transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 20101. ALLMÄNT

1.1 Marknaden

Under andra halvåret 2008 inträffade den allvarliga och omfattande finanskrisen som fick stora återverkningar på alla områden. Såväl hushållen som näringslivet slog till bromsarna och försäljningen av resor rasade. Under det följande året, 2009, sjönk resebyråernas försäljning av resor med närmare 14 % jämfört med toppåret 2007. Först mot slutet av 2009 kunde man ana en svag förbättring, framför allt av privatresandet, och under 2010 har försäljningen av resor delvis återhämtat sig.

Försäljningen av resor via de svenska resebyråerna ökade under 2010 med 8 %, trots att det under året inträffade flera bakslag, av vilka det isländska askmolnet fick störst genomslag. Privatreseförsäljningen har bidragit mest till uppgången och beräknas ha ökat med 12 %, medan affärsreseförsäljningen haft en svagare utveckling och ökat med endast 6 %. Att privatresandet återhämtat sig så snabbt och nu ligger på i det närmaste samma nivå som under 2007, kan förklaras med att hushållens inkomster ökat tack vare rekordlåga räntor och sänkta inkomstskatter.

Enligt en rapport från FN-organet World Tourism Organization (UNWTO) återhämtade sig resandet i världen under 2010 med nästan 7 % (2009 -4 %). Resandet i Europa ökade något långsammare eller med 3 % (2009 -5 %) mycket beroende på det isländska askmolnet som stoppade flygtrafiken under två veckor i april men även på den ekonomiska osäkerheten i främst euroländerna. UNWTO förutspår att resandet i världen fortsätter att öka under 2011, om än i något långsammare takt med mellan 4 % och 5 %.

Transportstyrelsens statistik för antalet passagerare vid landets flygplatser visar på en uppgång under året med 5,8 % (2009 -9,4 %). Antalet resande i utrikes trafik steg med 6,8 % (2009 -8,9 %), medan inrikesresorna ökade med endast 2,6 % (2009 -11,0 %).

BSP (Billing and Settlement Plan), IATA:s clearingcentral för flygbiljetter som ställs ut av agenter/resebyråer, redovisar en försäljningsökning i kronor med 4,8 % (2008 - 11%). Antalet utställda biljetter ökade med 10,2 %, vilket visar att de BSP-anslutna flygbolagens genomsnittliga biljettpriser minskat något även under 2010. Att BSP-siffrorna är lägre än de som redovisas av resebyråerna, beror delvis på att de svenska internetresebyråerna kunnat flytta över den del av sin försäljning, som riktar sig till kunder utanför Sverige, till BSP i de länder där kunderna finns. Biljetter till danska kunder ställdes tidigare ut i svenska kronor och redovisades av BSP som försäljning i Sverige. Nu ställs biljetterna i stället ut i danska kronor och redovisas av BSP som försäljning i Danmark, trots att försäljningen egentligen sker från Sverige. En fördel för internetresebyråerna är att fordringar och skulder nu kan redovisas i samma valuta.

Antalet gästnätter på hotell, vandrarhem och stugbyar i Sverige ökade under 2010 med 3,0 % (2009 1,8 %), visar en sammanställning av Tillväxtverket. Logiintäkterna per disponibelt rum ökade dessutom under året med närmare 11 %. Bland SRF:s medlemsföretag har förmedlingen av hotellrum, som efter en rad av år med stark ökning minskade under 2009 (-16 %), återigen ökat, närmare bestämt med 12 % under 2010. (2008 + 11 %, 2007 +39 % och 2006 +25 %).

Att försäljningen av hotellrum har ökat så kraftigt under de senaste åren, om än inte under 2009, beror i första hand på att resebyråerna i större utsträckning än tidigare hjälper affärsresenärerna att boka rum och att de dessutom bokar enskilda hotell i kombination med enskilda flygresor i stället för som tidigare i form av s.k. IT-paket (inclusive tour – paketresor med reguljärflyg). Det har alltså i viss mån skett en överflyttning från övriga paketresor till flyg och hotell.

Bokningarna via internet ökade och förväntas öka även i fortsättningen, särskilt vad gäller direktbokningar hos leverantörerna. Andelen internetbokningar via resebyråer ökar också och kan uppskattas till cirka 25 % av den totala försäljningen via resebyråer. För två år sedan var motsvarande siffra knappt 20 %.

Här nedan redovisas de svenska resebyråernas försäljning i Sverige 2010 fördelad på produktgrupper.

Resebyråerna har under de senaste åren tappat mycket av trafiken med inrikes flyg, även om denna utveckling tycks ha stannat av under de senaste åren. Försäljningen av inrikes flyg har som framgår av staplarna i det följande diagrammet halverats från 7,0 miljarder kronor 1998 till 3,5 miljarder 2010, en utveckling som till största delen kan förklaras med en ökad direktförsäljning via flygbolagens hemsidor. Detta gäller förstås i hög grad de s.k. lågkostnadsbolagen. Mycket tyder också på att tåget fortsätter att ta marknadsandelar från inrikesflyget, även om tågförsäljningen minskade kraftigt under 2009 och låg i stort sett oförändrad under 2010, vilket förmodligen, i varje fall delvis, kan förklaras av alla problem som tågtrafiken råkat ut för.
Mer detaljerad statistik som visar utvecklingen alltsedan 1997 återfinns på resebyråföreningens hemsida.

1.2 SRF
Målet för SRF:s verksamhet har under året liksom under tidigare år varit att arbeta för bättre villkor för medlemsföretagen och att verka för en allmänt positiv utveckling av resebyråbranschen. För att åstadkomma detta har SRF varit engagerat i framför allt utbildnings- och lobbyingverksamhet. Mycket arbete har också lagts ned på diskussioner och samtal med främst flyg- och tågbolag om villkoren för resebyråernas distribution av transportörernas tjänster. På det internationella planet har SRF:s arbete varit inriktat på i huvudsak IATA- och EU-frågor.

Under året har fortsatta förhandlingar ägt rum med Konsumentverket om ”Allmänna villkor för försäljning av flygbiljetter”. Parterna har inte kunnat enas om lydelsen av villkoren, framförallt rörande en punkt och förhandlingarna har därför lagts på is tills vidare.

SRF har under året sagt upp överenskommelsen med Konsumentverket om de allmänna villkoren för paketresor. SRF har tagit fram egna villkor för paketresor, som är bättre anpassade till de förutsättningar under vilka medlemmarna bedriver sin verksamhet.

SRF har under 2010, för fjärde gången, genomfört en undersökning av medlemsföretagens hemsidor. Resultatet från undersökningen presenterades på årsstämman i mars 2010 och medlemsföretagen har också fått resultatet för de egna hemsidorna. Syftet med detta arbete är att underlätta för medlemmarna att följa de krav som ställs på hemsidor i allmänhet och reseföretags hemsidor i synnerhet. Det ska också ses som ett led i arbetet med att marknadsföra SRF-medlemskap som en kvalitetsstämpel.

Under året har händelser inträffat på många håll runt om i världen, som har påverkat såväl resebyråer som researrangörer. Som exempel kan nämnas vulkanutbrottet på Island i april som ledde till att flygtrafiken i Europa helt stod stilla under flera veckor, stora bränder i Ryssland som ställde till problem för resenärer under sommaren, oroligheter i Tunisien och Egypten samt jordbävningar, snöstormar och andra naturkatastrofer på olika håll runt i världen m.m. Vidare har det (i vanlig ordning) förekommit strejker bland flygbolagspersonal, som påverkat resenärer och resebyråer negativt. SRF har bistått med råd och har även i vissa fall assisterat medlemmar med skrivelser till flygbolag som berörts.

Vid ett flertal tillfällen under året har flygbolag utfärdat olika påbud och instruktioner som medfört försämringar och förorsakat merarbete för resebyråerna. SRF har därför skrivit till och fört diskussioner med bl.a. SAS, KLM/Air France, Finnair, Air Baltic och British Airways.

SRF har liksom under föregående år ägnat mycket arbete åt att marknadsföra föreningen som en kvalitetsstämpel för medlemmarna. Den ovan redovisade undersökningen av medlemmarnas hemsidor har varit en del av detta arbete. Föreningen tog i början av året fram en uppförandekod med etiska riktlinjer för medlemmarna, vilken antogs av årsmötet i mars 2010. Vidare har SRF under 2010 deltagit som medarrangör till TUR-mässan, vilket bl.a. innefattat att föreningen hade en monter på mässan. I samband härmed togs en broschyr fram med en presentation av föreningen. SRF avser att också under kommande år ägna tid och resurser åt att lyfta fram denna kvalitetsstämpel.

Under senare år har av och till diskussioner förts med Föreningen Flygresearrangörerna, FRA, om ett eventuellt samgående mellan föreningarna. Under hösten 2009 fattade FRA:s medlemmar ett första beslut om sammangående med SRF och vid FRA:s årsmöte på TUR-mässan 2010 fattades det slutliga beslutet om att FRA skulle uppgå i SRF. Genom samgåendet kommer SRF att bli en starkare organisation, vilket förhoppningsvis kommer att visa sig i samtal och diskussioner med myndigheter och leverantörer.

SRF har under året genom TRAC Travel Academy AB medverkat i flera resesäljarutbildningar, varav flertalet varit kvalificerade yrkesutbildningar. Samtliga elever har fått arbete efter genomförd utbildning. TRAC Travel Academy upplåter utbildningsrätter till Yrkeshögskolan/ KY-utbildningar att bedriva TRAC utbildning. Under året har en åttonde skola, Vuxenutbildningen i Uddevalla kommun startat en TRAC utbildning. Därmed kunde 220 studenter påbörja sin utbildning hösten 2010. TRAC-utbildningen är även fortsättningsvis på två år, varav minst en tredjedel av utbildningen är arbetsplatsförlagd, s.k. (LIA - Lärande i arbete). Av LIA-perioden ska två tredjedelar vara förlagd till resebyrå eller annan reserelaterad verksamhet såsom researrangör, flygverksamhet m.m. Det kommer åtminstone i ytterligare ett år att finnas åtta skolor som bedriver TRAC utbildning, men Yrkeshögskolemyndigheten gör konstant omvärderingar. Därför går en stor del av TRAC:s arbete ut på att bevaka, hur man resonerar på myndigheten, och även att förse den med relevant arbetsmarknadsinformation om hur resebranschen ser på utbildningen och behovet av utbildningsplatser. SRF har genom remissvar och kontakter med myndigheterna försökt påverka utvecklingen, så att de nuvarande utbildningarna av resesäljare kommer att läggas in i den nya yrkeshögskolan. SRF har i detta fall lyckats i sin strävan.2. SRF:s ORGANISATION OCH ARBETSUPPGIFTER

2.1 Affärsidé

SRF:s affärsidé är att skapa förutsättningar för resebyråföretag att utveckla lönsamma relationer med kunder och leverantörer.

Strategier
SRF ska
 • påverka och utveckla resebyråbranschens villkor och grundläggande strukturer.
 • analysera och informera om trender och branschutveckling.
 • utveckla goda relationer med myndigheter och opinionsbildare.
Mål
SRF ska i sin verksamhet skapa ett tydligt mervärde för medlemsföretagen.

Vision
De av SRF godkända reseföretagen ska tillhöra de ledande företagen inom branschen när det gäller utveckling, tillväxt och lönsamhet.

Medlem i SRF – varför det?
Ett medlemskap i Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen innebär en kvalitetsstämpel i förhållandet till kunder, leverantörer, myndigheter och media, vilket ger trygghet och respekt från marknad och omvärld.

Genom SRF ges medlemmarna möjlighet att påverka riksdag, regering och myndigheter samt EU-kommissionen och EU-parlamentet, när det gäller utredningar och förslag som kan komma att påverka medlemsföretagens utveckling, inriktning, ansvar och affärsförhållanden.

Medlemskapet skapar styrka gentemot leverantörer och andra aktörer när det gäller frågor av principiell och avtalsrättslig – men icke rent kommersiell – betydelse.

Medlemmarna informeras löpande om aktuella frågor av både nationell och internationell karaktär

SRF erbjuder utbildningar och seminarieverksamhet, som syftar till att öka resebyråernas intäkter och medarbetarnas kompetens.

SRF förhandlar visserligen inte i kommersiella frågor men agerar när exempelvis leverantörer vill belasta medlemmarna med felaktiga pålagor m.m. SRF:s arbete har under de senaste åren resulterat i intäkter och besparingar för medlemsföretagen.

2.3 Uppgifter och arbetsområden
SRF:s uppgifter är att
 • verka för kollektiva lösningar avseende generella branschproblem/-frågor
 • utveckla och förhandla fram ramavtal med relevanta leverantörer
 • ge råd och stöd till medlemsföretagen i olika frågor
 • vara remissinstans och lobbyingorganisation
 • bevaka och påverka aktuella nationella och internationella branschfrågor
 • medverka i rese- och turistnäringens utveckling
 • ge information till massmedia och allmänhet i aktuella frågor
 • utveckla och vid behov genomföra branschutbildningar
 • ge tillgång till samlad branschkunskap
 • SRF:s varumärke ska stå för trovärdighet och kvalitet
 • SRF:s uppgift är inte att förhandla i rent kommersiella frågor för medlemsföretagen.
2.4 Årsmöte
Årsmötet hölls i Göteborg den 26 mars 2010 i samband med TUR 2010. Mötet samlade 30 deltagare.

Styrelse
Styrelseledamöter för verksamhetsåret 2010-2011 valdes vid årsmötet och styrelsen fick
följande sammansättning:

Ordförande
Monica MurphyKilroy Travels


Ordinarie ledamöter
Eva Moen AdolfssonResia
Ralph AxelsonEuropean Travel Interactive
Bernt LennströmFavorit- och Kulturresor
Milla LimrellWinberg Travel
Åke LindellTravelnet/Lidingö Resebureau
John LundmarkVIA travel
Christer Nordlund
HRG Nordic
Michael SchüllerAmerican Express
Katarina Sjögren PetriniTicket Privatresor
Kenth VahnbergCWT Carlson Wagonlit


Suppleanter
Lena Bjurner American Express
Per JidekransSvenska Resebolaget (Travelnet)
Hans NohreniusVIA Travel
Johan SchilowUnlimited Travel Group


Styrelsen har under året haft sex sammanträden.


Valberedning
Till ledamöter i valberedningen utsågs vid årsmötet
Christer Sjödin, Hans Blomgren Travel (Sammankallande)
Anders Johansson, Resia och
Mattias Sesemann, Travelpartner


Revisorer
PriceWaterhouseCoopers valdes till revisionsbolag, med Marie Welin som huvudansvarig revisor.

Styrelsen har vid behov tillsatt arbetsgrupper eller utsett kontaktpersoner för beredning av frågor och arbetsområden enligt följande:
 • Leverantörskontakter
 • Offentlig upphandling/miljöfrågor
 • IATA- och flygbolagsfrågor
 • Skatter, redovisning, statistik
 • Mediekontakter

Jonas Thyberg har varit ledamot i Resegarantinämnden, med Andreas Körösi, Sabra Tours, som ersättare.

SRF:s representanter i Allmänna Reklamationsnämnden har varit Bertil Leek, Ticket, och Charlotte Stuart, American Express/Försäkringsaktiebolaget Viator, med Anders Johansson, Resia, och Elisabeth Lanz, Ticket, som suppleanter.

2.5 Kansli
Kansliet bemannas sedan drygt fem år av föreningens generalsekreterare, Tomas G Olsson och advokaten Jonas Thyberg, Ahlford Advokatbyrå. Den senare arbetar två-tre dagar i veckan för SRF, huvudsakligen från advokatbyråns kontor i Uppsala. Båda nås genom växeln hos Almega/Svenskt Näringsliv. Under perioden 1 mars-30 september 2010 har SRF via ett bemanningsföretag haft en inhyrd yngre jurist. Den 1 oktober 2010 anställdes Lilian Brunell på kansliet. Lilian Brunell kommer närmast från HRG Nordic.

Lena Bjurner har varit föreningens kontaktperson för utbildningsfrågor inom ramen för TRAC Travel Academy AB och även varit ordförande i styrelsen för detta bolag.

2.6 SRF-information
SRF:s hemsida har adresserna www.srf-org.se och www.resebyraforeningen.se. Hemsidan innehåller beskrivning av SRF:s uppgifter, medlemsförteckning, aktuell information, rekommendationer och riktlinjer samt information och råd i frågor som berör medlemsföretagen samt länkar till andra för verksamheten viktiga hemsidor.

Tanken är vidare att hemsidan ska tjäna som en informations- och kunskapsbank. Genom hemsidan vill SRF också få till stånd en aktivare dialog med medlemmarna. SRF lägger löpande ut eller uppdaterar befintlig information på hemsidan. Via hemsidan presenteras dessutom nyheter som bedöms relevanta för medlemmarna.

Under året har drygt 50 nyhetsmeddelanden via e-post skickats ut till medlemmarna.

Under året har en genomgång gjorts av hemsidan, som resulterat i ett nytt utseende samt viss omstrukturering av innehållet. Bland annat har informationen till resenärer utökats och samlats under en rubrik. Den nya hemsidan lanserades i början av februari 2011.

2.7 Medlemsföretag
Vid årets utgång hade föreningen 187 (141) medlemsföretag, varav 81 (45) företag är fullbetalande röstberättigade medlemmar och de övriga 106 (96) s.k. gruppmedlemmar. Medlemsföretagen representerar närmare 400 försäljningsställen med sammanlagt strax över 4 000 medarbetare.

Under året har föreningen fått 51 nya medlemmar, av vilka 36 kommit in som medlemmar genom samgåendet med FRA. Fem företag har upphört att vara medlemmar på grund av nedläggning eller uppköp, i några fall av andra medlemmar. Inget företag har begärt utträde ur föreningen under året.3. INTERNATIONELLA FRÅGOR

3.1 ECTAA
Group of National Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations within the EU

ECTAA:s uppgift är att bevaka och aktivt påverka frågor inom EU som berör resebyråbranschen. SRF har representerats i ECTAA:s styrelse av Tomas G Olsson (ordinarie) och Monica Murphy (suppleant).

Två ordinarie styrelse- och arbetsmöten har hållits under året i Prag och Aten.

Kommittéer och beredningsgrupper är tillsatta med representanter för olika länder för att behandla aktuella frågor. Grupperna träffas regelbundet.

Under året har, liksom tidigare år, stor uppmärksamhet ägnats lagstiftningsarbetet inom EU. Främst har detta arbete inriktats på den pågående revideringen av konsumentskyddslagstiftningen, inklusive paketresedirektivet. Kommissionens förslag till ny konsumentskyddslagstiftning, som presenterades i slutet av 2008, har under året varit föremål för fortsatta diskussioner i parlamentet och rådet. Ett stort arbete har lagts ned på att försöka påverka detta förslag genom berörda EU-institutioner och Sveriges parlamentsledamöter inom det aktuella området såväl som det svenska näringsdepartementet. Under året har en genomgång gjorts av paketresedirektivet genom att kommissionen inhämtat synpunkter från berörda organisationer och myndigheter om olika delfrågor. EU-kommissionen förväntas presentera ett förslag till ett nytt paketresedirektiv under första halvåret 2011. SRF kommer att gå igenom förslaget noga och därefter bevaka vad som händer i frågan.

Inom EU har under senare år stort fokus lagts på passagerarrättigheter. Sedan 2004 finns en förordning om flygpassagerares rättigheter, som kommit att aktualiseras genom askmolnskrisen. I samband med krisen har det konstaterats att ett stort antal flygbolag inte följer förordningen. Bland annat denna erfarenhet har lett till att en översyn av förordningen kommer att göras. Under 2009 trädde en förordning om tågpassagerares rättigheter i kraft och under 2010 har motsvarande förordning antagits för båtresenärer. Under 2011 beräknas en förordning om bussresenärers rättigheter komma att antas.

Härutöver föreligger bland annat förslag till ett rådsbeslut om användning av personuppgifter vid flygresor för att bekämpa brottslighet. Detta förslag innehåller bestämmelser som kan komma att påverka resebyråernas verksamhet, varför SRF under 2011 kommer att bevaka lagstiftningsarbetet.

I samband med EU-kommissionens översyn av reglerna i EG:s mervärdesskattedirektiv om marginalbeskattning av resor (artiklarna 306-310) har ECTAA agerat som lobbyist och remissinstans. SRF, som representerats av Tomas G Olsson som ledamot och ordförande i ECTAA:s Fiscal Committee, har aktivt verkat för att de allmänna reglerna om mervärdesskatt ska kunna behållas vid försäljning av researrangemang till näringsidkare och att dessa därmed ska kunna dra av den ingående momsen. Frågan har dragits i långbänk, eftersom medlemsstaterna inte kunnat enas om en gemensam linje. EU-kommissionen meddelade därför i början av 2008 att man avser att vidta åtgärder genom att stämma de medlemsstater inför EU-domstolen, som enligt kommissionen inte tillämpar artikeln korrekt. Sverige tillhör, i varje fall inte för närvarande, de tio stater som kommissionen anklagat. ECTAA har försökt få upp ärendet på ministerrådets dagordning för att få till stånd en revidering av direktivsbestämmelserna. Det spanska ordförandeskapet lade i början av 2010 fram ett program som bland annat innefattade ett förslag om revidering av marginalbeskattningsreglerna. Förslaget har därefter stötts och blötts i rådet under hela 2010 utan att enighet har kunnat uppnås. Kommissionen har därför i början av 2011 slutligen beslutat att fortsätta rättsprocesserna i domstolen.

Reglerna i artiklarna 43 ff, som handlar om var tjänster ska beskattas (omsättningsland), har ändrats genom beslut i februari 2008. De nya reglerna både förenklar och försvårar för mellanhänder, och därmed för resebyråer, när dessa agerar som förmedlare av tjänster på uppdrag av andra personer. Ändringarna har förts in i den svenska mervärdesskattelagen och trädde i kraft den 1 januari 2010. SRF har under 2010 hållit tre seminarier med anledning av de nya bestämmelserna. I SRF:s remissvar på förslaget till nya regler lades stor vikt vid att förmedling till näringsidkare av hotelltjänster skulle beskattas enligt den nya huvudregeln, d.v.s. där kunden är etablerad. På så sätt behöver inte resebyråer registrera sig för moms i alla de europeiska länder där det förmedlade hotellet ligger. SRF fick gehör för dessa sina synpunkter i det slutliga lagförslaget. En negativ effekt av de nya reglerna är att resebyråers förmedlingsarvoden i samband med försäljning av flygresor (till näringsidkare) inom EU nu ska beskattas med 25 %, vilket innebär att resebyråerna måste visa sina pålägg öppet för kunderna, eftersom själva flygtransporten inte beskattas.

Andra områden som behandlats i den s.k. Air Matters Committee är förutom IATA- och flygbolagsfrågor bland annat förordningarna om flygpassagerarnas rättigheter, CRS-företagens uppförandekod och gemensamma regler för lufttrafik inom gemenskapen. Förordningen om gemensamma regler för lufttrafik, vilken reglerar bl.a. hur flygpriser ska marknadsföras, något som i hög grad även berör resebyråernas marknadsföring.
SRF har representerats i Air Matters Committee av Tomas G Olsson, tillika ordförande i Fiscal Committee. I Legal Committee representeras SRF av Jonas Thyberg, Ahlford Advokatbyrå samt att föreningen representeras i Tour Operators Committee av Richard Durlow, Unlimited Travel Group.

En fullständig redovisning av ECTAA:s arbete under 2010 har lämnats i dess Activity Report som kan hämtas upp här.

3.2 IATA/APJC (Agency Program Joint Council)
I APJC Skandinavien ingår representanter för resebyråer och flygbolag från de skilda länderna.

Frågor som behandlats under året är i första hand de finansiella kriterierna för IATA-ackreditering samt garantier och ADM-problem. De svenska resebyråerna har representerats av Mattias Sesemann, Travelpartner, och Magdalena Strohmayer, HRG. SRF deltar vid mötena som observatör.

3.3 Skandinavisk och nordisk samverkan
Ett gemensamt möte med de nordiska och baltiska resebyråföreningarna har hållits i Reykjavik. SRF representerades vid detta möte av Tomas G Olsson.

Härutöver har de danska, finländska, norska och svenska resebyråföreningarnas generalsekreterare under året haft löpande överläggningar i frågor av gemensamt intresse främst rörande leverantörsavtal, flygbolagsfrågor och IATA/BSP.

3.4 Regler för resor till och från USA
Alltsedan händelserna den 11 september 2001 har amerikanska myndigheter ägnat stor möda åt att förebygga och förhindra nya terroristdåd. Som ett led i detta arbete har vid flera tillfällen under åren reglerna för att resa till, från, via och över USA skärpts. Under 2010 trädde två nya regelverk i kraft inom detta område; ESTA respektive Secure Flight Program. SRF har fått ett stort antal frågor från både medlemmar och resenärer om de nya bestämmelserna. Information om de nya reglerna har vid flera tillfällen lämnats via nyhetsmejl och på hemsidan.

3.5 Problem på grund av askmoln
I mitten av april 2010 fick vulkanen Eyjafjallajökull på Island ett utbrott. När het lava strömmade ut och mötte smältvatten från den omgivande glaciären bildades ett askmoln som under de följande veckorna kom att lamslå lufttrafiken i Europa. SRF skickade tidigt ut information via hemsidan och nyhetsmejl om vad som gällde enligt svensk och EU-rättslig lagstiftning. SRF bistod under hela perioden medlemmar med information och råd om inställda flygningar, strandsatta resenärer, flygbolag som inte ville rätta sig efter rådande lagstiftning samt hotell och andra leverantörer, som inte ville återbetala för tjänster som inte utnyttjades. Dessutom fick SRF:s kansli ta emot ett stort antal telefonsamtal från resenärer. Vidare förekom under perioden ett stort antal kontakter med myndigheter. Bland annat uppvaktade en delegation från SRF Näringsdepartementet i samband med att det på EU-nivå diskuterades, att ekonomiskt stöd eventuellt skulle ges till flygbolag eftersom dessa ansågs hårt drabbade. SRF begärde att ett sådant stödpaket även skulle omfatta resebyråer och researrangörer. SRF hade under denna tid även omfattande kontakter med massmedia, bl.a. deltog Tomas G Olsson i morgonprogrammet i TV4 och i en intervju av SVT.

I efterverkningarna av askmolnet har många resenärer vänt sig till såväl Allmänna Reklamationsnämnden som Resegarantinämnden med krav på återbetalning av inställda resor samt ersättning för kostnader för avbrutna resor och hemresor på egen hand. Härutöver föreligger ännu ett antal oreglerade krav mot flygbolag, som inte följt EU-direktivet om flygpassagerares rättigheter till punkt och pricka. SRF har bistått medlemmar med juridiska bedömningar samt i vissa fall med att formulera yttranden och skrivelser till myndigheter och flygbolag.

Under tiden askmolnet pågick anmälde SRF fem flygbolag till Konsumentverket i dess egenskap av tillsynsmyndighet för EU-förordningen om flygpassagerares rättigheter, på grund av att dessa flygbolag inte iakttog sina skyldigheter enligt förordningen. Vid senare kontakter med Konsumentverket har framkommit att verket saknar sanktionsmöjligheter i dylika fall men att anmälningarna vidarebefordrats till EU-kommissionen, som avser att göra en grundlig utvärdering av förordningen.4. SAMVERKAN MED ANDRA BRANSCHORGANISATIONER
Tillsammans med SBTA, Sveriges Affärsreseförening, hölls under TUR-mässan i Göteborg en paneldebatt om upphandling av resetjänster.

SRF har vidare löpande under året haft överläggningar med andra branschorganisationer, såsom SHR och Bussbranschens Riksförbund i olika frågor.5. LAG- OCH SKATTEFRÅGOR M.M.
5.1 Resegarantier

Under 2007 kontaktades SRF av Kammarkollegiet, med anledning av att kollegiet fått i uppdrag av regeringen att utreda möjligheterna att förenkla för små och medelstora företag. SRF och Kammarkollegiet träffades varvid SRF framförde att det sätt på vilket resebyråer och arrangörer redovisar underlaget för beräkning av resegaranti är komplicerat. SRF har härefter tagit fram ett Excel-dokument för beräkning av storleken av ett företags resegaranti. Formuläret som medlemmarna kan hämta på SRF:s hemsida, är tänkt att underlätta för medlemsföretagen att lämna underlag för resegaranti och att kontrollera Kammarkollegiets beslut.

Under året har SRF bistått ett medlemsföretag i en överklagan av Kammarkollegiets beslut om resegaranti. De frågor som har prövats har varit dels om reseföretag ska ställa garanti för förmedlade tjänster, för vilka betalning sker direkt till leverantören, dels hur lång tid som får förflyta mellan köp av transport och inkvartering för att en sådan kombination ska kunna anses vara en paketliknande resa. Förvaltningsrätten gick på Kammarkollegiets linje liksom kammarrätten, som alltså båda konstaterade att det i båda fallen var fråga om paketliknande resor. Medlemsföretaget har valt att inte överklaga kammarrättense dom till Högsta Förvaltningsrätten.

SRF har tillsammans med försäkringsmäklaren Factor uppvaktat Kammarkollegiet för att diskutera möjligheten för SRF:s medlemmar att ställa resegaranti genom en kollektiv försäkringslösning, som skulle nedbringa det totalt ställda resegarantibeloppet till ett rimligare belopp. Enligt Kammarkollegiet måste säkerheten beräknas individuellt för varje enskilt företag, vilket gör att det med nuvarande lagstiftning ser ut att bli svårt att kunna få tillstånd en kollektiv lösning. Arbetet med detta projekt kommer dock att fortsätta under 2011.

5.1.1 Resegarantiförsäkring
Efter flera års ansträngningar att hitta en försäkring som skulle kunna ställas som säkerhet för den lagstadgade resegarantin, kunde SRF:s medlemmar i början av 2008 erbjudas en kreditförsäkring som har den fördelen att resebyråerna inte behöver ställa några säkerheter i form av exempelvis spärrade bankmedel och inteckningar i fastigheter. Dessvärre inträffade kort därefter finanskrisen, vilket gjorde att försäkringsbolaget blev restriktivare i valet av försäkringstagare. Under året har försäkringsbolaget meddelat att de endast kommer att kunna erbjuda denna försäkring till större företag, eftersom försäkringsbolaget har problem med återförsäkring för denna försäkringskategori.

5.2 Paketreselagen
Sedan EU-kommissionen för ca fyra år sedan beslutade att se över paketresedirektivet, vilket ligger till grund för paketreselagen, har olika delfrågor utretts av kommissionen. SRF har engagerat sig i remissarbetet, bl.a. genom aktivt deltagande i ECTAA:s utskott för legala frågor. Som ovan nämnts kommer ett förslag till nytt paketresedirektiv sannolikt att presenteras under 2011. SRF kommer som ovan nämnts att bevaka detta arbete och tillsammans med ECTAA försöka påverka utformningen. Ett nytt paketresedirektiv kan förväntas bli antaget tidigast under 2012. När det slutligen antas kommer en revidering att ske av de svenska paketrese- och resegarantilagarna, varvid SRF även kommer att ha möjlighet att påverka utformningen av dessa.

5.3 Moms
SRF har lämnat förklarande och kompletterande anvisningar om tillämpningen av regelverket kring moms på resebyråtjänster på hemsidan, vilket även innefattar de nya regler om beskattning av tjänster som trädde i kraft den 1 januari 2010.

SRF deltar aktivt i ECTAA:s arbete i Fiscal Committee, där Tomas G Olsson är ordförande. Tyngdpunkten under det gångna året har legat på det förslag till revidering av marginalbeskattningsreglerna som lagts fram av det spanska ordförandeskapet och som följts upp av det efterföljande belgiska ordförandeskapet. Dock har förslaget fallit på grund av att medlemsstaterna inte lyckats bli eniga. Kommissionens förslag till tillämpningsföreskrifter för de nya reglerna om beskattning av tjänster har också ägnats mycket tid. Bland annat har beskattningen av förmedling av hotelltjänster inom EU fått stor uppmärksamhet.

5.4 Lag om betaltjänster
Den 1 augusti 2010 trädde en ny lag om betaltjänster i kraft. Lagen bygger på ett EU-direktiv. Under lagstiftningsarbetet i EU diskuterades att införa ett förbud mot kortavgifter. Medlemsländerna kunde dock inte enas i denna fråga, utan direktivet överlämnar till medlemsländerna själva att besluta om detta. I den utredning som föregick den svenska lagen diskuterades frågan och man kom fram till att det krävdes ytterligare utredning för att kunna föreslå ett förbud för svenskt vidkommande. I propositionen som lades fram för riksdagen föreslogs trots detta ett förbud, vilket även infördes. SRF har vid två tillfällen under hösten 2010 skrivit till Finansdepartementet och påtalat de vittgående effekter förbudet får för resebyråerna och har begärt ett möte med departementet för att diskutera denna fråga. Departementet har inte besvarat SRF:s skrivelser och något möte har ännu inte kommit till stånd. I februari 2011 skrev SRF till departementet ännu en gång med begäran om ett möte.6. MYNDIGHETER

6.1 Resegarantinämnden

Resegarantinämnden har till uppgift att pröva om säkerhet enligt resegarantilagen ska tas i anspråk. Resenär ska enligt lagen ansöka om ersättning ur ställda säkerheter inom tre månader efter det att en resa ställts in eller avbrutits.

Jonas Thyberg har av regeringen på SRF:s rekommendation utsetts att vara ledamot av nämnden. Andreas Körösi, Sabra Tours, har utsetts till suppleant.

6.2 Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
För den kommande femårsperioden utsågs i december 2010 efter nominering av SRF;
till ordinarie ledamöter:
Andreas Körösi, Sabra Tours
Bertil Leek, Ticket
Tomas G Olsson, SRF
Charlotte Stuart, American Express/Försäkringsaktiebolaget Viator
Jonas Thyberg, SRF/Ahlford Advokatbyrå

och till ersättare:
Anders Johansson, Resia
Milla Limrell, Winberg Travel
Karin Uddfors, Lime Travel

6.3 Övriga myndigheter
För att uppnå ett förbättrat informationsutbyte och kunna påverka i frågor av branschintresse har möten under året ägt rum och diskussioner förts med bl.a. företrädare för:
 • Näringsdepartementet (som ansvarar för frågor rörande rese- och turistindustrin)
 • Utrikesdepartementet
 • Tillväxtverket (tidigare NUTEK)
 • Transportstyrelsen
 • Konsumentverket
 • Kammarkollegiet
 • Allmänna Reklamationsnämnden
 • Yrkeshögskolemyndigheten
 • Skolverket
 • Konkurrensverket
 • Miljöstyrningsrådet


7. UTBILDNINGSFRÅGOR

7.1 TRAC (Travel Academy)

Ordförande i TRAC:s styrelse har under året varit Lena Bjurner, American Express, och VD, Mette Bungerfeldt. Styrelsens uppgift är att tillförsäkra att utbildningens kvalitet upprätthålls samt att marknads- och behovsanpassa utbildningens inriktning och omfattning. SRF är majoritetsägare i TRAC. Övriga ägare är Bussbranschens Riksförbund, SJ, SAS, Fritidresor, Vingresor, Passagerarrederiernas förening, Amadeus Scandinavia, Travel Card och Europeiska.

Tvåårig TRAC-kvalificerad yrkesutbildning bedrivs vid Frans Schartau, Stockholm, Akademi Båstad, Yrkeshögskolan Göteborg Stad, YrkesAkademin Uppsala, Yrkeshögskolan Skellefteå, Turistakademin Söderköping, Vuxenutbildningen i Uddevalla och Travel Education Center AB i Norrtälje. Utbildningarna har fått förnyade anslag av Yrkeshögskolemyndigheten och kan därmed glädjande nog fortsätta sin verksamhet. SRF har lagt ned mycket arbete på att övertyga myndigheten om behovet av att fortsätta dessa kvalificerade utbildningar.

7.2 Seminarier
Seminarier om resebyråns ansvar har hållits vid tre tillfällen under året, en gång i Göteborg och två gånger i Stockholm.

Under året hölls vidare seminarier i Göteborg och Stockholm om de nya momsregler som trädde i kraft den 1 januari 2010.

7.3 Ledarskapsutbildning
Vid två tillfällen under 2010 har SRF med hjälp av Avanticon erbjudit medlemmarna en ledarskapsutbildning.8. LEVERANTÖRER

Allmänt

Under året har flera juridiska utredningar och analyser gjorts om villkor, bestämmelser m.m. i olika leverantörsavtal för att tillvarata medlemmarnas möjligheter till goda affärsförhållanden.

8.1 Flygbolag
Under året har kontakter förekommit och diskussioner förts med flera flygbolag om bl.a. ADM-relaterade problem. Dessa består bl.a. i att andelen felaktiga ADM ökar, att vissa flygbolag tar ut en i vissa fall oskälig avgift för ADM samt att flygbolagen genom ADM debiterar resebyråerna oskäliga avgifter om resebyråerna gjort mindre fel vid bokningen. Flygbolagen uppträder i många fall som om ADM utgör en inkomstkälla, vilket SRF kraftfullt motsätter sig. SRF kommer att fortsätta detta arbete under kommande år.

Vidare har SRF vid flera tillfällen skrivit till flygbolag om olika problem. Tyvärr är det dock mycket sällan som SRF lyckas få till stånd någon dialog med flygbolagen. En stor fråga under året har varit flygbolagens regler för hur namn ska skrivas i biljetter. På grund av att flygbolag har egna regler och då vissa flygbolag nekar resenärer ombordstigning om dessa regler inte iakttagits, orsakar detta problem för resenärer och extra arbete för resebyråerna. SRF har under året varit i kontakt med flygbolag rörande hur problemet ska lösas, samt skrivit till såväl BARIS (de utländska flygbolagens samarbetsorganisation i Sverige) som IATA.

8.2 GDS-företag
Under 2009 trädde en ny uppförandekod för GDS-bolag i kraft. GDS står för Global Distribution Systems och är de system i vilka flygbolagen lägger in sina tidtabeller och flygningar för bokning av resebyråerna. Förordningen innehåller bl.a. ett förbud för GDS-bolagen att sälja information från GDS:erna i vilken resebyråer kan identifieras. Försäljning av sådan information är dock tillåten om GDS-företaget och resebyrån kommer överens om detta. Under året har fortsatta försök gjorts från GDS-företag och flygbolag att mer eller mindre öppet inhämta godkännanden från resebyråer. Uppförandekoden omfattar GDS-bolage men det aktuella förbudet har utvidgats till att även omfatta t.ex. IATA:s försäljning av uppgifter ur PaxIS (IATA-statistik). ECTAA har under året lämnat in en anmälan till kommissionen om IATA:s försäljning av uppgifter ur PaxIS, där det är möjligt att identifiera resebyråer.

8.3 Försäkringar
Den verksamhetsförsäkring med ansvarsskydd för förmögenhetsskada, som togs fram för ett antal år sedan av SRF i samarbete med försäkringsmäklaren Aon och med Moderna Försäkringar som försäkringsgivare, kan visserligen tecknas till en konkurrenskraftig premie men har visat sig ha en alltför begränsad omfattning. SRF har därför undersökt förutsättningarna för att ta fram en utvidgad ansvarsförsäkring motsvarande den försäkring som finns i Danmark. Efter att ha fått besked från svenska försäkringsbolag att de inte har möjlighet att erbjuda en sådan försäkring, har SRF vänt sig till Europæiske Danmark, vilket bolag sedan många år erbjuder denna typ av försäkring till danska resebyråer och arrangörer. Efter diskussioner med Europæiske Danmark har slutligen en utvidgad ansvarsförsäkring kunnat presenteras för SRF:s medlemmar. Försäkringen ger ett omfattande skydd för skadestånd, prisavdrag och kostnader för avhjälpande som arrangörer drabbas av i samband med paketresor och paketliknande resor. Försäkringen presenterades av företrädare för Europæiske Danmark på SRF:s medlemsmöt i oktober 2010. Hittills har endast en mindre andel av SRF:s medlemmar tecknat försäkringen men redan har ersättning erhållits i flera fall. Under ett och ett halvt år kommer denna försäkring att vara exklusiv för SRF-medlemmar. Därefter kommer andra företag att kunna teckna denna men till ett högre pris.

Den för SRF:s medlemmar skräddarsydda verksamhetsförsäkringen med ansvar för förmögenhetsskada enligt bl.a. paketreselagen har förts över från Moderna Försäkringar till If. SRF:s försäkringsmäklare är numera Factor Insurance Brokers.

SRF har tidigare förhandlat fram en resegarantiförsäkring avsedd att tecknas av SRF.s medlemmar. På grund av lågkonjunkturen 2008/2009 har dock försäkringsbolaget fått problem med att återförsäkra denna försäkring, varför den i dagsläget endast kan tecknas av större företag.

Vidare undersöker SRF samtidigt möjligheterna att få fram en konkurrenskraftig försäkring mot flygbolagskonkurser. Den försäkringen är tänkt att till skillnad mot den utvidgade ansvarsförsäkringen ge ersättning till resenärer som köpt biljetter till enskilda flygresor, s.k. seat only-biljetter, och som inte kunnat genomföra resorna på grund av att flygbolaget gått i konkurs.9. ÖVRIGA AKTIVITETER

9.1 Statistik

Under året har en produktgrupperad branschstatistik avseende de svenska resebyråernas försäljning redovisats kvartalsvis. Försäljningsuppgifter har hämtats in i kronor sedan 1997. Från och med 2005 samlas även uppgift om antalet transaktioner in från medlemsföretagen, vilket gör att SRF så småningom kommer att kunna redovisa förändringen inte bara av omsättningen i kronor utan också av antalet transaktioner, vilket bör möjliggöra en bättre analys av vad som ligger bakom förändringarna. Ännu så länge är dock transaktionsuppgifterna för osäkra för att några bestämda slutsatser ska kunna dras med hjälp av dem.

SRF har vidare samlat in uppgifter ur reseföretagens årsredovisningar och sammanställt uppgifter som redovisas på SRF:s hemsida. Bland annat har en uppskattning av den totala svenska marknaden för resebyråer och researrangörer gjorts.

En ambition finns att även samla in destinationsstatistik från medlemmarna, då sådan ofta efterfrågas av media.

9.2 Resebranschens Barnfond och ECPAT
SRF har under året i olika sammanhang stöttat Resebranschens Barnfonds verksamhet liksom ECPAT:s verksamhet. ECPAT står för “End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking in Children for Sexual Purposes”. I samband härmed har SRF:s styrelse bland annat beslutat att föreningen ska följa den arbetsplatspolicy, som tagits fram av ECPAT, och att även föreningens medlemmar ska följa den.10. FÖRENINGS- OCH MEDLEMSFRÅGOR
Kansliet har under året löpande arbetat med att besvara frågor från enskilda medlemmar och bistått dem i olika hänseenden. Information rörande SRF:s verksamhet till massmedia, allmänhet och potentiella medlemsföretag är också en del av kansliets dagliga uppgifter.11. EKONOMISKT RESULTAT 2010
Sammanfattning av årsredovisning med budget och utfall 2010 avseende SRF:s verksamhet redovisas i bilaga 1.

Årsredovisning och förvaltningsberättelse avseende Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen och Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens Service AB har godkänts av styrelse och revisorer.

På styrelsens uppdrag

Tomas G Olsson
2011-02-20


Här kan en utskriftsvänlig version av verksamhetsberättelsen hämtas upp.transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp