transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
2006

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 20061. ALLMÄNT

1.1 Marknaden

Enligt en rapport från FN-organet World Tourism Organization (UNWTO) ökade resandet i världen under 2006 med cirka 4,5 % (2005 5,5 %) och i Europa med ca 3,9 % (2005 4 %). Nordeuropa ökade något mer, eller med 6,7 % (2005 6,5 %). Resandet har visserligen påverkats negativt av terrorism, hot om världsomfattande epidemier och ökande oljepriser men samtidigt hjälpts upp desto mer av den rådande högkonjunkturen. För 2007 förutspår UNWTO en något långsammare ökning med 4 %.

Även Luftfartsstyrelsens statistik för antalet passagerare vid landets flygplatser visar på en uppgång under året, nämligen med 4,1% (2005 5%). Antalet resande i utrikes trafik ökade med 6,3%, medan inrikesresorna gick ned med 1,5%.

Uppgifter från SRF:s medlemsföretag visar också på en fortsatt uppgång i resandet. Lågprisbolagens allt större utbud medförde dock att omsättningen i kronor inte ökade i samma utsträckning som antalet sålda resor.

BSP (Billing and Settlement Plan), IATA:s clearingcentral för flygbiljetter som ställs ut av agenter/resebyråer, redovisar en omsättningsökning med 11 % ( 2005 4 %), samtidigt som antalet utställda biljetter ökat obetydligt. Att antalet utställda biljetter inte ökat i samma grad som omsättningen i kronor visar att de BSP-anslutna flygbolagen kunnat öka sina genomsnittliga biljettpriser under året.

Antalet sålda hotellrum i Sverige har ökat med drygt 5,5 % (2005 6,2%) visar en sammanställning från Sveriges Hotell- och Restaurangägare. Bland SRF:s medlemsföretag har förmedlingen av hotellövernattningar fortsatt att öka kraftigt (+22% 2006 och +42% under 2005).

Bokningarna via internet ökade och förväntas öka även i fortsättningen, särskilt vad gäller direktbokningar hos leverantörerna. Antalet internetbokningar kan uppskattas till 15 %.

Nedan redovisas de svenska resebyråernas försäljning i Sverige 2006 fördelad på produktgrupper.Antalet transaktioner kan ha ökat något mer än antalet verkligt resande, då under de senaste två åren ett större antal enkelbiljetter sålts. Tidigare har så gott som uteslutande tur och returbiljetter sålts i samband med flygresor. En tur och returbiljett registreras av de flesta resebyråer som en transaktion medan två enkelbiljetter ger två transaktioner.

Att försäljningen av hotellrum gått upp med hela 22% (2005 42%) beror på en allmän ökning av marknaden för hotell men också på att resebyråerna i större utsträckning än tidigare bokar enskilda hotell i kombination med enskilda flygresor i stället för som tidigare i form av IT-paket (inclusive tour). Det har alltså i viss mån skett en överflyttning från IT-resor till flyg och hotell.

Resebyråerna har under de senaste åren tappat mycket av trafiken med inrikes flyg, även om denna utveckling tycks ha stannat av under 2006. Försäljningen av inrikes flyg har som framgår av staplarna nedan fallit från 7,1 miljarder kronor 1997 till 4,0 miljarder 2006, en utveckling som till största delen kan förklaras med en ökad direktförsäljning via flygbolagens hemsidor. Detta gäller förstås i hög grad lågprisbolagen. Mycket tyder också på att tåget tagit marknadsandelar från inrikesflyget under de senaste två åren.Mer detaljerad statistik som visar utvecklingen alltsedan 1997 återfinns på resebyråföreningens hemsida.


1.2 SRF
Målet för SRF:s verksamhet har under året liksom under tidigare år varit att arbeta för bättre villkor för medlemsföretagen och att verka för en allmänt positiv utveckling av resebyråbranschen. För att åstadkomma detta har SRF varit engagerat i framför allt utbildnings- och lobbyingverksamhet. Mycket arbete har också lagts ned på diskussioner och samtal med främst flyg- och järnvägsbolag om ändrade villkor för resebyråernas distribution av transportörernas tjänster. På det internationella planet har SRF:s arbete varit inriktat på i huvudsak IATA- och EU-frågor.

Under de gångna åren har SRF lagt ned mycken möda på att få flygbolagen att betala de provisioner på passageraravgifterna, som de innehållit för tidigare år (1998-2000). Sammanlagt har SRF drivit in närmare 50 miljoner kronor. Den sista delen eller 2,5 miljoner kronor av dessa medel fördelades och betalades ut under året till medlemmarna.

Hösten 2005 meddelade Amadeus att man avsåg att införa särskilda avgifter för resebyråerna, när dessa bokar SAS ekonomiklassbiljetter. Mycken energi lades från SRF:s sida ned på diskussioner om och med Amadeus med anledning av detta ”tilltag”, som också anmäldes av SRF i samarbete med dess skandinaviska systerorganisationer till såväl Konkurrensverket som EU-kommissionen. Kommissionen ställde ett antal frågor till Amadeus, vilket resulterade i att Amadeus i början av hösten 2006 meddelade att man hade skrinlagt de tidigare planerna.

SRF har tagit fram ett förslag till ”Allmänna villkor för försäljning av flygbiljetter” och ett förslag till informationsskrift med ”Viktig information vid köp av flygbiljetter”. Båda förslagen har sänts på remiss till medlemmarna, varefter förslaget till ”Allmänna villkor för försäljning av flygbiljetter” skickats till Konsumentverket. Verket förväntas lämna sina synpunkter under mars 2007. Dessa villkor är avsedda att tillämpas i första hand av SRF:s medlemmar. Många medlemmar har mottagit förslagen mycket positivt.

Under sommaren 2006 påbörjade SRF ett arbete med att ta fram en krishanteringsmanual. SRF har i detta sammanhang haft stor nytta av den danska resebyråföreningens ”Krisemanual”. Arbetet har resulterat i en ”Mall för en krisplan” som är avsedd att användas av medlemmarna som underlag för deras arbete med sina egna krishanteringsmanualer. SRF:s Mall för en krisplan kommer att presenteras för medlemmarna i samband med årsmötet 2007.

SRF har under året genom TRAC Travel Academy medverkat i elva resesäljarutbildningar, varav åtta varit kvalificerad yrkesutbildning (KY). Samtliga elever har fått arbete.


2. SRF:s ORGANISATION OCH ARBETSUPPGIFTER

2.1 Affärsidé

Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens affärsidé är att skapa förutsättningar för resebyråföretag att utveckla lönsamma relationer med kunder och leverantörer.

Strategier
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen ska påverka och utveckla resebyråbranschens villkor och grundläggande strukturer.

Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen ska analysera och informera om trender och branschutveckling.

Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen ska utveckla goda relationer med myndigheter
och opinionsbildare.

Mål
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen ska i sin verksamhet skapa ett tydligt mervärde för
medlemsföretagen.

Vision
De av SRF godkända resebyråföretagen ska tillhöra de ledande företagen
inom näringslivet när det gäller utveckling, tillväxt och lönsamhet.


2.2 Medlem i SRF – varför det?
Ett medlemskap i Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen innebär en kvalitetsstämpel i förhållandet till kunder, leverantörer, myndigheter och media, vilket ger trygghet och respekt från marknad och omvärld.

Genom SRF ges medlemmarna möjlighet att påverka riksdag, regering och myndigheter samt EU-kommissionen när det gäller utredningar och förslag som kan komma att påverka resebyråernas utveckling, inriktning, ansvar och affärsförhållanden.

Medlemskapet skapar styrka gentemot leverantörer och andra aktörer när det gäller frågor av principiell och avtalsrättslig – men icke rent kommersiell – betydelse.

Medlemmarna informeras löpande om aktuella frågor av både nationell och internationell karaktär

SRF erbjuder utbildningar och seminarieverksamhet som syftar till att öka resebyråernas intäkter och medarbetarnas kompetens.

SRF förhandlar visserligen inte i kommersiella frågor men agerar när exempelvis leverantörer vill belasta medlemmarna med felaktiga pålagor m.m. SRF:s arbete har under de senaste åren resulterat i intäkter och besparingar för medlemsföretagen med åtskilliga miljontals kronor.


2.3 Uppgifter och arbetsområden
SRF:s uppgifter är att

- verka för kollektiva lösningar avseende generella branschproblem/ frågor

- utveckla och förhandla fram ramavtal med relevanta leverantörer

- ge råd och stöd till medlemsföretagen i olika frågor

- vara remissinstans och lobbyingorganisation

- bevaka och påverka aktuella internationella branschfrågor

- medverka i rese- och turistnäringens utveckling

- ge information till massmedia och allmänhet i aktuella frågor

- utveckla och vid behov genomföra branschutbildningar

- ge tillgång till samlad branschkunskap


o SRF:s varumärke skall stå för trovärdighet och kvalitet
o SRF:s uppgift är inte att förhandla i rent kommersiella frågor för medlemsföretagen.


2.4 Årsmöte
Årsmötet hölls i Göteborg den 23 mars 2006 i samband med TUR 2004. Mötet samlade 45 deltagare.

Styrelse
Styrelseledamöter för verksamhetsåret 2006-2007 valdes vid årsmötet och fick följande sammansättning:

Ordförande
Tomas G Olsson

Ordinarie ledamöter
Per Ahlström MZ Travel
Helene Cedertorn American Express
Anders Johansson Resia
Lennart Käll Ticket
Åke Lindell Travelnet Group
Monica Murphy Kilroy
Hans Nohrenius Swetravel
Jan Koskela HRG Nordic


Suppleanter
Thomas Grünwald Resecity
Jakob Ladenstedt Carlson Wagonlit
Peter Skoglund Broströms Resebyrå (VIA)

Styrelsen har under året haft sju sammanträden.

Valberedning
Till ledamöter i valberedningen utsågs vid årsmötet
Suzanne Tägtström (sammankallande),
Ulla Persson och
Magnus Linder.

Revisorer
Som revisorer är valda
Jonas Forsberg (valdes år 2003 för fyra år) auktoriserad revisor
med Madeleine Molin, godkänd revisor, som suppleant (valdes år 2004 för fyra år).

Styrelsen har vid behov tillsatt arbetsgrupper eller utsett kontaktpersoner för
beredning av frågor och arbetsområden enligt följande:

Leverantörskontakter
Offentlig upphandling
IATA/Air Matters
Skatter, redovisning, statistik
Mediekontakter
Kontokort
Krishantering

Tomas G Olsson har varit ledamot av RTS Rese- och Turistindustrin i Sveriges styrelse med Thomas Grünwald som suppleant. SRF har lämnat medlemskapet i RTS per årsskiftet 2006-2007.

Jonas Thyberg har varit ledamot i Resegarantinämnden. Som SRF:s representant i Allmänna Reklamationsnämnden har varit Bertil Leek, Ticket, och som dennes suppleant Helene Cedertorn, American Express.


2.5 Kansli
Kansliet bemannas sedan drygt ett år tillbaka av styrelsens ordförande, Tomas G Olsson och advokaten Jonas Thyberg, Ahlford Advokatbyrå. Den senare arbetar två-tre dagar i veckan för SRF, huvudsakligen från advokatbyråns kontor i Uppsala. Båda två nås genom växeln hos Almega/Svenskt Näringsliv.

Christina Wennmark, f.d. generalsekreterare för SRF, har varit föreningens kontaktperson för utbildningsfrågor inom ramen för TRAC, Travel Academy.

SRF har under 2006 inte haft någon fast anställd personal.

Den 1 oktober 2006 flyttade SRF:s kansli till Sturegatan 11 i Stockholm, där SRF hyr en arbetsplats med kringtjänster av Almega, tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation.


2.6 SRF-information
SRF:s hemsida, www.resebyraforeningen.se och/eller www.srf-travelagent.se, innehåller beskrivning av SRF:s uppgifter, medlemsförteckning, aktuell information och rekommendationer och råd i frågor som berör medlemsföretagen samt relevanta länkar till andra hemsidor.

Hemsidan förnyades och uppdaterades i slutet av 2005 främst för att möjliggöra en förbättrad och effektivare kommunikation med medlemsföretagen. Tanken är också att hemsidan skall tjäna som en informations- och kunskapsbank. Genom hemsidan vill SRF också få till stånd en aktivare dialog med medlemmarna.

I samband med förnyelsen av hemsidan gjordes medlemsregistret lättillgängligare. Under året har en länk byggts in mellan registret och Kammarkollegiet som gör det möjligt för hemsidans besökare att omedelbart se hur stora säkerheter som medlemmarna ställt till Kammarkollegiet. Med hjälp av en omfattande enkät bland medlemmarna under hösten 2006 har medlemsregistret uppdaterats.

Under året har närmare 70 nyhetsmeddelanden via e-post skickats ut till medlemmarna.


2.7 Medlemsföretag
Vid årets utgång hade föreningen 133 medlemsföretag, varav 47 företag är fullbetalande röstberättigade medlemmar och de övriga 86 s.k. gruppmedlemmar. Medlemsföretagen representerar närmare 400 försäljningsställen med sammanlagt drygt 3 500 medarbetare.

Under året har ett företag lämnat föreningen och två tillkommit.


3. INTERNATIONELLA FRÅGOR

3.1 ECTAA - Group of National Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations within the EU

ECTAA:s uppgift är att bevaka och aktivt påverka frågor inom EU som berör resebyråbranschen. SRF har representerats i ECTAA:s styrelse av Tomas G Olsson (ordinarie) och Lennart Käll (suppleant).

Två ordinarie styrelse- och arbetsmöten har hållits under året i Bonn och Amsterdam.

Kommittéer och beredningsgrupper är tillsatta med representanter för olika länder för att behandla aktuella frågor. Grupperna träffas regelbundet.

Fortsatt stor uppmärksamhet har under året ägnats åt flygbolagsfrågor. Bland annat har diskussioner förts med IATA och EU-kommissionen i syfte att anpassa agentavtalet mellan resebyråerna och flygbolagen till EG:s konkurrensrätt. ECTAA:s mål har varit att få till stånd liberalare ackrediterings-
regler (uppluckrade krav på resebyråpersonalens utbildning och erfarenhet och på lokaler m.m.), rätt för resebyrån att få göra sin stämma hörd, möjlighet att bestrida och överklaga s.k. ADM-debiteringar, tillgång till samma biljetteringsregler och priser inom hela EU samt ett gemensamt europeiskt BSP, vilket i stora delar uppnåtts genom de nya regler som gäller från och med 2006. Dock har man ännu inte lyckats få gehör för alla synpunkter. Ett för hela EU gemensamt BSP har exempelvis ännu inte inrättas. Inte heller har resebyråerna tillgång till alla biljettpriser inom hela EU.

Ett bakslag kunde noteras när IATA under sommaren 2006 meddelade att man beslutat att flygbolagen från och med den 1 januari 2007 mer eller mindre ensidigt skulle kunna besluta om en ADM-debitering var korrekt. Även om agenten bestred kravet skulle flygbolaget kunna driva igenom debiteringen via BSP-systemet. Först efter det att ECTAA och GEBTA fört upp frågan till EU-kommis-
sionen gick IATA med på att ändra denna bestämmelse. Från och med den 1 mars 2007 har agenten åter möjlighet att stoppa en ifrågasatt ADM-debitering från att betalas med automatik genom BSP.

I samband med EU-kommissionens översyn av reglerna i EG:s mervärdesskattedirektiv (nr 6) om marginalbeskattning av resor (Artikel 26) har ECTAA agerat som lobbyist och remissinstans. SRF, som representerats av Tomas G Olsson som ledamot av ECTAA:s Fiscal Committee, har aktivt verkat för att de allmänna reglerna rörande mervärdesskatt skall kunna behållas vid försäljning av researrangemang till företag och att dessa därmed skall kunna dra av den ingående momsen. Frågan som dragits i långbänk, var uppe på EU:s dagordning under andra halvåret 2006 och det såg ett tag ut som om förslaget skulle godkännas. Men då medlemsstaterna inte kunde komma överens om en helt annan mervärdesskattefråga, kom det inte till något avgörande. EU-kommissionen förväntas nu i stället vidtaga åtgärder mot de medlemsstater (de flesta), som inte tillämpar artikeln korrekt. Enligt uppgift är det bara Tyskland och Luxemburg som tillämpar reglerna enligt paragrafen.

Reglerna i Artikel 9 om var tjänster skall beskattas (omsättningsland) har setts över och EU-kommissionen har lagt fram ett förslag som kan komma att både förenkla och försvåra för mellan-
händer, och därmed för resebyråer, när dessa agerar som förmedlare av tjänster på uppdrag av andra personer. ECTAA och SRF har uppvaktat kommissionen respektive det svenska finansdeparte-
mentet om denna fråga. Förslaget hade placerats på agendan för beslut under 2006 men blev bordlagt av samma anledning som förslaget om ändring av Artikel 26.

Andra områden som behandlats i den s.k. Air Matters Committee är förutom IATA- och flygbolagsfrågor bland annat
 GDS-systemen (debitering av avgifter, sekretess, Rådets förordning om en uppförandekod för GDS-bolagen, en s.k. code of conduct),
 förordningen om flygpassagerarnas rättigheter,
 kommissionens förslag till förordning om gemensamma regler för tillhandahållande av luftfartstjänster i gemenskapen, som utgör det fjärde steget i avregleringen av den inre luftfartsmarknaden. I förslaget behandlas bland annat beviljandet och återkallandet av operativa licenser för flygbolag samt tillgången till flygmarknaden vad avser rutter och priser. De viktigaste frågorna för resebyråer och researrangörer är
o kontrollen av att flygbolagen har en sund ekonomi som gör att konkurser undviks,
o att tillgången till priser är densamma inom hela gemenskapen oavsett bostads- eller etableringsort samt
o att flygbolagen tvingas marknadsföra och redovisa sina priser öppnare och tydligare.

SRF har representerats i Air Matters Committee av Tomas G Olsson. I Legal Committee representeras SRF av Helene Cedertorn, American Express


3.2 IATA/APJC (Agency Program Joint Council)
I APJC Skandinavien ingår representanter för resebyråer och flygbolag från de olika länderna.

Frågor som behandlats löpande under året är bl.a. bankgarantier, betalningstillfällen, redovisningsmedel och kompetenskrav för resebyråanställda. SRF har representerats av Helene Cedertorn och Magdalena Strohmeyer, HRG. SRF deltar vid mötena som observatör.


3.3 Skandinavisk och nordisk samverkan
Ett skandinaviskt möte med representanter för de skandinaviska resebyråföreningarna har hållits i Köpenhamn under året. Ett gemensamt möte med de nordiska och baltiska resebyråföreningarna har hållits i Helsingfors. SRF har representerats av Tomas G Olsson.

De danska, norska och svenska resebyråföreningarnas generalsekreterare har under året haft löpande överläggningar i frågor av gemensamt intresse främst om leverantörsavtal, flygbolagsfrågor och IATA/BSP.


4. RESE- OCH TURISTINDUSTRIN I SVERIGE (RTS)
RTS arbetar med frågor rörande företags- och näringslivsutveckling. RTS som tidigare företrädde stora delar av rese- och turistnäringen vid överläggningar med politiker och myndigheter och som remissinstans, har mer och mer frångått den rollen. Med anledning av denna rollförändring har SRF valt att lämna medlemskapet i RTS per årsskiftet 2006-2007.

SRF har fram till årsskiftet representerats i RTS’ styrelse av Tomas G Olsson med Thomas Grünwald som suppleant.

Kontakter med leverantörsföreningar
SRF:s diskussioner med FRA (Föreningen Flygresearrangörer) om närmare samarbetsformer har tills vidare lagts på is.

SRF har dock löpande haft överläggningar med FRA och RiS om bl.a. ansvarsfrågor, tillämpning av paketreselagen samt resegarantilagen.

Vidare har diskussioner förts med SHR (Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare) och PRF (Passagerarrederiernas Förening) och BR (Bussbranschens Riksförbund).


5. LAG- OCH SKATTEFRÅGOR

5.1 Resegarantier

I lagen om resegarantier som trädde i kraft år 2003, utvidgades tillämpningsområdet till att omfatta s.k. ”paketreseliknande arrangemang”. Lagen tillämpas väl bokstavstroget av tillsynsmyndigheten, Kammarkollegiet, vilket påtalats av SRF utan framgång.

Hösten 2005, i samband med att flygbolaget SweFly ställde in betalningarna, blev det uppenbart att många resebyråer som sålt biljetter för SweFly och samtidigt förmedlat hotellrum, skulle bli skyldiga att ersätta resenärerna för de uteblivna flygningarna. Resebyråerna hade ju sålt ”paketreseliknande resor” för vilka de ställt säkerheter till Kammarkollegiet. Hade resebyråerna inte ersatt resenärerna, hade dessa kunnat vända sig till Resegarantinämnden med begäran om ersättning ur garantierna. SRF har tagit upp frågan om det rättfärdiga i att resebyråer skall ställa säkerhet för finansiellt svaga flygbolag. Enligt SRF:s uppfattning borde garantier ställas även av flygbolagen. En skrivelse om denna fråga överlämnades under hösten 2006 till konsumentministern med kopior till Konsumentverket och Kammarkollegiet. SRF har ännu inte fått någon reaktion på de framförda synpunkterna.

Med anledning av EU-kommissionens förslag till en förordning om gemensamma regler för tillhandahållande av luftfartstjänster i gemenskapen har SRF lämnat sina synpunkter på förslaget i en skrivelse i början av 2007 till Näringsdepartementet med kopior till Luftfartsstyrelsen, Konsumentverket och ministern för konsumentärenden (se närmare ovan under 3.1 näst sista stycket).


5.1.1 Säkerheter för resegarantier
De diskussioner som fördes under 2005 med en försäkringsmäklare i syfte att få till stånd en gemensam resegarantiförsäkring för SRF:s samtliga medlemmar, blev resultatlösa. Den försäkring som erbjöds var för dyr och kunde inte konkurrera med nuvarande bankgarantier. SRF har dock inte givit upp tanken på att hitta en försäkringslösning och för därför fortfarande samtal med några försäkringsgivare.


5.2 Paketreselagen
EU-kommissionen beslutade för två år sedan att se över det s.k. paketresedirektivet. SRF är engagerat i remissarbetet genom aktivt deltagande i ECTAA:s kommitté för legala frågor. Det råder full enighet bland ECTAA:s medlemmar att paketrese¬direktivet inte bör omfatta juridiska personer, i varje fall inte vad avser kravet på resegarantier. ECTAA har vidare föreslagit att paketresedirektivet i första hand förs in i ett enda ”horisontellt” konsumentskyddsdirektiv och att den för resebranschen mycket speciella frågan om repatriering av strandsatta resenärer tas in i en särskild paragraf i eller bilaga till direktivet. Övriga bestämmelser i paketresedirektivet skiljer sig inte nämnvärt från allmänna konsumenträttsliga frågor och bör därför kunna inrymmas i ett för konsumentfrågor generellt direktiv.


5.3 Moms
SRF har lämnat förklarande och kompletterande anvisningar rörande tillämpningen av regelverket kring moms på resebyråtjänster på hemsidan.

SRF deltar aktivt i ECTAA:s arbete i Fiscal Committee, där Tomas G Olsson är ordförande. Tyngdpunkten under det gångna året har legat på EU-kommissionens förslag om nya regler för var tjänster skall beskattas, d.v.s. vilket land som har beskattningsrätten i varje enskilt fall. (Se närmare avsnitt 5 Lag- och skattefrågor.)


6. MYNDIGHETER

6.1 Resegarantinämnden

Resegarantinämnden har till uppgift att pröva om säkerhet enligt resegarantilagen skall tas i anspråk. Resenär skall enligt lagen ansöka om ersättning ur ställda säkerheter inom tre månader efter det att en resa ställts in eller avbrutits.

Andreas Körösi, ordförande i FRA, har av regeringen på SRF:s rekommendation utsetts att vara ledamot av nämnden. Jonas Thyberg har utsetts till suppleant.


6.2 Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
Bertil Leek, Ticket, har varit ledamot av nämnden med Helene Cedertorn, American Express, som suppleant.


6.3 Övriga myndigheter
För att uppnå ett förbättrat informationsutbyte och kunna påverka i frågor av branschintresse har möten under året ägt rum och diskussioner förts med bl.a. företrädare för:

 Näringsdepartementet (som ansvarar för frågor rörande rese- och turistindustrin)
 Utbildningsdepartementet
 Utrikesdepartementet
 Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK)
 Luftfartsverket och den nyinrättade Luftfartsstyrelsen
 Konsumentverket
 Kammarkollegiet
 Allmänna Reklamationsnämnden
 Skolverket
 Konkurrensverket


7. UTBILDNINGSFRÅGOR

7.1 TRAC (Travel Academy)

Ordförande i TRAC:s styrelse har under året varit Peter Skoglund och VD, Christina Wennmark. Styrelsens uppgift är att tillförsäkra att utbildningens kvali¬tet bibehålls samt att marknads- och behovsanpassa utbildningens inriktning och omfattning. SRF är majoritetsägare i TRAC. Övriga ägare är Bussbranschens Riksförbund, SJ, SAS, Passagerarrederiernas förening, Amadeus Scandinavia och Europeiska.

Tvåårig TRAC-kvalificerad yrkesutbildning bedrivs vid Frans Schartau, Stockholm, Akademi Båstad , Göteborg Stad Utbildning, YrkesAkademin Uppsala, Skeria Skellefteå och Nyströmska skolan i Söderköping.

TRAC:s grundläggande utbildning har under året bedrivits vid Yrkesakademin i Falun och Hjo Folkhögskola.


7.2 Seminarium
Ett seminarium om resebyråns ansvar, skatter och redovisning genomfördes i SRF:s regi under februari 2007. Seminariet samlade cirka 80 personer.

Behovet av fler liknande seminarier har visat sig vara stort, varför det är SRF:s avsikt att planera för ytterligare seminarier under 2007.


8. LEVERANTÖRER

Allmänt

Under året har flera juridiska utredningar och analyser gjorts rörande villkor, bestämmelser m.m. i olika leverantörsavtal för att tillvarata medlemmarnas möjligheter till goda affärsförhållanden.


8.1 Flygbolag
Rättegången i Danmark 2003 som innebar att domstolen skulle ta ställning till om SAS bröt mot IATA-avtalet Resolution 824, när man tog bort resebyråernas provision, avgjordes till SAS fördel med rösterna 2 – 1. Domen överklagades och ärendet avgjordes i Danmarks högsta domstol till SAS fördel. Högsta domstolen konstaterar dock att genom att resebyrån betalar ett nettopris som är lägre än det pris som flygbolaget tillämpar vid försäljning till allmänheten, har SAS betalat en ersättning till resebyrån. Enligt domstolen är det ointressant om ersättningen betalats i form av en provision eller som en rabatt som i det aktuella fallet. Därmed kan slutsatsen dras att det inte är möjligt för IATA-anslutna flygbolag att sälja biljetter på exempelvis sina hemsidor till priser som är lägre eller lika med de nettopriser till vilka resebyråerna får köpa biljetterna. Domstolen uttalade sig dock inte om hur stor skillnaden kan vara mellan det pris som tillämpas gentemot allmänheten och resebyråns nettopris.

Med stöd av den beskrivna domen har den danska resebyråföreningen (DRF) stämt KLM, som endast tar ut 10 kronor i serviceavgift av kunden, för att få det prövat om ett så lågt påslag kan betraktas som en rimlig ersättning till resebyrån enligt IATA-avtalet. Fallet beräknas komma upp i domstolen under vintern/våren 2007. SRF stöder DRF:s stämningsansökan.

I början av 2006 fick flera medlemmar ett förslag till nytt agentavtal från SAS. Det nya avtalet innehöll en bestämmelse varigenom resebyråerna påtog sig ett ansvar att informera passagerare om tidtabelländringar, inställda flygningar samt förseningar. Efter kraftig påtryckning från SRF där det bland annat påtalades att SAS inte ägde rätt att ensidigt ändra IATA-reglerna, drog SAS tillbaka förslaget.

Tillsammans med de danska och norska resebyråföreningarna har SRF fört samtal vid två tillfällen med bland andra KLM om ett antal problem med ADM-debiteringar, KLM:s enligt föreningarnas mening alltför låga serviceavgifter och deras behandling av transitpassagerare m.m.

SRF har protesterat mot att flygbolagen förväntar sig att resebyråerna skall ta på sig fler arbetsuppgifter och större ansvar utan att någon ersättning lämnas. Bland annat har SRF haft starka invändningar mot att flygbolagen har försökt lägga över ansvaret enligt EU-förordningen om passagerarnas rättigheter på resebyråerna när det gäller inställda flygningar, förseningar och tidtabellsändringar.

SRF har vidare avvisat flygbolagens uppmaning till agenterna att lämna elektroniska s.k. APIS-uppgifter om passagerare som köpt biljetter för resa till USA. Det är obestridligen flygbolagens ansvar att lämna dessa uppgifter. Skall resebyråerna ta över ett sådant ansvar, måste flygbolagen betala ersättning för det extra arbete och inte minst det ansvar som det innebär att samla in uppgifterna.

Ett flygbolag har begärt att resebyråerna skall ta ut extra avgifter av kunderna för flygbolagens räkning för pappersbiljetter. SRF har avvisat denna begäran med motiveringen att en sådan avgift skulle medföra administrativt merarbete för resebyråerna och att resenären skulle kunna få uppfattningen att det var resebyråns pålägg.

SRF har under 2006 uppmärksammats på ett antal olika problem rörande ADM-debiteringar. Problemen består bland annat i att andelen felaktiga ADM ökar, att vissa flygbolag börjat ta ut en avgift för ADM samt att flygbolagen genom ADM debiterar resebyråerna oskäliga priser om resebyråerna gjort mindre fel vid bokningen. SRF har på grund härav skrivit ett brev till samtliga flygbolag som tar ut en avgift. I denna skrivelse påtalades bl.a. att flygbolagen bör stå för resebyråns kostnader i samband med en felaktig ADM, att den avgift som flygbolagen tar ut måste stå i relation till ADM-beloppet samt att flygbolagen, om resebyrån gjort fel vid bokning, endast bör debitera resebyrån ett belopp som motsvarar den skada som flygbolaget lidit.

SRF har vidare konstaterat att flertalet IATA-flygbolag inte tillställt resebyråerna sina individuella ADM-regler, i de fall sådana finns. SRF har därför skrivit till flygbolagen och påtalat att flygbolagen är skyldiga att skicka dessa regler till resebyråerna och begärt att få del av dessa. De regler som SRF hittills har fått in har samlats på hemsidan, där SRF:s medlemmar kan hämta dem.


8.2 SJ
En segsliten diskussion fördes under 2005 med SJ om de avgifter som påfördes resebyråerna i efterskott när resenärerna hämtade sina biljetter i SJ:s servicebutiker i stället för i biljettautomaterna. Detta resulterade slutligen i att SJ under 2006 ändrade sitt system så att det nu är omöjligt för resenärerna att hämta ut biljetterna i biljettluckorna, om de inte särskilt betalat för denna service i förväg

Efter påtryckningar från SRF:s sida har SJ också lovat att se till att agenternas servicearvoden kommer att kunna läggas in på färdbiljetten i likhet med SJ:s egna försäljningsavgifter och inte som hittills endast på ett separat biljettämne.

8.3 BSP (Billing and settlement plan)
BSP aviserade i slutet av 2005 i samband med ett APJC-möte att man avsåg att ta upp diskussioner med resebyråföreningarna i Skandinavien angående antalet betalningstillfällen. BSP önskade ändra från nuvarande ett tillfälle till två per månad. Resebyråföreningarna har framfört kraftfulla protester. Frågan har varit en återkommande punkt på agendorna för mötena med IATA-BSP under många år. Ett möte var utsatt till i början av 2007 då frågan skulle diskuteras mer ingående. Detta möte har dock ställts in och skjutits upp på obestämd tid.


8.4 Försäkringar
Arbetet med att ta fram en försäkring som skall gälla som säkerhet för de lagstadgade resegarantierna, har hittills inte givit önskat resultat. Arbetet att finna ett godtagbart alternativ fortsätter dock.9. ÖVRIGA AKTIVITETER

Statistik

Under året har en produktgrupperad branschstatistik avseende SRF:s medlemsföretag redovisats kvartalsvis. Uppgifter har hämtats in avseende omsättningen i kronor sedan 1997. Från och med 2005 samlas även antalet transaktioner in från medlemsföretagen, vilket gör att SRF så småningom kommer att kunna redovisa förändringen inte bara av omsättningen i kronor utan också av antalet transaktioner, vilket bör möjliggöra en bättre analys av vad som ligger bakom förändringarna. Ännu så länge är transaktionsuppgifterna för osäkra för att några bestämda slutsatser skall kunna dras med hjälp av dem.

SRF har vidare samlat in uppgifter ur reseföretagens årsredovisningar och gjort sammanställningar, som kommer att redovisas på SRF:s hemsida.


Resebranschens Barnfond och ECPAT
SRF har under året i olika sammanhang stöttat Barnfondens verksamhet liksom ECPAT:s verksamhet. ECPAT står för “End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking in Children for Sexual Purposes”.10. FÖRENINGS- OCH MEDLEMSFRÅGOR
Kansliet har under året löpande arbetat med att besvara frågor från enskilda medlemmar och bistått dem i olika hänseenden. Information rörande SRF:s verksamhet till massmedia, allmänhet och potentiella medlemsföretag är också en del av kansliets dagliga uppgifter.


11. EKONOMISKT RESULTAT 2006
Sammanfattning av årsredovisning med budget och utfall 2006 avseende SRF:s verksamhet redovisas i bilaga 1.

Årsredovisning och förvaltningsberättelse avseende Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen och Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens Service AB har godkänts av styrelse och revisorer.

På styrelsens uppdrag
Tomas G Olsson
2007-02-28

En utskriftsvänlig version av ovanstående verksamhetsberättelse i pdf-format kan hämtas upp
här.
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp