transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
2005

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 20051. ALLMÄNT

1.1 Marknaden

Sedan 2004 har resandet i världen återigen tagit fart efter att under några år alltsedan terrordåden i USA ha fallit dramatiskt. Enligt en rapport från FN-organet World Tourism Organization ökade det internationella resandet i världen under 2005 med 5,5% i förhållande till föregående år (2004 10 %) och resandet i Västeuropa med ca 4 % (2004 4%).

Även Luftfartsverkets statistik för antalet passagerare vid flygplatser administrerade av verket visar på en uppgång under året, nämligen med 5% (2004 5%) och med någon övervikt för resande i utrikes trafik. Statistiken för samtliga svenska flygplatser hanteras sedan 2005 av den nya myndigheten Luftfartsstyrelsen, som dock ännu inte lyckats publicera en sammanställning av siffrorna för de flygplatser som inte ägs av staten.

Uppgifter från SRF:s medlemsföretag visar också på en fortsatt återhämtning av resandet. Lägre biljettpriser inom flyget, som framför allt är en följd av lågprisbolagens allt större utbud, medförde dock att omsättningen i kronor inte ökade i samma utsträckning som antalet sålda resor. Företagens kostnadsjakt har dessutom gjort att allt fler affärsresenärer väljer att resa i ekonomiklass och planerar sina resor så att de kan utnyttja flygbolagens lågpriserbjudanden.

BSP (Billing and Settlement Plan), IATA:s clearingcentral för flygbiljetter som ställs ut av agenter/resebyråer, redovisar en omsättningsökning med 4% samtidigt som antalet utställda biljetter ökat obetydligt. Att antalet utställda biljetter inte ökat i samma utsträckning som antalet resenärer (enligt Luftfartsverket) kan bero på att lågprisbolagen, som inte använder sig av BSP, ökat mer än de IATA-anslutna flygbolagen.

Antalet hotellnätter i Sverige har ökat med drygt 6 % (2004 8%) visar en rapport från Nutek. Bland SRF:s medlemsföretag har förmedlingen av hotellövernattningar ökat kraftigt.

Bokningarna via internet ökade och förväntas öka även i fortsättningen, särskilt vad gäller direktbokningar hos leverantörerna.

Nedan redovisas de svenska resebyråernas försäljning 2005 fördelad på produktgrupper

Förändringen i antalet transaktioner visar samma tendens som Luftfartsverkets, och även i viss mån BSP:s siffror, nämligen att antalet resor ökat. Antalet transaktioner kan ha ökat något mer än antalet verkligt resande, då under det senaste året ett större antal enkelbiljetter sålts. Tidigare har så gott som uteslutande tur och returbiljetter sålts i samband med flygresor. En tur och returbiljett registreras av de flesta resebyråer som en transaktion medan två enkelbiljetter ger två transaktioner.

Att försäljningen av hotellrum gått upp med hela 42% (2004 8%) beror på en allmän ökning av marknaden för hotell men också på att resebyråerna i större utsträckning än tidigare bokar enskilda hotell i kombination med enskilda flygresor i stället för som tidigare i form av IT-paket (inclusive tour). Det har alltså i viss mån skett en överflyttning från IT-resor till flyg och hotell.

Resebyråerna har under de senaste åren tappat mycket av trafiken med inrikes flyg. Denna försäljning har som framgår av staplarna nedan fallit från 7,1 miljarder kronor 1997 till 4,0 miljarder 2005, en utveckling som till största delen kan förklaras med en ökad direktförsäljning via flygbolagens hemsidor. Detta gäller förstås i hög grad lågprisbolagen.

Mer detaljerad statistik som visar utvecklingen alltsedan 1997 återfinns under Statistik.

1.2 SRF
Målet för SRF:s verksamhet har under året liksom under tidigare år varit att arbeta för bättre villkor för medlemsföretagen och att verka för en allmänt positiv utveckling av resebyråbranschen. För att åstadkomma detta har SRF varit engagerat i framför allt utbildnings- och lobbyingverksamhet. Mycket arbete har också lagts ned på diskussioner och samtal med främst flyg- och järnvägsbolag om ändrade villkor för resebyråernas distribution av transportörernas tjänster. På det internationella planet har SRF:s arbete varit inriktat på i huvudsak IATA- och EU-frågor.

Under de gångna åren har SRF lagt ned mycken möda har på att få flygbolagen att betala de provisioner på passageraravgifterna, som de innehållit för tidigare år (1998-2000). Sammanlagt har SRF drivit in närmare 50 miljoner kronor varav huvudparten fördelats ut och betalts till medlemmarna. 13 miljoner kronor av dessa medel betalades ut i början av 2005. I och med uppgörelsen nyligen med ett av de sista främmande flygbolagen om denna fråga, får arbetet med denna indrivningsprocess anses vara i det närmaste avslutat. Det återstår att fördela och betala ut närmare 2,5 miljoner kronor.

Förlikning har under året uppnåtts med SJ om betalkortsavgifterna för försäljningen via s.k. resekonton, vilket resulterat i att SJ betalat ut drygt 12 miljoner kronor fördelade på ett trettiotal resebyråer.

Under hösten har mycken energi lagts ned på diskussioner om och med Amadeus med anledning av detta GDS-bolag infört särskilda avgifter för resebyråerna när dessa bokar SAS ekonomiklassbiljetter. Tilltaget har anmälts till såväl konkurrensverket som den europeiska kommissionen. (Se vidare avsnitt 8 Leverantörer)

SRF har under året genom TRAC Travel Academy medverkat i elva resesäljarutbildningar, varav åtta varit kvalificerad yrkesutbildning (KY). Samtliga elever har fått arbete.


2. SRF:s ORGANISATION OCH ARBETSUPPGIFTER

2.1 Affärsidé

Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens affärsidé är att skapa förutsättningar för resebyråföretag att utveckla lönsamma relationer med kunder och leverantörer.

Strategier
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen ska påverka och utveckla resebyråbranschens villkor och grundläggande strukturer.

Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen ska analysera och informera om trender och branschutveckling.

Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen ska utveckla goda relationer med myndigheter
och opinionsbildare.

Mål
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen ska i sin verksamhet skapa ett tydligt mervärde för
medlemsföretagen.

Vision
De av SRF godkända resebyråföretagen ska tillhöra de ledande företagen
inom näringslivet när det gäller utveckling, tillväxt och lönsamhet.


2.2 Medlem i SRF – varför det?
Ett medlemskap i Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen innebär en kvalitetsstämpel i förhållandet till kunder, leverantörer, myndigheter och media, vilket ger trygghet och respekt från marknad och omvärld.

Genom SRF ges medlemmarna möjlighet att påverka riksdag, regering och myndigheter samt EU-kommissionen när det gäller utredningar och förslag som kan komma att påverka resebyråernas utveckling, inriktning, ansvar och affärsförhållanden.

Medlemskapet skapar styrka gentemot leverantörer och andra aktörer när det gäller frågor av principiell och avtalsrättslig – men icke rent kommersiell – betydelse.

Medlemmarna informeras löpande om aktuella frågor av både nationell och internationell karaktär

SRF erbjuder utbildningar och seminarieverksamhet liksom rena säljutbildningar som syftar till att öka resebyråernas intäkter.

SRF förhandlar visserligen inte i kommersiella frågor men agerar när exempelvis leverantörer vill belasta medlemmarna med felaktiga pålagor m.m. SRF:s arbete har under de senaste åren resulterat i intäkter och besparingar för medlemsföretagen med åtskilliga miljontals kronor.


2.3 Uppgifter och arbetsområden

SRF:s uppgifter är att

- verka för kollektiva lösningar avseende generella branschproblem/ frågor

- utveckla och förhandla fram ramavtal med relevanta leverantörer

- ge råd och stöd till medlemsföretagen i olika frågor

- vara remissinstans och lobbyingorganisation

- bevaka och påverka aktuella internationella branschfrågor

- medverka i rese- och turistnäringens utveckling

- ge information till massmedia och allmänhet i aktuella frågor

- utveckla och vid behov genomföra branschutbildning

- ge tillgång till samlad branschkunskap


o SRF:s varumärke skall stå för trovärdighet och kvalitet
o SRF:s uppgift är inte att förhandla i rent kommersiella frågor för medlemsföretagen.


2.4 Årsmöte
Årsmötet hölls i Göteborg den 16 mars 2005 i samband med TUR 2004. Mötet samlade 50 deltagare.

Styrelse
Styrelseledamöter för verksamhetsåret 2005-2006 valdes vid årsmötet och fick följande sammansättning:

Ordförande
Tomas G Olsson

Ordinarie ledamöter
Jerker ElmingAmerican Express
Anders Johansson Resia
Lennart Käll Ticket
Åke Lindell Travelnet Nordic
Monica Murphy Kilroy
Hans Nohrenius Swetravel
Cathryn Trollsås BTI Nordic

Suppleanter
Per AhlströmMZ Travel
Jakob Ladenstedt Carlson Wagonlit
Thomas Grünwald Resecity
Peter Skoglund Broströms (VIA)

Styrelsen har under året haft sju sammanträden.

Valberedning
Till ledamöter i valberedningen utsågs vid årsmötet
Suzanne Tägtström (sammankallande),
Tomas Palmer och
Peter Zacke.

Revisorer
Som revisorer är valda
Jonas Forsberg (valdes år 2003 för fyra år) auktoriserad revisor
med Madeleine Molin, godkänd revisor, som suppleant (valdes år 2004 för fyra år).

Styrelsen har vid behov tillsatt arbetsgrupper eller utsett kontaktpersoner för
beredning av frågor och arbetsområden enligt följande:

Leverantörskontakter
Skatter, redovisning, statistik
Offentlig upphandling
IATA/Air Matters
Mediekontakter
Kontokort
Krishantering
Samarbete med FRA/RiS

Christina Wennmark har varit ledamot av RTS Rese- och Turistindustrin i Sveriges styrelse med Tomas G Olsson som suppleant. Efter det att Christina Wennmark lämnat posten som föreningens generalsekreterare har Tomas G Olsson efterträtt henne som ordinarie ledamot med Thomas Grünwald som suppleant

Christina Wennmark har under hela året varit styrelseledamot i Turistdelegationen. Delegationen upphörde vid årsskiftet, varefter delar av verksamheten flyttats över till Nutek.

Christina Wennmark har också varit ledamot i Resegarantinämnden och Allmänna Reklamationsnämnden. I och med att Christina slutat sin tjänst hos SRF har hon också avsagt sig dessa uppdrag. Som SRF:s representant i Allmänna Reklamationsnämnden har Bertil Leek, Ticket, efterträtt Christina och som suppleant för Bertil har SRF föreslagit Helene Cedertorn, American Express.


2.5 Kansli
Christina Wennmark som varit anställd sedan 1990 som föreningens generalsekreterare och som serviceaktiebolagets verkställande direktör avgick från dessa befattningar den 1 september 2005. Huvudparten av hennes arbetsuppgifter har tagits över av styrelsens ordförande, Tomas G Olsson. Christina kvarstår som anställd till den 28 februari 2006. Överenskommelse har träffats med Christina att hon därefter fortsätter att arbeta med utbildningsfrågor för fören¬ingen under ytterligare ett år.

Karin Ahnström efterträdde Nina Ultvedt i februari 2005 som kansliassistent. Denna tjänst upphörde vid årsskiftet 2005/2006 och därmed avslutades också Karins anställning.

Med Ahlford Advokatbyrå har träffats en överenskommelse som innebär att en av deras biträdande jurister, Jonas Thyberg, arbetar tre dagar i veckan för föreningen. Jonas började detta arbete under november/december 2005.

Efter den 28 februari 2006 har SRF således ingen fast anställd personal.

Övriga kanslitjänster har upphandlats av RTS Rese-och Turistindustrin i Sverige). SRF:s kansli var under hela året samlokaliserat med RTS, Passagerarrederiernas Förening (PRF), Föreningen Flygresearrangörer (FRA) och TRAC Travel Academy.

Den 1 januari 2006 flyttade SRF:s kansli till Kungsgatan 50 i Stockholm där SRF hyr en arbetsplats i ett mindre ”kontorshotell”.


2.6 SRF-information
De tidigare s.k. gruppfaxen ersattes mot slutet av sommaren av nyhetsbrev per e-post med hänvisning till SRF:s hemsida.


2.7 SRF:s hemsida
SRF:s hemsida, www.resebyraforeningen.se och/eller www.srf-travelagent.se, innehåller beskrivning av SRF:s uppgifter, medlemsförteckning, aktuell information och rekommendationer och råd i frågor som berör medlemsföretagen samt relevanta länkar till andra hemsidor.

Under året har hemsidan förnyats och uppdaterats främst för att möjliggöra en förbättrad och effektivare kommunikation med medlemsföretagen. Tanken är också att hemsidan skall tjäna som en informations- och kunskapsbank. Genom hemsidan vill SRF också få till stånd en aktivare dialog med medlemmarna.

Samtidigt har medlemsregistret gjorts lättillgängligare och dessutom utökats med uppgifter om medlemmarnas omsättning och storleken på de säkerheter som medlemmarna ställt till Kammarkollegiet. Ett ständigt aktuellt medlemsregister kräver dock ett aktivt engagemang från medlemmarnas sida.


2.8 Medlemsföretag
Vid årets utgång hade föreningen 130 medlemsföretag, varav 50 företag är fullbetalande röstberättigade medlemmar och 80 s.k. organisations- eller gruppmedlemmar. Medlemsföretagen representerar närmare 400 försäljningsställen.

Under året har tre företag lämnat föreningen och två tillkommit.


3. INTERNATIONELLA FRÅGOR

3.1 ECTAA - Group of National Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations within the EU

ECTAA:s uppgift är att bevaka och aktivt påverka frågor inom EU som berör resebyråbranschen. Som SRF:s representanter i ECTAA:s styrelse har Carl-Axel Rheborg (ordinarie) och Christina Wennmark (suppleant) deltagit fram till årsmötet i maj 2005. Dessa har därefter ersatts av Tomas G Olsson (ordinarie) och Jerker Elming (suppleant).

Två ordinarie styrelse- och arbetsmöten har hållits under året i Lissabon och Aten.

Kommittéer och beredningsgrupper är tillsatta med representanter för olika länder för att behandla aktuella frågor. Grupperna träffas regelbundet.

Fortsatt stor uppmärksamhet har under året ägnats åt flygbolagsfrågor. Bland annat har diskussioner förts med IATA och EU-kommissionen i syfte att anpassa agentavtalet mellan resebyråerna och flygbolagen till EG:s konkurrensrätt. ECTAA:s mål har varit att få till stånd liberalare ackrediteringsregler (uppluckrade krav på resebyråpersonalens utbildning och erfarenhet och på lokaler m.m.), rätt för resebyrån att få göra sin stämma hörd, möjlighet att bestrida och överklaga s.k. ADM-debiteringar, tillgång till samma biljetteringsregler och priser inom hela EU samt ett gemensamt europeiskt BSP, vilket i stora delar uppnåtts genom de nya regler som gäller från och med 2006. Dock har man ännu inte lyckats få gehör för alla synpunkter. Ett för hela EU gemensamt BSP har exempelvis ännu inte inrättas. Inte heller har resebyråerna tillgång till alla biljettpriser inom hela EU. Carl Axel Rheborg har aktivt deltagigt i överläggningarna med IATA.

I samband med EU-kommissionens översyn av reglerna i EG:s mervärdesskattedirektiv (nr 6) om marginalbeskattning av resor (Artikel 26) har ECTAA agerat som lobbyist och remissinstans. SRF, som representerats av Tomas G Olsson som ledamot av ECTAA:s Fiscal Committee, har aktivt verkat för att de allmänna reglerna rörande mervärdesskatt skall kunna behållas vid försäljning av researrangemang till företag och att dessa därmed skall kunna dra av den ingående momsen. Det fanns förhoppningar om att frågan, som har dragits i långbänk, skulle komma upp på EU:s dagordning återigen under andra halvåret 2005. Så blev dock inte fallet och nu förväntas i stället EU-kommissionen att vidtaga åtgärder mot de medlemsstater (de flesta), som inte tillämpar artikeln korrekt. Enligt uppgift är det bara Tyskland som tillämpar reglerna enligt paragrafen.

Reglerna i Artikel 9 om var tjänster skall beskattas (omsättningsland) har setts över och EU-kommissionen har lagt fram ett förslag som kan komma att både förenkla och försvåra för mellanhänder, och därmed för resebyråer, när dessa agerar som förmedlare av tjänster på uppdrag av andra personer. ECTAA och SRF har uppvaktat kommissionen respektive det svenska finansdepartementet om denna fråga. Förslaget har placerats på agendan för beslut under det första halvåret 2006 under Österrikes ordförandeskap.

Andra områden som behandlats i den s.k. Air Matters Committee är förutom IATA- och flygbolagsfrågor bland annat GDS-systemen (debitering av avgifter, sekretess, Rådets förordning om en uppförandekod för GDS-bolagen, en s.k. code of conduct), förordningen om flygpassagerarnas rättigheter, den föreslagna och sedermera beslutade förordningen om svartlistning av flygbolag och information om vilket flygbolag som flyger m.m.

ECTAA stöder de skandinaviska resebyråföreningarnas anmälan till EU-kommissionen om Amadeus agerande när det gäller införandet av Low Fare Module, som enligt föreningarna strider mot den ovan nämnda förordningen om en uppförandekod för datoriserade bokningssystem. (Se vidare avsnitt 8 Leverantörer.)

SRF har representerats i Air Matters Committee av Carl-Axel Rheborg. Som ny representant för SRF har föreslagits Cathryn Trollsås, BTI Nordic. I Legal Committee representeras SRF av Helene Cedertorn, Compliance Officer American Express


3.2 IATA/APJC (Agency Program Joint Council)
I APJC Skandinavien ingår representanter för resebyråer och flygbolag från de olika länderna.

Frågor som behandlats löpande under året är bl.a. bankgarantier, betalningstillfällen, redovisningsmedel och kompetenskrav för resebyråanställda. SRF har representerats av Cathryn Trollsås och Helene Cedertorn och med Carl-Axel Rheborg och Tomas G Olsson som observatörer.


3.3 Skandinavisk samverkan
Regionala möten med bl.a. representanter för de skandinaviska resebyråföreningarna har hållits i Köpenhamn och Stockholm under året. Ett gemensamt möte med de nordiska och baltiska resebyråföreningarna har hållits i Vilnius. SRF har representerats av Tomas G Olsson och Carl-Axel Rheborg.

De danska, norska och svenska resebyråföreningarnas generalsekreterare har under året haft löpande överläggningar i frågor av gemensamt intresse främst om leverantörsavtal, flygbolagsfrågor och IATA/BSP.


4. RESE- OCH TURISTINDUSTRIN I SVERIGE (RTS)
RTS arbetar med frågor rörande företags- och näringslivsutveckling. Målet är att öka tillväxten och lyfta upp entreprenörskapet i näringen. RTS är en neutral plattform för gemensamma affärs- och utvecklingsprojekt. RTS företräder rese- och turistindustrin vid överläggningar med politiker och myndigheter.

SRF har representeras i RTS’ styrelse av Christina Wennmark med Tomas G Olsson som suppleant. Sedan årsskiftet 2006 är Tomas G Olsson ordinarie ledamot och Thomas Grünwald suppleant.

Kontakter med leverantörsföreningar
SRF har under året haft löpande diskussioner med FRA (Föreningen Flygresearrangörer). Bland annat har samtal förts om närmare samarbetsformer.

SRF har under året haft löpande överläggningar med RiS rörande bl.a. ansvarsfrågor, tillämpning av paketreselagen samt resegarantilagen.

Vidare har diskussioner förts med SHR (Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare) och PRF (Passagerarrederiernas Förening) och BR (Bussbranschens Riksförbund). Diskussionerna har bl.a. rört ersättningsformer, marknadsföring, betalningsvillkor, garantifrågor, redovisningsrutiner och agentpolicy.


5. LAG- OCH SKATTEFRÅGOR

5.1 Resegarantier

I den nya lagen om resegarantier som trädde i kraft år 2003, utvidgades tillämpningsområdet till att omfatta s.k. ”paketreseliknande arrangemang”. Lagen tillämpas väl bokstavstroget av tillsynsmyndigheten, Kammarkollegiet, vilket påtalats av SRF utan framgång.

Hösten 2005, i samband med att flygbolaget SweFly ställde in betalningarna, blev det uppenbart att många resebyråer som sålt biljetter för SweFly och samtidigt förmedlat hotellrum, skulle bli skyldiga att ersätta resenärerna för de uteblivna flygningarna. Resebyråerna hade ju sålt ”paketreseliknande resor” för vilka de ställt säkerheter till Kammarkollegiet. Hade resebyråerna inte ersatt resenärerna, hade dessa kunnat vända sig till Resegarantinämnden med begäran om ersättning ur garantierna. SRF avser att ta upp frågan om det rättfärdiga i att resebyråer skall ställa säkerhet för finansiellt svaga flygbolag. Enligt SRF:s uppfattning borde garantier ställas även av flygbolagen.


5.1.1 Säkerheter för resegarantier
De diskussioner som fördes i början av året med en försäkringsmäklare i syfte att få till stånd en gemensam resegarantiförsäkring för SRF:s samtliga medlemmar, blev resultatlösa. Den försäkring som erbjöds var för dyr och kunde inte konkurrera med nuvarande bankgarantier. SRF har dock inte givit upp tanken på att hitta en försäkringslösning och för därför fortfarande samtal med några försäkringsgivare.


5.2 Paketreselagen
EU-kommissionen beslutade för ett år sedan att se över det s.k. paketresedirektivet. SRF deltar i remissarbetet genom aktivt deltagande i ECTAA:s kommitté för legala frågor. Det råder full enighet bland ECTAA:s medlemmar att paketresedirektivet inte bör omfatta juridiska personer, i varje fall inte vad avser kravet på resegarantier.


5.3 Moms
SRF har lämnat förklarande och kompletterande anvisningar rörande tillämpningen av regelverket kring moms på resebyråtjänster på hemsidan.

SRF deltar aktivt i ECTAA:s arbete i Fiscal Committee, där Tomas G Olsson är ordförande. Tyngdpunkten under det gångna året har legat på EU-kommissionens förslag om nya regler för var tjänster skall beskattas, d.v.s. vilket land som har beskattningsrätten i varje enskilt fall. (Se närmare avsnitt 5 Lag- och skattefrågor.)


6. MYNDIGHETER

6.1 Turistdelegationen

Det övergripande målet för Turistdelegationens verksamhet är att Sverige skall ha hög attraktionskraft som turistland samt utveckla en långsiktigt konkurrenskraftig turist- och reseindustri.

Turistdelegationens uppgifter överfördes till NUTEK och Sveriges Rese- och Turistråd den 1 januari 2006.

Christina Wennmark har som styrelseledamot utsedd av regeringen följt delegationens arbete under året.


6.2 Resegarantinämnden
Resegarantinämnden har till uppgift att pröva om säkerhet enligt resegarantilagen skall tas i anspråk. Resenär skall enligt lagen ansöka om ersättning ur ställda säkerheter inom tre månader efter det att en resa ställts in eller avbrutits.

Christina Wennmark har av regeringen utsetts av vara ledamot av nämnden, ett uppdrag som hon avsagt sig i och med att hon avgått som föreningens generalsekreterare. Som ersättare har SRF föreslagit Andreas Körösi, ordförande i FRA och tidigare suppleant för Christina, samt Jonas Thyberg som suppleant.


6.3 Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)

Christina Wennmark har varit ledamot av nämnden. Christina har ersatts av Bertil Leek, Ticket, och som dennes suppleant har SRF föreslagit Helene Cedertorn, American Express.


6.4 Övriga myndigheter
För att uppnå ett förbättrat informationsutbyte och kunna påverka i frågor av branschintresse har möten under året ägt rum och diskussioner förts med bl.a. företrädare för:

 Näringsdepartementet (som ansvarar för frågor rörande rese- och turistindustrin)
 Finansdepartementet
 Utbildningsdepartementet
 Utrikesdepartementet
 Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK)
 Luftfartsverket och den nyinrättade Luftfartsstyrelsen
 Konsumentverket
 Kammarkollegiet
 Allmänna Reklamationsnämnden
 Skolverket
 Turistdelegationen
 Konkurrensverket


7. UTBILDNINGSFRÅGOR

7.1 TRAC (Travel Academy)

Ordförande i TRAC:s styrelse har under året varit Peter Skoglund och VD, Christina Wennmark. Styrelsens uppgift är att tillförsäkra att utbildningens kvalitet bibehålls samt att marknads- och behovsanpassa utbildningens inriktning och omfattning. SRF är majoritetsägare i TRAC. Övriga ägare är Bussbranschens Riksförbund, SJ, SAS, Passagerarrederiernas förening, Amadeus Scandinavia och Europeiska.

Tvåårig TRAC-kvalificerad yrkesutbildning bedrivs vid Frans Schartau, Stockholm, Akademi Båstad , Burgården Göteborg, Forum Ystad, Turism & upplevelser Hultsfred, Skeria Skellefteå, Nyströmska skolan i Söderköping och Yrkesakademin i Uppsala.

TRAC:s grundläggande utbildning har under året bedrivits vid Turistakademin, Eksjö, Yrkesakademin i Falun och Hjo Folkhögskola.


7.2 Säljutbildning
En endagskurs, ”Bli en bättre resesäljare”, genomfördes och samlade tolv deltagare.


7.3 Seminarium
Ett seminarium om resebyråns ansvar, skatter och redovisning genomfördes i SRF:s regi under hösten. seminariet samlade närmare 100 personer.

Behovet av fler liknande seminarier har visat sig vara stort, varför det är SRF:s avsikt att planera för återkommande seminarier under 2006.


8. LEVERANTÖRER

Allmänt

Under året har flera juridiska utredningar och analyser gjorts rörande villkor, bestämmelser m.m. i olika leverantörsavtal för att tillvarata medlemmarnas möjligheter till goda affärsförhållanden.


8.1 SAS
SAS aviserade under 2004 att man planerade att vältra över betalkortsavgifterna på resebyråerna. SRF protesterade kraftfullt mot detta förslag. SRF och SAS diskuterade frågan vid ett flertal möten. Förslaget tycks lyckligtvis ha övergivits.

Rättegången i Danmark 2003 som innebar att domstolen skulle ta ställning till om SAS bröt mot IATA-avtalet Resolution 824, när man tog bort resebyråernas provision, avgjordes till SAS fördel med rösterna 2 – 1. Domen överklagades och ärendet avgjordes i Danmarks högsta domstol till SAS fördel. Högsta domstolen konstaterar dock att genom att resebyrån betalar ett nettopris som är lägre än det pris som flygbolaget tillämpar vid försäljning till allmänheten, har SAS betalat en ersättning till resebyrån. Enligt domstolen är det ointressant om ersättningen betalats i form av en provision eller som en rabatt som i det aktuella fallet. Därmed kan slutsatsen dras att det inte är möjligt för IATA-anslutna flygbolag att sälja biljetter på exempelvis sina hemsidor till priser som är lägre eller lika med de nettopriser till vilka resebyråerna får köpa biljetterna. Domstolen uttalade sig dock inte om hur stor skillnaden kan vara mellan det pris som tillämpas gentemot allmänheten och resebyråns nettopris.

Med stöd av den beskrivna domen avser den danska resebyråföreningen att stämma ett annat flygbolag, som endast tar ut 10 kronor i serviceavgift av kunden, för att få det prövat om ett så lågt påslag kan betraktas som en rimlig ersättning till resebyrån enligt IATA-avtalet.


8.2 Övriga flygbolag
Tillsammans med de danska och norska resebyråföreningarna har SRF fört samtal vid två tillfällen med bland andra KLM om ett antal problem med ADM-debiteringar, KLM:s enligt föreningarnas mening alltför låga serviceavgifter och deras behandling av transitpassagerare m.m.

SRF har protesterat mot att flygbolagen förväntar sig att resebyråerna skall ta på sig fler arbetsuppgifter och större ansvar utan att någon ersättning lämnas. Bland annat har SRF haft starka invändningar mot att flygbolagen försöker lägga över ansvaret enligt EU-förordningen om passagerarnas rättigheter på resebyråerna när det gäller inställda flygningar, förseningar och tidtabellsändringar.

I och med uppgörelsen nyligen med ett av de sista främmande flygbolagen om ersättning för icke betalda provisioner på flygplatsernas passageraravgifter för åren 1998-2000 får detta indrivningsarbete anses vara i det närmaste avslutat. Det återstår att fördela och betala ut närmare 2,5 miljoner kronor till SRF:s medlemmar.


8.3 SJ
En segsliten diskussion har förts med SJ om de avgifter som påförs resebyråerna i efterskott när resenärerna hämtar biljetter i SJ:s servicebutiker i stället för i biljettautomaterna. Detta har slutligen resulterat i att SJ lovat ändra sitt system så att det blir omöjligt för resenärerna att hämta ut biljetterna i biljettluckorna, om de inte särskilt betalat för denna service i förväg

De långdragna diskussionerna rörande återbetalning av kreditkortsavgifter slutade i början av året med en förlikning som innebar att SJ betalade ut 12 mkr eller 75% av det begärda beloppet.


8.4 BSP (Billing and settlement plan)

BSP aviserade i slutet av året i samband med ett APJC-möte att man avser att ta upp diskussioner med resebyråföreningarna i Skandinavien angående antalet betalningstillfällen. BSP önskar ändra från nuvarande ett tillfälle till två per månad. Resebyråföreningarna har framfört kraftfulla protester. Frågan har varit en återkommande punkt på agendorna för mötena med IATA-BSP under många år.


8.5 Amadeus Scandinavia
I början av september meddelade Amadeus att man kommit överens med SAS om ett nytt avtal, som bland annat innebar att SAS samtliga biljetter skulle bli tillgängliga för resebyråerna via Amadeus system. Dock skulle man per den 1 oktober 2005 föra över SAS samtliga lågprisbiljetter ur det ordinarie systemet och lägga dem i ett nytt system, kallat ”Low Fare Module” (LFM). Kostnaden för att boka biljetter via LFM skulle bli 2,50 Euro per bokad flygsträcka. Efter protester från SRF och de två systerorganisationerna i Danmark och Norge modifierade Amadeus prismodellen så att debiteringen successivt kommer att öka fram till andra kvartalet 2007, då full debitering skall påbörjas.

Introduktionen av LFM och den nya prismodellen har skett mitt under löpande avtalsperiod (avtalen mellan Amadeus och resebyråerna), vilket enligt SRF utgör ett avtalsbrott. Enligt avtalen betalar resebyråerna en årlig licensavgift, som innebär att resebyråerna har möjlighet att utan annan kostnad än licensavgiften boka samtliga flygbiljetter som finns tillgängliga via Amadeus. Efter införandet av LFM tvingas resebyråerna betala en avgift per bokad flygsträcka för lågprisbiljetter som till större delen tidigare varit tillgängliga för bokning i det ”gamla systemet”.

De skandinaviska resebyråföreningarna har anmält Amadeus till konkurrensmyndigheterna för missbruk av dominerande ställning på den skandinaviska marknaden och till EU-kommissionen för brott mot förordningen om en uppförandekod för datoriserade bokningssystem.

Vidare förbereder SRF en stämningsansökan mot Amadeus för avtalsbrott.


8.6 Försäkringar
Genom ett samarbete som inleddes under året med försäkringsmäklaren Aon och försäkringsbolaget Moderna Försäkringar, kan SRF erbjuda sina medlemmar en konkurrenskraftig verksamhetsförsäkring med speciella tillägg anpassade för resebyråverksamhet.

Däremot har arbetet med att ta fram en försäkring som skall gälla som säkerhet för de lagstadgade resegarantierna, inte givit önskat resultat. Den föreslagna försäkringslösningen visade sig vara för dyr i jämförelse med nuvarande kostnader för bankgarantier. Arbetet att finna ett godtagbart alternativ fortsätter dock.8.7 Övriga leverantörer m.m.
SRF har under året haft överläggningar med företrädare för hotell, bussresearrangörer, flygresearrangörer, rederier och biluthyrare rörande ersättningsformer, tolkning och tillämpning av olika avtal och regelverk


9. ÖVRIGA AKTIVITETER

Statistik

Under året har en produktgrupperad branschstatistik avseende SRF:s medlemsföretag redovisats kvartalsvis. Uppgifter om antalet transaktioner hämtas från och med 2005 in från medlemsföretagen, vilket gör att SRF under 2006 kommer att kunna redovisa förändringen inte bara av omsättningen i kronor utan också av antalet transaktioner, vilket bör möjliggöra en bättre analys av vad som ligger bakom förändringarna.

Resebranschens Barnfond och ECPAT
SRF har under året i olika sammanhang stöttat Barnfondens verksamhet liksom ECPAT:s verksamhet. ECPAT står för “End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking in Children for Sexual Purposes”.


Sveriges Affärsreseförening
SRF har under året haft överläggningar med Sveriges Affärsförening, SBTA, angående standardavtal, terminologi, leverantörskontakter, riskhantering m.m.


10. FÖRENINGS- OCH MEDLEMSFRÅGOR
Kansliet har under året löpande arbetat med att besvara frågor från enskilda medlemmar och bistått dem i olika hänseenden. Information rörande SRF:s verksamhet till massmedia, allmänhet och potentiella medlemsföretag är också en del av kansliets dagliga uppgifter.


11. EKONOMISKT RESULTAT 2005
Sammanfattning av årsredovisning med budget och utfall 2004 avseende SRF:s verksamhet redovisas i bilaga 1.

Årsredovisning och förvaltningsberättelse avseende Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen och Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens Service AB har godkänts av styrelse och revisorer.

På styrelsens uppdrag
Tomas G Olsson

2006-03-01

En utskriftsvänlig version av ovanstående verksamhetsberättelse i pdf-format kan hämtas upp
här.
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp