transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014ÅR 2014

1. ALLMÄNT

1.1 Marknaden

Antalet resenärer till och från Sverige ökar, vilket framgår av statistiken som visar resande via landets flygplatser.

Försäljningen i kronor under 2014 av resetjänster via de svenska resebyråerna låg på i stort sett samma nivå som under 2013. Medan försäljningen av utrikes flygbiljetter minskade med 4 %, ökade försäljningen av grupp- och konferensarrangemang (företrädesvis till företagskunder) med cirka 10 %. Till skillnad från fjolåret ökade försäljningen via affärsresebyråerna något, medan privatreseförsäljningen såväl offline (över disk och telefon) som online minskade något.

Att flygbiljettsförsäljningen minskade i kronor betyder emellertid inte att även antalet sålda biljetter minskade. Såväl Transportstyrelsens statistik över avresta passagerare vid landets flygplatser som resebyråernas redovisning av sålda biljetter till IATA visar snarare att antalet resenärer och därmed biljetter ökat. Detta tyder på att flygpriserna fortfarande minskar.

Den statistik som SRF sammanställer baserad på uppgifter från medlemsföretagen och ur årsredovisningarna för landets samtliga resebyråer och researrangörer (i aktiebolagsform) visar inte längre hela sanningen, eftersom den alltmer ökande gränsöverskridande handeln av resetjänster inte kan fångas upp till fullo på det sättet

Enligt en rapport från FN-organet World Tourism Organization (UNWTO) ökade resandet i världen under 2014 med 4,7 % (2013 drygt 5 %). Störst ökningar kunde Asien och Nord- och Sydamerika redovisa med 4-5 %. Europa är den mest besökta regionen med över hälften av världens turister. Antalet ankommande resenärer till Europa ökade med närmare 4 % till 588 miljoner. Nordeuropa och Medelhavsländerna ledde ökningarna med 7 %.

UNWTO förutspår att resandet i världen fortsätter att öka under 2015 med mellan 3 % och 4 %.

Transportstyrelsens statistik för antalet passagerare vid landets flygplatser visar på en uppgång under året med 4,2 % (2013 3,7 %). Antalet resande i utrikes trafik steg med 4,3 % (2013 4,6 %), medan inrikesresorna ökade med 4,0 % (2013 0,6 %).

Källa: Transportstyrelsen

BSP (Billing and Settlement Plan), IATA:s clearingcentral för flygbiljetter som ställs ut av agenter/resebyråer, redovisar en försäljningsökning i kronor med 5,8 % (2013 1,3 %). Antalet utställda biljetter ökade med hela 9,3 % (2013 6,7 %), vilket även detta år ligger högre än Transportstyrelsens statistik, något som skulle kunna tyda på att fler flygbolag låter av¬räkningen med resebyråerna skötas via BSP. De BSP-anslutna flygbolagens genom¬snitt¬liga biljettpriser sjönk något även under 2014 eller med -3,2 % (2013 5,0 %).

Antalet gästnätter på svenska hotell ökade under 2014 med 5,5 %. Bland SRF:s medlemsföretag har förmedlingen av hotellrum ökat med 3 %, vilket är något högre än under fjolåret men lägre än under tidigare år.

Bokningarna via internet ökade och förväntas öka även i fortsättningen, särskilt vad gäller direktbokningar hos leverantörerna. Andelen internetbokningar via resebyråer ökar också och kan uppskattas till drygt 40 % av den totala försäljningen via resebyråer. För fem-sex år sedan låg motsvarande siffra runt 20 %.

Här nedan redovisas de svenska resebyråernas försäljning i Sverige 2014 fördelad på produktgrupper.

Resebyråerna har under de senaste åren tappat mycket av trafiken med inrikes flyg, även om denna utveckling tycks ha stannat av under de senaste åren. Försäljningen av inrikes flyg har, som framgår av staplarna i det följande diagrammet, närmast halverats från 6,5 miljarder kronor 1999 till 3,5 miljarder 2013, en utveckling som till största delen kan förklaras med en ökad direktförsäljning via flygbolagens hemsidor. Detta gäller förstås i hög grad de s.k. lågkostnadsbolagen. Mycket tyder också på att tåget fortsätter att ta marknadsandelar från inrikesflyget, även om tågförsäljningen minskade kraftigt under både 2009 och 2011, vilket förmodligen, i varje fall delvis, kan förklaras av alla problem som tågtrafiken råkat ut för och som ännu inte kunnat åtgärdas.
Mer detaljerad statistik som visar utvecklingen alltsedan 1997 återfinns på resebyråföreningens hemsida.

1.2 SRF:s verksamhet
Målet för SRF:s verksamhet har under året liksom under tidigare år varit att arbeta för bättre villkor för medlemsföretagen och att verka för en allmänt positiv utveckling av resebranschen. För att åstadkomma detta har SRF varit engagerat i framför allt utbildnings- och lobbyingverksamhet. Mycket arbete har också lagts ned på diskussioner och samtal med främst flygbolag om villkoren för resebyråernas distribution av flygbiljetter. På det internationella planet har SRF:s arbete varit inriktat på i huvudsak IATA- och EU-frågor.

SRF har tidigare vid sex tillfällen sedan 2007 låtit undersöka medlemsföretagens hemsidor. Under 2014 genomfördes ytterligare en genomgång. Syftet med detta arbete är framförallt att informera om samt underlätta för medlemmarna att följa de krav som ställs på hemsidor i allmänhet och reseföretags hemsidor i synnerhet, men det ska också ses som ett led i arbetet med att marknadsföra SRF-medlemskap som en kvalitetsstämpel.

Vid årets genomgång av hemsidorna har extra fokus lagts på medlemmarnas paketresevillkor. Vid genomgången har konstaterats att det fortfarande är ett stort antal medlemmar som inte använder de nya villkoren för paketresor, som tagits fram av SRF. De medlemmar som inte använt SRF:s villkor har kontaktats särskilt, varvid föreningen varit företagen behjälpliga med att ta fram kompletterande villkor.

Under året har flera händelser inträffat runt om i världen, som har påverkat resebranschen. Exempelvis har väderproblem, ebolautbrott i Västafrika samt krig och oroligheter i Syrien och Ukraina med flera länder medfört att flygtrafiken till berörda länder påverkats helt eller delvis. De aktuella händelserna har medfört stora påfrestningar på resebranschen. Vidare har strejker av olika slag förekommit, främst riktade mot flygbolagen, som påverkat resenärer och resebyråer negativt. SRF har bistått med råd och även i flera fall assisterat medlemmar med skrivelser till berörda flygbolag samt yttranden till Allmänna reklamationsnämnden och Resegarantinämnden efter anmälningar från drabbade resenärer.

Vid ett flertal tillfällen under året har flygbolag utfärdat olika påbud och instruktioner, som medfört försämringar och förorsakat merarbete för resebyråerna. SRF har därför skrivit till och fört diskussioner med bland andra Thai Airways, British Airways och SAS.

Konkurserna i Spanair och Malev, som inträffade i början av 2012 och ett år senare Aerosvit, orsakade stora problem och ekonomiska förluster för resebyråer och arrangörer. Konkurserna slog hårt mot resebyråernas ekonomi, eftersom dessa tvingades att antingen boka om resenärerna till flygningar med andra bolag till högre kostnader eller betala tillbaka pengarna för de biljetter som resenärerna inte kunnat utnyttja. Att resebyråerna får bära en stor del av dessa kostnader beror på att de i vissa fall arrangerat paketresor i vilka flygningar med de aktuella flygbolagen ingått. Som arrangörer av paketresor är företagen ansvariga för resans genomförande. I andra fall har företag tagit emot betalning för flygbiljetterna mot kontokort och har då blivit återbetalningsskyldiga i förhållande till bankerna, när kunderna begärt att få pengarna tillbaka av banken/kortbolaget med hänvisning till att tjänsten inte levererats. Efter en tids tystnad har Spanairs konkursbo i början av 2014 återigen framställt krav mot medlemsföretag. Föreningen har bistått berörda medlemmar i deras kontakter med konkursboet samt även tillsammans med de danska, finländska och norska resebyråföreningarna bestridit framställda krav. I november 2014 fick föreningen information från den danska resebyråföreningen om att Spanairs konkursbo givit in en stämningsansökan mot en dansk resebyrå. Under februari 2015 fick föreningen information om att även en svensk resebyrå, tillika medlem i föreningen, mottagit en stämningsansökan. Stämningsansökningarna kommer att närmare analyseras av föreningarna, varefter föreningarna tillsammans med berörda medlemsföretag kommer att besluta hur ärendet ska hanteras.

När det gäller Malev, innehåller IATA fortfarande ett stort belopp avseende betalningar för biljetter utställda under tiden före konkursen, vilka inte redovisats till flygbolaget. På grund av att såväl agenter som konkursboet hävdat att pengarna ska betalas ut till dessa, har IATA valt att tills vidare behålla pengarna i avvaktan på att denna fråga blir löst. SRF har under året skickat en skrivelse till IATA med krav på att innehållna medel ska utbetalas till föreningens medlemsföretag. IATA har bestridit detta krav. För närvarande utreds, tillsammans med ECTAA och bl.a. den holländska resebyråföreningen möjligheterna att inge en stämningsansökan mot IATA.

SRF har liksom tidigare år bedrivit arbete med att försöka övertyga lagstiftare såväl i Sverige som inom EU om att även flygbolagen måste tvingas att ställa säkerhet till skydd för resenärer vid flygbolagets konkurs. Hittills har inte detta arbete rönt någon framgång.

SRF ägnar mycket arbete åt att marknadsföra föreningen som en kvalitetsstämpel för medlemmarna. Den ovan redovisade undersökningen av medlemmarnas hemsidor utgör en del av detta arbete. Vidare har SRF under 2014 för sjätte året i rad deltagit som medarrangör till TUR-mässan med en monter. Under mässan har föreningen arrangerat ett seminarium rörande stärkt konsumentskydd, med bl.a. Anna-Maria Corazza Bildt som talare. Inför mässan har den av SRF framtagna broschyren med viktig information till flygresenärer uppdaterats. Liksom under 2013 deltog SRF endast under branschdagarna. SRF kommer även under kommande år att ägna tid och resurser åt att lyfta fram denna kvalitetsstämpel.

SRF har under året fortsatt arbetet med att försöka hitta en lösning på problemet med återdebiteringar från banker och kortföretag i sådana fall, där dessa företag är skyldiga att återbetala kortbetalningar till kunder, som inte fått vad de betalat för. Om en kund köpt en flygbiljett och flygbolaget därefter går i konkurs har kunden, om han eller hon betalat med kort, rätt att få priset återbetalt av kortutgivaren. Banker och kortföretag har därför i sina inlösenavtal med resebyråerna förbehållit sig rätten att ta betalt av resebyrån i dessa fall. Det är således ofta resebyråerna som får stå den slutliga kostnaden för flygbolagskonkurserna. Diskussioner pågår med den nordiska samarbetsorganisationen för kortutgivande banker, PAN Nordic Card Association, tillsammans med Amadeus och ett s.k. PSP-företag, för att hitta en lösning som gör det möjligt att dela upp betalningen så att det är flygbolagen som står som inlösare av priset för flygbiljetten och resebyrån för sin serviceavgift. Därigenom skulle bankerna inte längre kunna kräva resebyråerna på betalning. Föreningen har uppvaktat regeringen i denna fråga och har bl.a. träffat och diskuterat denna fråga med företrädare för finansdepartementet.

Under senare år har vid flera tillfällen SRF mottagit frågor om reseföretagens avbokningsvillkor. Efter en genomgång har konstaterats att medlemsföretagens villkor skiljer sig åt i flera viktiga avseenden, vilket gör det svårt för konsumenterna att veta vad ett avbeställningsskydd egentligen omfattar. Föreningen har därför tagit fram riktlinjer för hur villkor för avbeställningsskydd ska formuleras.

Under 2013 genomförde Konsumentverket en s.k. sweep av onlineresebyråers hemsidor. I denna undersökning granskades bl.a. hur företagen uppfyllde gällande lagstiftning. SRF har bistått medlemmarna i kontakterna med Konsumentverket och även träffat myndigheten för en diskussion om hur vissa frågor ska lösas. I anslutning till denna undersökning har Konsumentverket även ifrågasatt innehållet i de s.k. service-paket som framförallt onlineresebyråerna marknadsför. Myndigheten har i vissa fall riktat kritik mot dessa tjänster då man menar, att vissa tjänster som kunderna får betala för, ska tillhandahållas kostnadsfritt av företagen. SRF har tillsammans med berörda företag träffat Konsumentverket. Frågan torde nu vara utagerad och löst.

Ett omfattande arbete har lagts ned under året på att undersöka möjligheterna att på något sätt underlätta för medlemmarna att finansiera den betungande skyldigheten att ställa resegarantier. Arbetet fortsätter under 2015.

SRF bevakar med hjälp av ECTAA förslag på nya standardiseringsprojekt som läggs fram av olika intressenter runt om i världen och som kan påverka resebyråers och researrangörers verksamhet. Genom sitt medlemskap i SIS, Swedish Standards Institute, kan SRF i viss mån påverka om förslagen ska realiseras eller inte.

TRAC Travel Academy AB är ett dotterbolag till SRF och ett varumärke för utbildning av resekonsulter. TRAC-utbildningen är en kvalificerad yrkesutbildning på 400 poäng. En tredjedel av utbildningen består av LIA, Lärande i arbete. Av LIA-perioden ska två tredjedelar vara förlagd till en resebyrå eller annan reserelaterad verksamhet såsom researrangörs- och flygverksamhet eller motsvarande.

Från hösten 2014 har TRAC-utbildning för andraårsstudenter bedrivits på sex skolor och på fem skolor för förstaårsstudenter. Våren 2014 utexaminerades cirka 120 studenter, av vilka de flesta har fått arbete inom resebranschen. Detta är en minskning med 70 studenter jämfört med våren 2013.

Yrkeshögskolemyndigheten gör hela tiden utvärderingar av behovet på marknaden. Utbildningsanstalterna kan ansöka om medel för perioder om två år. En stor del av TRAC:s arbete går ut på att bevaka hur man resonerar hos myndigheten och förse den med relevant arbetsmarknadsinformation om resebranschen och dess behov av nyanställningar. SRF har genom dialog och kontakter med myndigheten försökt påverka utvecklingen, så att de nuvarande utbildningarna kan fortsätta att bedrivas. Dessvärre fick Göteborg avslag på sin ansökan trots att man bedrivit TRAC-utbildningen i över 20 år. Det innebär att skolan inte kunde starta en ny kurs hösten 2014.

Vid en ceremoni i Zagreb i samband med “2nd Worldwide Summit of Presidents of Travel Agencies Associations” den 6 november 2014 undertecknade SRF:s ordförande, Christer Nordlund, för SRF:s räkning UNWTO:s Global Code of Ethics for Tourism.

De etiska reglerna för privata rese- och turistföretag är utarbetade av UNWTO, FN:s organ för turism. Under tillställningen i Zagreb undertecknade sex nationella branschföreningar dokumentet – bland dem SRF. Ett år tidigare i Cordoba hade tretton branschföreningar från andra länder undertecknat samma dokument. I och med att SRF har undertecknat koden förpliktar sig föreningen för att arbeta för att få medlemsföretagen att följa de etiska reglerna i sin verksamhet.

Länk till
UNWTO:s Global Code of Ethics for Tourism2. SRF:s ORGANISATION OCH ARBETSUPPGIFTER

2.1 Affärsidé

SRF:s affärsidé är att skapa förutsättningar för resebyråföretag att utveckla lönsamma relationer med kunder och leverantörer.

Strategier
SRF ska
 • påverka och utveckla resebyråbranschens villkor och grundläggande strukturer
 • analysera och informera om trender och branschutveckling
 • utveckla goda relationer med myndigheter och opinionsbildare
Mål
SRF ska i sin verksamhet skapa ett tydligt mervärde för medlemsföretagen.

Vision
De av SRF godkända reseföretagen ska tillhöra de ledande företagen inom branschen när det gäller utveckling, tillväxt, lönsamhet och kvalitet.

2.2 Medlem i SRF – varför det?
Ett medlemskap i Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen innebär en kvalitetsstämpel i förhållandet till kunder, leverantörer, myndigheter och media, vilket ger trygghet och respekt från marknad och omvärld.

Genom SRF ges medlemmarna möjlighet att påverka riksdag, regering och myndigheter samt EU-kommissionen och EU-parlamentet, när det gäller utredningar och förslag som kan komma att påverka medlemsföretagens utveckling, inriktning, ansvar och affärsförhållanden.

Medlemskapet skapar styrka gentemot leverantörer och andra aktörer när det gäller frågor av principiell och avtalsrättslig – men icke rent kommersiell – betydelse.

Medlemmarna informeras löpande om aktuella frågor av både nationell och internationell karaktär

SRF erbjuder utbildningar och seminarieverksamhet, som syftar till att öka resebyråernas intäkter och medarbetarnas kompetens.

SRF förhandlar visserligen inte i kommersiella frågor men agerar när exempelvis leverantörer vill belasta medlemmarna med felaktiga pålagor m.m. SRF:s arbete har under de senaste åren resulterat i intäkter och besparingar för medlemsföretagen.

2.3 Uppgifter och arbetsområden
SRF:s uppgifter är att
 • verka för kollektiva lösningar avseende generella branschproblem/-frågor
 • utveckla och förhandla fram ramavtal med relevanta leverantörer
 • ge råd och stöd till medlemsföretagen i olika frågor
 • vara remissinstans och lobbyingorganisation
 • bevaka och påverka aktuella nationella och internationella branschfrågor
 • medverka i rese- och turistnäringens utveckling
 • ge information till massmedia och allmänhet i aktuella frågor
 • utveckla och vid behov genomföra branschutbildningar
 • ge tillgång till samlad branschkunskap>
 • SRF:s varumärke ska stå för trovärdighet och kvalitet
 • SRF:s uppgift är inte att förhandla i rent kommersiella frågor för medlemsföretagen.
2.4 Årsmöte
Årsmötet hölls på Kungliga Myntkabinettet i Stockholm den 8 april 2014. Mötet samlade ca 100 deltagare.

Styrelse
Styrelseledamöter för verksamhetsåret 2014-2015 valdes vid årsmötet och styrelsen fick
följande sammansättning:

Ordförande
Christer NordlundHRG Nordic

Ordinarie ledamöter
Eva Moen AdolfssonResia
Ralph AxelsonEuropean Travel Interactive
Anders BohlinAmerican Express
Richard DurlowUnlimited Travel Group
Milla LimrellWinberg Travel
Åke LindellBCD Travel
John LundmarkVIA Travel
Monica MurphyKilroy
Katarina Sjögren PetriniTicket Privatresor
Peter StegaråsTravel Support
Kenth VahnbergCWT Carlson Wagonlit
Jari VirtanenStena Line Travel Group, Sembo

Suppleanter
Anders LindénTranås Resebyrå

Styrelsen har under året haft sex sammanträden.

Med anledning av att John Lundmark slutat sin tjänst hos VIA Travel har han på egen begäran lämnat styrelsen under hösten 2014.


Valberedning
Till ledamöter i valberedningen utsågs vid årsmötet
Anders Johansson, Resia (sammankallande)
Sara Grün, Resecity och
Mattias Sesemann, GoAllinc

Revisorer
PriceWaterhouseCoopers valdes till revisionsbolag, med Marie Welin som huvudansvarig revisor.

Styrelsen har vid behov tillsatt arbetsgrupper eller utsett kontaktpersoner för beredning av frågor och arbetsområden enligt följande:
 • Leverantörskontakter
 • Offentlig upphandling/miljöfrågor
 • IATA- och flygbolagsfrågor
 • Skatter, redovisning, statistik
 • Mediekontakter
Jonas Thyberg har varit ledamot i Resegarantinämnden, med Andreas Körösi som ersättare.

SRF:s representanter i Allmänna Reklamationsnämnden har varit Charlotte Stuart, American Express/Försäkringsaktiebolaget Viator, Tomas G Olsson, SRF, Jonas Thyberg, Ahlford Advokatbyrå, Anders Johansson, Resia, Bertil Leek, Ticket Privatresor, Karin Uddfors, Nygren & Lind och Milla Limrell, Winberg Travel.

2.5 Kansli
Kansliet bemannas av föreningens generalsekreterare, Tomas G Olsson, Lilian Brunell och advokaten Jonas Thyberg, Ahlford Advokatbyrå. Jonas arbetar två-tre dagar i veckan för SRF, huvudsakligen från advokatbyråns kontor i Uppsala. Kansliet nås genom växeln hos Svenskt Näringsliv.

Stephan Danielsson har tillsammans med Lilian Brunell varit föreningens kontaktperson för utbildningsfrågor inom ramen för TRAC Travel Academy AB. Stephan har även varit ordförande i styrelsen för detta bolag.

2.6 SRF-information
SRF:s hemsida har adresserna www.srf-org.se och www.resebyraforeningen.se. Hemsidan innehåller beskrivning av SRF:s uppgifter, medlemsförteckning, aktuell information, rekommendationer och riktlinjer samt information och råd i frågor som berör medlemsföretagen samt länkar till andra för verksamheten viktiga hemsidor.

Tanken är vidare att hemsidan ska tjäna som en informations- och kunskapsbank. Genom hemsidan vill SRF också få till stånd en aktiv dialog med medlemmarna. SRF lägger löpande ut information och uppdaterar befintlig information på hemsidan. Via hemsidan presenteras dessutom nyheter som bedöms relevanta för medlemmarna.

Under året har ett hundratal nyhetsmeddelanden via e-post skickats ut till medlemmarna.

Utöver hemsidan har SRF även tillgång till ett webbaserat enkätprogram. Programmet är framförallt avsett för enkäter bland medlemmarna samt inbjudningar till seminarier, årsmöten m.m. Under året har, utöver inbjudningar, ett antal undersökningar skickats ut.

2.7 Medlemsföretag
Vid årets utgång hade föreningen 254 (241) medlemsföretag, varav 125 (117) företag är fullbetalande röstberättigade medlemmar och de övriga 129 (124) s.k. gruppmedlemmar eller dotterbolag. Medlemsföretagen representerar närmare 400 försäljningsställen med sammanlagt strax över 4 000 medarbetare.

Under året har föreningen fått 21 nya medlemmar. Åtta företag har upphört att vara medlemmar på grund av nedläggning (1), uppköp eller fusion (3), konkurs (3) eller valt att lämna föreningen (1).


3. INTERNATIONELLA FRÅGOR

3.1 ECTAA
Group of National Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations within the EU

ECTAA är de europeiska resebyråföreningarnas paraplyorganisation inom EU med kontor i Bryssel.

ECTAA:s uppgift är att bevaka och aktivt påverka frågor inom EU som berör resebyråbranschen. SRF har representerats i ECTAA:s styrelse av Tomas G Olsson (ordinarie) och Christer Nordlund (suppleant).

ECTAA:s årsmöte hölls under våren 2014 i Ponta Delgada på Azorerna. Under året har vidare ett styrelse- och arbetsmöte ägt rum i Tallinn.

ECTAA:s kommittéer och beredningsgrupper är tillsatta med representanter för olika länder för att behandla aktuella frågor. Grupperna träffas regelbundet.

Under året har, liksom tidigare år, stor uppmärksamhet ägnats lagstiftningsarbetet inom EU. Under 2014 har bl.a. fokus inriktats på den pågående revisionen av paketresedirektivet. Under våren 2014 har omröstning hållits i parlamentet, varefter förslaget lämnats till rådet. Under hösten 2014 behandlades förslaget i rådet som i slutet av 2014 lämnade sitt förslag till ändringar. I början av 2015 inleddes förhandlingar mellan rådet och parlamentet. SRF har inför dessa förhandlingar kontaktat såväl företrädare för regeringen som berörda parlamentsledamöter och framfört föreningens synpunkter.

Inom EU pågår vidare ett arbete med att revidera förordningen om flygpassagerares rättigheter. Under större delen av 2014 har detta arbete legat nere på grund av att Spanien och England inte kunnat enas om förordningens tillämpning på Gibraltar. I början av 2015 meddelades från EU att förhandlingar i rådet ska inledas, trots att denna fråga ännu inte är löst. SRF har med anledning härav skrivit till regeringen och lämnat synpunkter på kommissionens förslag.

Under 2012 lades ett förslag fram av EU-kommissionen till ett nytt direktiv om försäkringsförmedling, IMD II. I förslaget föreslås att det nu gällande undantaget för förmedling av reseförsäkringar slopas och ersätts med ett förenklat anmälningsförfarande. De föreslagna bestämmelserna skulle, om de genomförs, medföra en väsentligt ökad arbetsbelastning för resebyråer och även kräva att dessa tecknar en ansvarsförsäkring till ett orimligt högt belopp. SRF har såväl nationellt som på EU-nivå genom ECTAA, kraftigt protesterat mot de föreslagna ändringarna. Under hösten 2014 lämnade rådet förslag på ändringar i förslaget som delvis uppfyller SRF:s krav. Föreningen kommer under året att bevaka vad som händer i denna fråga.

Under 2012 lade EU-kommissionen fram ett förslag till förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter, den s.k. allmänna uppgiftsskyddsförordningen. Syftet med förslaget är bl.a. att stärka enskildas skydd i samband med personuppgiftsbehandling samt att få till stånd en mer enhetlig tillämpning av de gemensamma dataskyddsreglerna i medlemsstaterna. SRF har skrivit till Datainspektionen, som deltagit i förhandlingarna om en ny förordning, framför allt med anledning av att kravet på att utse ett uppgiftsskyddsombud (data protection officer) har skärpts under behandlingen av förordningsförslaget i parlamentet. Skulle parlamentets förslag vinna gehör, skulle många resebyråer få en betydligt ökad arbetsbörda.

EU-kommissionens översyn av reglerna i EU:s mervärdesskattedirektiv om vinstmarginalbeskattning av resor (artiklarna 306-310) har inte lett till ändrad lagstiftning, eftersom medlemsstaterna inte kunnat enas om en gemensam linje. Flera av medlemsstaterna har i stället dragits inför EU-domstolen, då de enligt kommissionen inte tillämpar direktivet korrekt. Enligt kommissionens uppfattning ska vinstmarginalbeskattningsreglerna (VMB) inte tillämpas mellan två reseföretag. Domstolens utslag som kom under hösten 2013, gick dock tvärt emot kommissionens uppfattning och innebär att VMB i stället ska tillämpas av alla, som säljer resetjänster i eget namn, oavsett om kunden är en privatperson eller en näringsidkare. Domen kan få mycket allvarliga konsekvenser för resebyråer som säljer arrangemang till företag, eftersom den ingående momsen inte kan dras av av det köpande företaget. Det blir i så fall gynnsammare före företagen att vända sig direkt till leverantörerna av resetjänsterna, vilket innebär att resebyråerna inte längre kan konkurrera på lika villkor. Ingen medlemsstat har dock hittills rättat sig efter domstolens utslag, även om kommissionen har påtalat för Tyskland och Österrike att dessa länder inte följer utslaget. En översyn av mervärdesskattebestämmelserna för transportnäringen kommer att påbörjas under 2015 och i avvaktan på resultatet av den, torde inga större förändringar ske vad beträffar vinstmarginalbeskattningen.

Andra områden som behandlats i den s.k. Air Matters Committee är förutom IATA- och flygbolagsfrågor bland annat förordningarna om flygpassagerarnas rättigheter, CRS-företagens uppförandekod och gemensamma regler för lufttrafik inom gemenskapen. I den senare förordningen regleras bland annat hur flygpriser ska marknadsföras, något som i hög grad även berör resebyråernas marknadsföring.

Speciell uppmärksamhet har ägnats New Distribution Capability, NDC, en XML-standard, som utvecklas av IATA och ett antal flygbolag för att underlätta för flygbolagen att sälja tilläggstjänster och få ett fastare grepp om kunderna/resenärerna. Frågan är hur och i vilken utsträckning resebyråerna kommer att beröras av ett färdigutvecklat NDC.

IATA har vidare påbörjat ett projekt, NewGen ISS, för att förkorta betalningstiderna för utställda flygbiljetter och minska behovet av säkerheter för agentbetalningar. Även detta projekt kan få stor betydelse och genomgripande konsekvenser för resebyråernas verksamhet.

SRF representeras i Air Matters Committee och Fiscal Committee av Tomas G Olsson. I Legal Committee representeras SRF av Jonas Thyberg, Ahlford Advokatbyrå. Föreningens representant i Destination & Sustainability Committee är Milla Limrell, Winberg Travel och i Tour Operators Committee Jari Virtanen, Stena Line Travel Group/Sembo.

En fullständig redovisning av ECTAA:s arbete under 2014 har lämnats i dess Activity Report som kan hämtas på SRF:s hemsida.

3.2 IATA/APJC (Agency Program Joint Council)
I APJC Skandinavien ingår representanter för resebyråer och flygbolag från de skilda länderna.

Frågor som behandlats under året är i första hand de finansiella kriterierna för IATA-ackreditering samt garantier och ADM-problem. De svenska resebyråerna har representerats av Anitha Svensson, Kilroy Travel, och Magdalena Strohmayer, HRG Nordic. SRF deltar vid mötena som observatör.

SRF har kraftigt reagerat mot att vissa onlineresebyråer, trots att dessa är fullt kreditvärdiga och till etthundra procent uppfyller IATA:s finansiella kriterier, måste ställa säkerheter till IATA, för IATA-koder i en annan valuta. Ansträngningarna att få IATA att inse att detta är fel fortsätter under 2015.

3.4 Skandinavisk och nordisk samverkan
Vid det årligen återkommande mötet med de nordiska och baltiska resebyråföreningarna, som 2014 hölls i Riga, representerades SRF av Tomas G Olsson.

Härutöver har de danska, finländska, norska och Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens generalsekreterare under året haft löpande överläggningar i frågor av gemensamt intresse främst rörande leverantörsavtal, flygbolagsfrågor och IATA/BSP. Föreningarna har vidare upprättat gemensamma skrivelser till ECTAA om den pågående revisionen av paketresedirektivet.


4. SAMVERKAN MED ANDRA BRANSCHORGANISATIONER
Under året har SRF löpande kontakt med andra branschorganisationer, såsom SBTA och Sveriges Bussföretagare i olika frågor.


5. LAG- OCH SKATTEFRÅGOR M.M.
5.1 Resegarantier

Som redovisats i tidigare verksamhetsberättelser för SRF diskussioner med olika försäkringsbolag i syfte att kunna erbjuda medlemmarna en resegarantiförsäkring. Under året har SRF tillsammans med en konsult utrett möjligheterna för föreningen att bilda ett eget försäkringsbolag. Ett omfattande arbete har under året lagts ned på denna fråga. För att kunna bilda ett försäkringsbolag krävs ett omfattande aktiekapital. Föreningens styrelse har beslutat att föreningen ska investera en mindre del av det erforderliga kapitalet. Diskussioner pågår för närvarande med intressenter. Mot bakgrund av att resebranschen allmänt ses som en tämligen riskfylld bransch har föreningen haft problem med att hitta ett återförsäkringsbolag. Diskussioner har under året förts med framförallt två försäkringsbolag. Arbetet med att bilda ett eget försäkringsbolag kommer att fortsätta under året.

5.2 Paketreselagen
Sedan EU-kommissionen för ca fem år sedan beslutade att se över paketresedirektivet, vilket ligger till grund för paketreselagen, har olika delfrågor utretts av kommissionen. SRF har engagerat sig i remissarbetet, bland annat genom aktivt deltagande i ECTAA:s utskott för legala frågor. Som ovan nämnts är kommissionens förslag till nytt paketresedirektiv för närvarande föremål för förhandlingar mellan rådet och parlamentet. SRF kommer att noga bevaka detta arbete och tillsammans med ECTAA fortsätta att försöka påverka utformningen. När det reviderade direktivet slutligen antas kommer en översyn att ske av de svenska paketrese- och resegarantilagarna. SRF kommer då även att ha möjlighet att påverka utformningen av dessa.

5.3 Moms
SRF deltar aktivt i ECTAA:s arbete i Fiscal Committee, där Tomas G Olsson är ledamot. Kommittén inriktar nu sitt arbete på att utforma ett förslag till hur resetjänster bäst bör beskattas, som såväl resebyråerna som medlemsstaterna kan acceptera. Förslagets huvudinriktning är att vinstmarginalbeskattningen endast ska tillämpas vid försäljning till icke näringsidkare.


6. MYNDIGHETER
6.1 Resegarantinämnden

Resegarantinämnden har till uppgift att pröva om säkerhet enligt resegarantilagen ska tas i anspråk. Resenär ska enligt lagen ansöka om ersättning ur ställda säkerheter inom tre månader efter det att en resa ställts in eller avbrutits.

Jonas Thyberg har av regeringen på SRF:s rekommendation utsetts att vara ledamot av nämnden. Andreas Körösi, tidigare Sabra Tours, har utsetts till suppleant.

6.2 Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
ARN prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Nämnden består av en ordförande och två representanter vardera från branschen och konsumentsidan.

Som ovan nämnts representeras SRF av följande personer i ARN;

Ordinarie ledamöter:
Bertil Leek, Ticket
Tomas G Olsson, SRF
Charlotte Stuart, American Express/Försäkringsaktiebolaget Viator
Jonas Thyberg, SRF/Ahlford Advokatbyrå

och till ersättare:
Anders Johansson, Resia
Milla Limrell, Winberg Travel
Karin Uddfors, Nygren & Lind

6.3 Övriga myndigheter
För att uppnå ett förbättrat informationsutbyte och kunna påverka i frågor av branschintresse har möten under året ägt rum och diskussioner förts med bland annat företrädare för:
 • Näringsdepartementet (som ansvarar för frågor rörande rese- och turistindustrin)
 • Utrikesdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Justitiedepartementet
 • Konsumentverket
 • Kammarkollegiet
 • Allmänna Reklamationsnämnden
 • Yrkeshögskolemyndigheten
 • Skolverket

7. UTBILDNINGSFRÅGOR

7.1 TRAC (Travel Academy)

Styrelseordförande i TRAC är Stephan Danielsson, American Express och VD Lilian Brunell, SRF. Styrelsens uppgift är att se till att utbildningens kvalitet upprätthålls och att marknads- och behovsanpassa utbildningens inriktning och omfattning. SRF är röstmässigt majoritetsägare i TRAC. Övriga ägare är Sveriges Bussföretag, SJ, SAS, Fritidsresor, Vingresor, Passagerarrederiernas förening, Amadeus Scandinavia, Travel Card och ERV (f.d. Europeiska).

TRAC, Diplomerad Resekonsult är en 2-årig kvalificerad yrkeshögskoleutbildning som motsvarar 400 Yh-poäng. Från hösten 2014 har TRAC-utbildning bedrivits vid Frans Schartau, Stockholm, Yrkeshögskoleutbildning, Göteborgs Stad Utbildning, YrkesAkademin Uppsala, Yrkeshögskolan Skellefteå, Vuxenutbildningen i Uddevalla och Travel Education Center AB i Norrtälje. Trots att SRF lagt ned mycket arbete på att övertyga Yrkeshögskolemyndigheten om behovet av att fortsätta dessa kvalificerade utbildningar, har dessvärre Göteborg inte fått anslag för den utbildning som skulle ha startat höstterminen 2014. Motivering var att man valt att satsa på andra yrkesutbildningar i den regionen.

7.2 Seminarier
Seminarier om resebyråns ansvar har planerats vid ett tillfälle under året, men har fått ställas in på grund av för få anmälda.

Ett seminarium om momsregler för resebyråer har hållits i Stockholm för i första hand styrelse och ekonomichefer. Ett kortare föredrag om momsreglerna hölls under våren 014 i Halmstad för deltagare i ett Scandisys-möte.

Vidare har utbildning i Travelife-programmet hållits liksom ett informationsmöte med representanter från IATA.


8. LEVERANTÖRER

Allmänt

Under året har flera juridiska utredningar och analyser gjorts om villkor, bestämmelser m.m. i olika leverantörsavtal för att tillvarata medlemmarnas möjligheter till goda affärsförhållanden.

Under året meddelade högsta domstolen dom i ett mål rörande resebyråers ansvar för förmedlade flygbiljetter. Målet avsåg frågan om en resenär var skyldig att betala resebyrån för en flygbiljett som resebyrån förmedlat med flygbolaget Malev före flygbolagets konkurs, trots att det stått klart att resenären inte skulle erhålla den aktuella flygningen. Tingsrätten gick på resenärens linje. Resebyrån överklagade tingsrättens dom till Göta hovrätt. I hovrätten skrev SRF ett rättsutlåtande om resebyråns ställning vid förmedling. Efter att hovrätten gått på resebyråns linje och således förpliktat kunden att betala för flygbiljetten, överklagade Konsumentombudsmannen hovrättens dom till Högsta domstolen, som meddelade prövningstillstånd. Eftersom målet rörde en fråga av mycket stort intresse för SRF:s medlemmar har föreningen, genom Jonas Thyberg, bistått företagets juridiska ombud med skriftväxlingen i HD. Det aktuella företaget har under domstolsprocessen sökt och beviljats medlemskap i föreningen. HD bekräftade i sin dom att en förmedlande resebyrå inte har något ansvar för att kunden får den förmedlade tjänsten. Mot bakgrund av att resebyrån ställt ut biljetten mot faktura, menade dock HD att resebyrån var att anse som kreditgivare och att konsumenten då hade rätt att göra samma invändning som denne hade kunnat göra mot flygbolaget.

Ett liknande mål avgjordes under 2013 i dansk domstol. I Danmark har resebyråer tidigare inte tillerkänts status som agenter utan har i många fall varit fullt ansvariga för eventuella fel i flygresan. Domstolen har dömt till företagets fördel, vilket innebär att danska resebyråer inte längre skulle ha något ansvar i dessa fall. SRF har genom Jonas Thyberg, bistått den danska resebyråföreningen i denna fråga. Domen har överklagats och förväntas tas upp till prövning under 2015.

8.1 Flygbolag
Diskussioner har under året förts med flera flygbolag, bl.a. om de, i många fall orimliga, villkor som flygbolag påtvingar resebyråer. SRF har kontaktat flera flygbolag under året. Tyvärr är det dock mycket sällan som SRF lyckas få till stånd någon dialog med flygbolagen. SRF har under året varit i kontakt med såväl enskilda flygbolag som med IATA. Kontakter har även förevarit med IATA rörande vissa problem med flygbolag.

Sedan några år ställer IATA krav på att resebyråer som accepterar kortbetalningar ska vara PCI-certifierade eller använda en s.k. Payment Service Provider, en s.k. betalväxel. På grund av att det är en mycket dyr process att bli PCI-certifierad undersöker SRF möjligheterna att lösa detta problem för medlemmarna. Under året har möten hållits mellan SRF, banker, PSP-bolag och Amadeus. Någon lösning har ännu inte hittats, men SRF kommer att fortsätta detta arbete.

8.3 Försäkringar
Under året har SRF fortsatt att marknadsföra den utvidgade ansvarsförsäkring, som SRF förhandlat fram med ERV Europæiske Danmark. Försäkringen har tidigare erbjudits även icke-medlemmar, till en högre premie. Från och med 2014 får dock efter beslut av Europæiske endast SRF-medlemmar teckna försäkringen. Undantag medges för sådana företag som förmedlar Europeiskas reseförsäkringar till ett visst belopp. Trots att försäkringen kunnat utnyttjas vid ett flertal tillfällen under året, har konstaterats att den inte tecknats av så många medlemmar som förväntats. För när-varande har drygt 100 medlemmar tecknat försäkringen. Skadeanmälningar under försäkringen avgörs av en skadenämnd bestående av företrädare för Europæiske Danmark, Factor och SRF. Under året har två möten hållits.

Den för SRF:s medlemmar skräddarsydda verksamhetsförsäkringen med ansvar för förmögenhetsskada enligt bland annat paketreselagen är placerad hos If. SRF:s försäkringsmäklare är Factor Insurance Brokers.

Som nämnts ovan pågår för närvarande arbete med att försöka bilda ett eget försäkringsbolag som ska tillhandahålla en resegarantiförsäkring för SRF:s medlemmar.


9. ÖVRIGA AKTIVITETER
9.1 Statistik

Under året har liksom under tidigare år (alltsedan 1997) en produktgrupperad branschstatistik avseende de svenska resebyråernas försäljning i kronor samlats in månatligen och publicerats på hemsidan tertialvis (tidigare per kvartal).

SRF har vidare samlat in uppgifter ur reseföretagens årsredovisningar och sammanställt dessa uppgifter vilka redovisas på SRF:s hemsida. Bland annat har en uppskattning av den totala svenska marknaden för resebyråer och researrangörer gjorts. Det blir dock allt svårare att få fram heltäckande tillförlitliga siffror som följd av att alltfler tjänster säljs online av utländska leverantörer, vilkas omsättning i Sverige inte redovisas här.

Under året har diskussioner förts med ett externt företag om att hämta in bokningsstatistik elektroniskt direkt från medlemsföretagen. Diskussionerna kommer att fortsätta under 2015, då förhoppningsvis också de första siffrorna ska kunna redovisas.

9.2 NEW HOPE - Resebranschens Barnfond och ECPAT
SRF har under året i olika sammanhang stöttat Resebranschens Barnfonds, New Hope, verksamhet liksom ECPAT:s verksamhet. ECPAT står för “End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking in Children for Sexual Purposes”.

9.3 Travelife och TOURISMlink
Travelife är ett certifieringsprogram för hållbarhetfrågor med inriktning på resebyråer och researrangörer. Programmet stöds av EU. Under året har SRF arrangerat ett utbildningstillfälle för medlemmar under ledning av Silvia Hendriks från Travelife i Nederländerna. Elva personer deltog. Ännu har inget medlemsföretag certifierat sig.

TOURISMlink är ett projekt som initialt finansierats av Europeiska unionen. Syftet är att underlätta informationsflödet mellan resebyråer och researrangörer å ena sidan och destinationsföretag å andra sidan (t.ex. hotell, transportföretag och andra turisttjänster). Förstudien i projektet blev klar under 2014 och avslutades med en konferens i Bryssel i juni. Lilian Brunell deltog som representant och talare för de länder som varit testpiloter för researrangörsledet, dvs. Sverige, Spanien, Kroatien, Tjeckien och Finland. Det är oklart om det blir någon fortsättning på projektet då finansieringen från EU enbart avsåg förstudien.


10. FÖRENINGS- OCH MEDLEMSFRÅGOR
Kansliet har under året löpande arbetat med att besvara frågor från enskilda medlemmar och bistått dem i olika hänseenden. Information rörande SRF:s verksamhet till massmedia, allmänhet och potentiella medlemsföretag är också en del av kansliets dagliga uppgifter.


11. EKONOMISKT RESULTAT 2014
Sammanfattning av årsredovisning med budget och utfall 2014 avseende SRF:s verksamhet redovisas i bilaga 1.


På styrelsens uppdrag
Tomas G Olsson
2015-03-03

En utskriftsvänlig version av verksamhetsberättelsen kan hämtas upp här.
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp