transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Marknadsuppgifter 2013

FÖRSÄLJNING I SVERIGE UNDER 2013Jämfört med 2012 har den sammanlagda försäljningen via svenska resebyråer och researrangörer ökat med 3 % under 2013. Researrangörerna minskade något medan resebyråerna ökade med 2 %. Av de senare svarade privatresebyråerna inkl. de renodlade online-byråerna för + 5 %. Affärsresebyråerna ökade med knappt 1 %.

Resebyråernas försäljning omfattar såväl den egna nettomsättningen (bokningsavgifter och provisionsintäkter samt intäkter av försäljning av arrangemang i eget namn) som den förmedlade försäljningen (såsom flygbiljetter, hotellogi m.m.)

Fördelningen mellan affärsrese- och privatreseförsäljning är baserad på uppskattningar av resebyråernas inriktning och bör därför användas med viss försiktighet. Online-resebyråernas försäljning redovisas i sin helhet under Privatresor, även om en hel del affärsresor bokas hos dessa resebyråer.

Den del av försäljningen som sker över internet bedöms ha ökat något sedan föregående år och uppgår nu till mellan 45 och 50 % av den totala försäljningen i Sverige.ANTAL SYSSELSATTA I SVERIGE 2013ANTAL VERKSAMMA FÖRETAG I SVERIGE 2013RESEBYRÅER
Antalet svenska företag som kan betraktas som resebyråer uppgick vid utgången av 2013 till drygt 270. Resebyråer (inkl. internet- eller s.k. online-byråer) förmedlar i första hand andras resor och turisttjänster men arrangerar även egna paketresor, företrädesvis grupp- och konferensresor för affärsresekunder.

Av resebyråerna är något mer än hälften huvudsakligen inriktade på privatresförsäljning, ett sextiotal renodlade affärsresebyråer och resterande blandresebyråer, dvs. sådana som säljer både privat- och affärsresor.

RESEARRANGÖRER
Det finns uppskattningsvis närmare 600 researrangörsföretag i Sverige. Ett fåtal av dessa är helt inriktade på arrangemang för andra företag, medan de flesta arrangerar och säljer paketresor för konsumenter. Härutöver finns ett antal företag i form av enskilda firmor och föreningar, som organiserar någon eller några enstaka resor om året. Bussresearrangörer ingår inte i de siffror som redovisas av SRF.LÖNSAMHETLönsamheten i branschen är generellt sett svag.

Under 2013 uppgick resebyråernas samlade resultat efter finansnetto till knappt 200 mkr, vilket motsvarar en vinstmarginal av 0,5 %. Jämfört med fjolåret har resultatet försämrats.

Researrangörerna redovisade ett betydligt bättre resultat, nämligen 1 470 mkr, vilket även innebär en förbättring jämfört med året innan. Vinstmarginalen blev nästan 6 %.

Vinstmarginalen för resebyråerna är framräknad som förhållandet mellan resultatet efter finansnetto och den totala försäljningen bestående av egen och förmedlad fakturering.

SRF 2014-10-12
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp