transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Verksamhetsberättelse för år 2015

ÅR 20151. ALLMÄNT

1.1 Marknaden

Antalet resenärer till och från Sverige ökar, vilket framgår av statistiken som visar resande via landets flygplatser.

Försäljningen i kronor under 2015 av resetjänster via de svenska resebyråerna (ej researrangörer) ökade med 6 % jämfört med 2015. Till ökningen bidrog främst försäljningen av utrikes flygbiljetter (+8 %) och hotellövernattningar (+11 %). Inrikes flygbiljetter ökade med 2 %, medan försäljningen av tågbiljetter (före-trädesvis till företagskunder) minskade med cirka 4 %. Efter att ha stagnerat åren närmast efter finanskrisen (2008) har försäljningen via de svenska affärsresebyråerna åter ökat. Under 2015 steg affärsreseförsäljningen med runt 4 %, samtidigt som försäljningen av privatresor, såväl online som offline (över disk och telefon) ökade med 8 %.

Den statistik som SRF sammanställer baserad på uppgifter från medlemsföretagen och ur årsredovisningarna för landets samtliga resebyråer och researrangörer (i aktiebolagsform) visar inte längre hela sanningen, eftersom den alltmer ökande gränsöverskridande handeln av resetjänster inte kan fångas upp till fullo på det sättet.

Enligt en rapport från FN-organet World Tourism Organization (UNWTO) ökade resandet i världen under 2015 med 4,4 % (2014 drygt 4,7 %) till uppskattningsvis 1 184 miljoner resenärer. Antalet ankommande resenärer till Europa, Amerika, Fjärran Östern och Oceanien ökade med runt 5 %, medan däremot resandet till Afrika minskade med cirka 3 %, vilket kan hänföras till händelserna i Nordafrika. Inom Europa utmärkte sig Nordeuropa med en ökning av 6 %.

I Sverige ökade antalet övernattningar med 7,1 % under 2015. Utländska övernattningar steg med 10,5 % och antalet långväga besökare från länder utanför Europa med drygt 20 %. (Källa: Tillväxtverket)

UNWTO förutspår att resandet i världen fortsätter att öka under 2016 med 4 %.

Transportstyrelsens statistik för antalet passagerare vid landets flygplatser visar på en uppgång under året med 3,7 % (2014 4,2 %). Antalet resande i utrikes trafik steg med 4,5 % (2014 4,3 %), medan inrikesresorna ökade med 1,1 % (2014 4,0 %).

Källa: Transportstyrelsen


BSP (Billing and Settlement Plan), IATA:s clearingcentral för flygbiljetter som ställs ut av agenter/resebyråer, redovisar en försäljningsökning i kronor med hela 16,3 % (2014 5,8 %). Antalet utställda biljetter ökade med 18,2 % (2014 9,3 %), vilket även detta år ligger högre än Transportstyrelsens statistik, något som skulle kunna tyda på att fler flygbolag låter avräkningen med resebyråerna skötas via BSP. De BSP-anslutna flygbolagens genomsnittliga biljettpriser sjönk något även under 2015 eller med 1,5 % (2014 3,2 %).

Antalet gästnätter på svenska hotell ökade under 2015, som nämnts ovan, med 7,1 % (2014 5,5 %). Bland SRF:s medlemsföretag har förmedlingen av hotellrum, både in- och utrikes, ökat med 11 % (2014 3 %).

Bokningarna via internet ökade och förväntas öka även i fortsättningen, särskilt vad gäller direktbokningar hos leverantörerna. Andelen internetbokningar via resebyråer ökar också och kan uppskattas till drygt 40 % av den totala försäljningen via resebyråer.

Här nedan redovisas de svenska resebyråernas försäljning i Sverige 2015 fördelad på produktgrupper.

Resebyråerna har under de senaste åren tappat mycket av försäljningen av inrikes flyg, även om denna negativa utveckling tycks ha stannat av under de senaste åren. Försäljningen av inrikes flyg har, som framgår av staplarna i det följande diagrammet, gått ned från 6,5 miljarder kronor 1999 till 4 miljarder 2015, en utveckling som till största delen kan förklaras med en ökad direktförsäljning via flygbolagens hemsidor. Detta gäller förstås i hög grad de s.k. lågkostnadsbolagen.
Mer detaljerad statistik som visar utvecklingen alltsedan 1997 återfinns på resebyråföreningens hemsida.

1.2 SRF:s verksamhet
Målet för SRF:s verksamhet har under året liksom under tidigare år varit att arbeta för bättre villkor för medlemsföretagen och att verka för en allmänt positiv utveckling av resebranschen. För att åstadkomma detta har SRF varit engagerat i framför allt utbildnings- och lobbyingverksamhet. Mycket arbete har också lagts ned på diskussioner och samtal med leverantörer, främst flygbolag, om villkoren för resebyråernas distribution av deras tjänster. På det internationella planet har SRF:s arbete varit inriktat på i huvudsak IATA- och EU-frågor.

Under året har flera händelser inträffat, som har påverkat resebranschen. Exempelvis har väderproblem, utbrott av sjukdomar, terroristdåd samt krig och oroligheter i olika delar av världen medfört att flygtrafiken till berörda länder påverkats helt eller delvis. De aktuella händelserna har medfört stora påfrestningar på resebranschen. Härutöver har ett flertal länder skärpt inresekraven för resenärer. SRF har bistått medlemmarna med information samt i några fall kontakter med myndigheter i berörda länder. Vidare har strejker av olika slag förekommit, främst riktade mot flygbolagen, som påverkat resenärer och resebyråer negativt. SRF har bistått med råd och information och även i flera fall assisterat medlemmar med skrivelser till berörda flygbolag samt yttranden till Allmänna reklamationsnämnden och Resegarantinämnden efter anmälningar från drabbade resenärer.

Vid ett flertal tillfällen under året har flygbolag utfärdat olika påbud och instruktioner, som medfört försämringar och förorsakat merarbete för resebyråerna. SRF har därför skrivit till och fört diskussioner med bland andra British Airways, Lufthansa, Norwegian och SAS.

Flygbolagskonkurser har även detta år medfört problem för medlemmarna. Spanairkonkursen är ännu inte avslutad. I slutet av 2014 mottog två medlemsföretag stämningsansökningar från Spanairs konkursbo avseende oredovisade betalningar för januari 2012. Stämningarna var ingivna till en domstol i Barcelona. SRF har bistått medlemmarna i att skaffa lokal representation samt även i kontakterna med den spanska advokaten. Båda företagen har träffat förlikningar med konkursboet.

Inte heller Malev-konkursen är avslutad. Föreningen skickade i början av året ett brev till IATA där krav framställdes för medlemmarnas räkning på utbetalning av de belopp som IATA alltjämt håller inne. IATA besvarade brevet och anförde att de gärna såg att frågan prövades av domstol för att slutligen kunna avgöras. Efter diskussioner inom ECTAA konstaterades att en rättsprocess med fördel borde drivas i Holland, eftersom en domstol där skulle kunna pröva krav från reseföretag i samtliga EU-länder, samtidigt som vardera parten skulle stå för sina egna rättegångskostnader oavsett utgången i målet och att den advokatbyrå som i så fall skulle anlitas för att föra talan, förklarat sig villig att arbeta för ett fast arvode. Efter ytterligare diskussioner mellan ECTAA, SRF, den holländska resebyråföreningen ANVR, IATA, den ungerska konkursförvaltaren samt VEB, en rysk bank som är prioriterad fordringsägare i konkursen, lämnades slutligen i slutet av 2015 en stämningsansökan in. I februari 2016 hölls en inledande förhandling inför domstolen som gjorde ett försök att förmå parterna att förlikas.

Under året har ytterligare ett antal flygbolag försatts i konkurs, bl.a. Estonian Air. Föreningen har biträtt medlemmar med information och i vissa fall även kontakter med myndigheter i det land där flygbolaget hört hemma.

SRF har liksom tidigare år bedrivit arbete med att försöka övertyga lagstiftare såväl i Sverige som inom EU om att även flygbolag måste tvingas att ställa säkerhet till skydd för resenärer i händelse av flygbolagets konkurs. Hittills har inte detta arbete rönt någon framgång.

SRF ägnar mycket arbete åt att marknadsföra föreningen som en kvalitetsstämpel för medlemmarna. SRF har under 2015 för sjunde året i rad deltagit som medarrangör till TUR-mässan med en monter. Inför mässan har den av SRF framtagna broschyren med viktig information till flygresenärer uppdaterats. Liksom under 2013 och 2014 deltog SRF endast under branschdagarna. SRF kommer även under kommande år att ägna tid och resurser åt att lyfta fram denna kvalitetsstämpel, även om detta inte blir via TUR-mässan som tagit paus under 2016.

SRF har under året fortsatt arbetet med att försöka hitta en lösning på problemet med återdebiteringar från banker och kortföretag i sådana fall, där dessa företag är skyldiga att återbetala kortbetalningar till kunder, som inte fått vad de betalat för. Om en kund köpt en flygbiljett och flygbolaget därefter går i konkurs har kunden, om han eller hon betalat med kort, rätt att få priset återbetalt av kortutgivaren. Banker och kortföretag har därför i sina inlösenavtal med resebyråerna förbehållit sig rätten att ta betalt av resebyrån i dessa fall. Det är således ofta resebyråerna som får stå för den slutliga kostnaden för flygbolagskonkurserna. Fortsatta diskussioner har under året förts med den nordiska samarbetsorganisationen för kortutgivande banker, PAN Nordic Card Association, tillsammans med Amadeus och ett s.k. PSP-företag, för att hitta en lösning som gör det möjligt att dela upp betalningen så att det är flygbolagen som står som inlösare av priset för flygbiljetten och resebyrån för sin förmedlingsavgift. Därigenom skulle bankerna inte längre kunna kräva resebyråerna på betalning. Diskussionerna har dock inte lett till något konkret resultat och bankernas intresse av frågan har såvitt kan bedömas minskat.

Under 2015 har flera medlemmar fått skrivelser från Konsumentverket med anledning av att myndigheten haft synpunkter på företagens villkor. SRF har bistått medlemmarna i kontakterna med myndigheten samt gått igenom villkoren och hjälpt till att justera dem när det har behövts. Vidare har Forbrukerombudet i Norge gjort en genomgång av online-resebyråernas hemsidor och villkor. Eftersom flera av föreningens medlemmar driver verksamhet i Norge genom norska hemsidor har dessa mottagit skrivelser från myndigheten. SRF har tillsammans med sin norska systerorganisation, Virke, deltagit i ett möte med myndigheten för en genomgång av de synpunkter som framförts. Härefter har SRF biträtt berörda medlemmar med att formulera svar till myndigheten. Forbrukerombudet har ännu inte återkommit i ärendet.

Under ett flertal år har SRF undersökt möjligheterna att på något sätt underlätta för medlemmarna att finansiera den betungande skyldigheten att ställa resegarantier. Efter flera resultatlösa diskussioner med svenska och utländska försäkringsbolag om att ta fram en försäkringslösning till medlemmarna, beslutade SRF:s styrelse att inleda arbete med att bilda ett eget försäkringsbolag. Under året har ett bolag bildats, Vector SRF AB, som den 23 december 2015 lämnade in en ansökan till Finansinspektionen om tillstånd att bedriva försäkringsverksamhet. Finansinspektionens handläggningstid uppgår till fem till sex månader. Förhoppningen är att medlemmarna mot slutet av 2016 ska kunna erbjudas att teckna försäkringar.

SRF bevakar med hjälp av ECTAA förslag på nya standardiseringsprojekt som läggs fram av olika intressenter runt om i världen och som kan påverka resebyråers och researrangörers verksamhet. Genom sitt medlemskap i SIS, Swedish Standards Institute, kan SRF i viss mån påverka om förslagen ska realiseras eller inte.

TRAC Travel Academy AB är ett dotterbolag till SRF och ett varumärke för utbildning av resekonsulter. TRAC-utbildningen är en kvalificerad yrkesutbildning på 400 poäng. En tredjedel av utbildningen består av LIA, Lärande i arbete. Av LIA-perioden ska två tredjedelar vara förlagd till en resebyrå eller annan reserelaterad verksamhet såsom researrangörs- och flygverksamhet eller motsvarande.

Våren 2015 utexaminerades cirka 140 studenter, av vilka de flesta har fått arbete inom resebranschen. Detta är en ökning med 20 studenter jämfört med våren 2014.
Från hösten 2015 har TRAC-utbildning för andraårsstudenter bedrivits på fem skolor och på två skolor för förstaårsstudenter.

Yrkeshögskolemyndigheten gör hela tiden utvärderingar av behovet av yrkesutbildningar på marknaden. Utbildningsanordnarna kan ansöka om medel för perioder om två år. En stor del av TRAC:s arbete går ut på att bevaka hur man resonerar hos myndigheten och förse den med relevant information om arbetsmarknaden för resebranschen och dess behov av nyanställningar. SRF har genom att ta fram statistik, föra dialog och vara i kontakt med myndigheten försökt påverka utvecklingen, så att de nuvarande utbildningarna kan fortsätta att bedrivas. Dessvärre fick Göteborg avslag på sin ansökan för andra året i rad, trots att man bedrivit TRAC-utbildningen i över 20 år. Det innebär att skolan inte kunde starta en ny kurs hösten 2015.


2. SRF:s ORGANISATION OCH ARBETSUPPGIFTER

2.1 Affärsidé

SRF:s affärsidé är att skapa förutsättningar för resebyråföretag att utveckla lönsamma relationer med kunder och leverantörer.

Strategier
SRF ska
• påverka och utveckla resebyråbranschens villkor och grundläggande strukturer
• analysera och informera om trender och branschutveckling
• utveckla goda relationer med myndigheter och opinionsbildare

Mål
SRF ska i sin verksamhet skapa ett tydligt mervärde för medlemsföretagen.

Vision
De av SRF godkända reseföretagen ska tillhöra de ledande företagen inom branschen när det gäller utveckling, tillväxt, lönsamhet och kvalitet.

2.2 Medlem i SRF – varför det?
Ett medlemskap i Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen innebär en kvalitetsstämpel i förhållandet till kunder, leverantörer, myndigheter och media, vilket ger trygghet och respekt från marknad och omvärld.

Genom SRF ges medlemmarna möjlighet att påverka riksdag, regering och myndigheter samt EU-kommissionen och EU-parlamentet, när det gäller utredningar och förslag som kan komma att påverka medlemsföretagens utveckling, inriktning, ansvar och affärsförhållanden.

Medlemskapet skapar styrka gentemot leverantörer och andra aktörer när det gäller frågor av principiell och avtalsrättslig – men icke rent kommersiell – betydelse.

Medlemmarna informeras löpande om aktuella frågor av både nationell och internationell karaktär

SRF erbjuder utbildningar och seminarieverksamhet, som syftar till att öka resebyråernas intäkter och medarbetarnas kompetens.

SRF förhandlar visserligen inte i kommersiella frågor men agerar när exempelvis leverantörer vill belasta medlemmarna med felaktiga pålagor m.m. SRF:s arbete har under de senaste åren resulterat i intäkter och besparingar för medlemsföretagen.

2.3 Uppgifter och arbetsområden
SRF:s uppgifter är att
 • verka för kollektiva lösningar avseende generella branschproblem/-frågor
 • utveckla och förhandla fram ramavtal med relevanta leverantörer
 • ge råd och stöd till medlemsföretagen i olika frågor
 • vara remissinstans och lobbyingorganisation
 • bevaka och påverka aktuella nationella och internationella branschfrågor
 • medverka i rese- och turistnäringens utveckling
 • ge information till massmedia och allmänhet i aktuella frågor
 • utveckla och vid behov genomföra branschutbildningar
 • ge tillgång till samlad branschkunskap
 • SRF:s varumärke ska stå för trovärdighet och kvalitet
 • SRF:s uppgift är inte att förhandla i rent kommersiella frågor för medlemsföretagen.

2.4 Årsmöte
Årsmötet hölls på Nordiska Muséet i Stockholm den 15 april 2015. Mötet samlade cirka 80 deltagare.


Styrelse
Styrelseledamöter för verksamhetsåret 2015-2016 valdes vid årsmötet och styrelsen fick
följande sammansättning:

Ordförande
Christer NordlundHRG Nordic

Ordinarie ledamöter
Eva Moen AdolfssonResia
Ralph AxelsonEuropean Travel Interactive
Anders BohlinAmerican Express
Richard DurlowUnlimited Travel Group
Åke LindellBCD Travel
Michael SchüllerVIA Travel
Kent WallstedtJambo Tours
Katarina Sjögren PetriniTicket Privatresor
Peter StegaråsTravel Support
Kenth VahnbergCWT Sverige
Jari VirtanenStena Line Travel Group / Sembo

Suppleanter
Anders LindénTranås Resebyrå

Milla LimrellWinberg Travel


Styrelsen har under året haft fyra sammanträden.

Valberedning
Till ledamöter i valberedningen utsågs vid årsmötet
Anders Johansson, Resia (sammankallande)
Sara Grün, Resecity och
Mattias Sesemann, GoAllinc

Revisorer
PricewaterhouseCoopers valdes till revisionsbolag, med Elin Götling som huvudansvarig revisor.

Styrelsen har vid behov tillsatt arbetsgrupper eller utsett kontaktpersoner för beredning av frågor och arbetsområden enligt följande:
 • Leverantörskontakter
 • Offentlig upphandling/miljöfrågor
 • IATA- och flygbolagsfrågor
 • Skatter, redovisning, statistik
 • Implementeringen av det nya paketresedirektivet


2.5 Kansli
Kansliet har under året bemannats av föreningens generalsekreterare, Tomas G Olsson, Lilian Brunell och advokaten Jonas Thyberg, Ahlford Advokatbyrå. Jonas arbetar två-tre dagar i veckan för SRF, huvudsakligen från advokatbyråns kontor i Uppsala. Från och med september 2015 har även Anna Lennhammer arbetat deltid för föreningen. Kansliet nås genom växeln hos Svenskt Näringsliv.

Tomas G Olsson lämnade vid årsskiftet posten som generalsekreterare för föreningen och VD för servicebolaget och ersattes av Anna Lennhammer. Anna Lennhammer kommer närmast från Thomas Cook där hon arbetat i 20 år. Tomas G Olsson kommer under en period att arbeta vidare på deltid för att bistå Anna Lennhammer och även hantera vissa specifika frågor.

Stephan Danielsson har tillsammans med Lilian Brunell varit föreningens kontaktperson för utbildningsfrågor inom ramen för TRAC Travel Academy AB. Stephan har även varit ordförande i styrelsen för detta bolag.

2.6 SRF-information
SRF:s hemsida har adresserna www.srf-org.se och www.resebyraforeningen.se. Hemsidan innehåller beskrivning av SRF:s uppgifter, medlemsförteckning, aktuell information, rekommendationer och riktlinjer samt information och råd i frågor som berör medlemsföretagen samt länkar till andra för verksamheten viktiga hemsidor.

Tanken är vidare att hemsidan ska tjäna som en informations- och kunskapsbank. Genom hemsidan vill SRF också få till stånd en aktiv dialog med medlemmarna. SRF lägger löpande ut information och uppdaterar befintlig information på hemsidan. Via hemsidan presenteras dessutom nyheter som bedöms relevanta för medlemmarna.

Under året har ett hundratal nyhetsmeddelanden via e-post skickats ut till medlemmarna.

Utöver hemsidan har SRF även tillgång till ett webbaserat enkätprogram. Programmet är framförallt avsett för enkäter bland medlemmarna samt inbjudningar till seminarier, årsmöten m.m. Under året har, utöver inbjudningar, ett antal undersökningar skickats ut.

2.7 Medlemsföretag
Vid årets utgång hade föreningen 261 (254) medlemsföretag, varav 133 (125) företag är fullbetalande röstberättigade medlemmar och de övriga 128 (129) s.k. gruppmedlemmar eller dotterbolag. Medlemsföretagen representerar närmare 400 försäljningsställen med sammanlagt strax över 4 000 medarbetare.

Under året har föreningen fått 18 nya medlemmar. Åtta företag har upphört att vara medlemmar på grund av nedläggning (3), uppköp eller fusion (6) eller valt att lämna föreningen (2).


3. INTERNATIONELLA FRÅGOR

3.1 ECTAA
Group of National Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations within the EU

ECTAA är de europeiska resebyråföreningarnas paraplyorganisation inom EU med kontor i Bryssel.

ECTAA:s uppgift är att bevaka och aktivt påverka frågor inom EU som berör resebyråbranschen. SRF har representerats i ECTAA:s styrelse av Tomas G Olsson (ordinarie) och Christer Nordlund (suppleant). Från ECTAA:s årsmöte i slutet av maj 2015 har Christer Nordlund ersatts av Anna Lennhammer som suppleant i ECTAA:s styrelse.

ECTAA:s årsmöte hölls under våren 2015 i Budva, Montenegro. Under året har vidare ett styrelse- och arbetsmöte ägt rum i Bratislava, Slovakien.

ECTAA:s kommittéer och beredningsgrupper är tillsatta med representanter för olika länder för att behandla aktuella frågor. Grupperna träffas regelbundet.

Under året har, liksom tidigare år, stor uppmärksamhet ägnats lagstiftningsarbetet inom EU. Under 2015 har bl.a. fokus inriktats på den pågående revisionen av paketresedirektivet. I slutet av 2015 publicerades det nya paketresedirektivet, vilket ska vara implementerat av medlemsstaterna senast i december 2017 och därefter träda i kraft senast den 1 juli 2018.

Inom EU pågår vidare ett arbete med att revidera förordningen om flygpassagerares rättigheter, som dock har avstannat på grund av att Spanien och Storbritannien inte kan komma överens om huruvida Gibraltar ska omfattas av förordningens bestämmelser eller inte. I avvaktan på att arbetet med förordningen kan återupptas har EU-kommissionen därför beslutat att utforma s.k. interpretative guidelines för att tillämpningen av den nuvarande förordningen ska vara så enhetlig som möjlig inom unionen. Ett utkast till guidelines har nyligen skickats på remiss till bl.a. ECTAA.

Under året antogs vidare ett nytt direktiv om försäkringsdistribution, IDD, som ska ersätta det hittills gällande försäkringsförmedlingsdirektivet. I den nu gällande lagstiftningen har reseförsäkringar som förmedlas av resebyråer och arrangörer varit undantagna. I det ursprungliga förslaget föreslogs att detta undantag skulle avskaffas och ersättas med ett registreringsförfarande. Efter omfattande lobbying i Sverige och genom ECTAA i Bryssel har det införts ett undantag i direktivet. Det nya undantaget är snävare än det tidigare, men enligt SRF:s bedömning bör flertalet reseföretag kunna fortsätta att förmedla försäkringar på samma sätt som tidigare.

Under året har föreningen vidare bevakat arbetet inom EU med att ta fram nya regler om uppgiftsskydd och PNR. De nya reglerna kommer att påverka reseföretagen och föreningen kommer under det kommande året att bevaka dessa frågor och informera medlemmarna om de nya reglerna.

EU-kommissionens översyn av reglerna i EU:s mervärdesskattedirektiv om vinstmarginalbeskattning av resor (artiklarna 306-310) har inte lett till ändrad lagstiftning, eftersom medlemsstaterna inte kunnat enas om en gemensam linje. Flera av medlemsstaterna har i stället dragits inför EU-domstolen, då de enligt kommissionen inte tillämpar direktivet korrekt. Domstolens utslag som kom under hösten 2013, gick emot kommissionens uppfattning och innebär att VMB ska tillämpas av alla, som säljer resetjänster i eget namn, oavsett om kunden är en privatperson eller en näringsidkare. Domen kan få mycket allvarliga konsekvenser för resebyråer som säljer arrangemang till företag, eftersom den ingående momsen inte kan dras av av det köpande företaget. Det blir i så fall gynnsammare före företagen att vända sig direkt till leverantörerna av resetjänsterna, vilket innebär att resebyråerna inte längre kan konkurrera på lika villkor. Ingen medlemsstat har dock hittills helt rättat sig efter domstolens utslag, även om kommissionen har påtalat för Tyskland och Österrike att dessa länder inte följer utslaget. Österrike har nyligen ändrat sin lag men ändå valt att låta de allmänna momsreglerna gälla vid försäljning till företag med undantag för transaktioner mellan reseföretag.

Till årsskiftet 2015-2016 aviserade Island att man skulle ändra sina mervärdesskatteregler innebärande att utländska researrangörer skulle behöva registrera sig för och betala mervärdesskatt för tjänster som inhandlas och konsumeras på Island. Dessutom krävs att utländska företag använder sig av ett isländskt skatteombud för att uppfylla de nya skyldigheterna. De nya reglerna har mött protester från flera håll, då de befaras leda till att resor till Island kommer att avsevärt fördyras. SRF:s motsvarighet på Island, SAF, försöker att verka för att lagen ska ändras.

Andra områden som behandlats i den s.k. Air Matters Committee är förutom IATA- och flygbolagsfrågor bland annat förordningarna om flygpassagerarnas rättigheter och CRS-företagens uppförandekod.

Speciell uppmärksamhet har ägnats New Distribution Capability, NDC, en XML-standard, som utvecklas av IATA och ett antal flygbolag för att underlätta för flygbolagen att sälja tilläggstjänster och få ett fastare grepp om kunderna/resenärerna. Föreningen bevakar denna fråga och försöker påverka IATA, såväl nationellt som genom ECTAA.

IATA har vidare påbörjat ett projekt, NewGen ISS, för att förkorta betalningstiderna för utställda flygbiljetter och minska behovet av säkerheter för agentbetalningar. Även detta projekt kan få stor betydelse och genomgripande konsekvenser för resebyråernas verksamhet.

SRF följer utvecklingen av de båda projekten noga.

SRF har representerats i Air Matters Committee och Fiscal Committee av Tomas G Olsson. I Legal Committee har SRF representerats av Jonas Thyberg, Ahlford Advokatbyrå. Föreningens representant i Destination & Sustainability Committee har varit Milla Limrell, Winberg Travel.

En fullständig redovisning av ECTAA:s arbete under 2015 har lämnats i dess Activity Report som kan hämtas på SRF:s hemsida.

3.2 IATA/APJC (Agency Program Joint Council)
I APJC Skandinavien ingår representanter för resebyråer och flygbolag från de skilda länderna.

Frågor som behandlats under året är i första hand de finansiella kriterierna för IATA-ackreditering samt garantier och ADM-problem. De svenska resebyråerna har representerats av Anitha Svensson, Kilroy Travel, och Magdalena Strohmayer, HRG Nordic. SRF deltar vid mötena som observatör.

Många online-resebyråer säljer flygbiljetter via hemsidor med domäner i andra länder än de länder där resebyråerna är fysiskt etablerade. För detta ändamål har resebyråerna givits rätt av IATA att ställa ut biljetterna i de aktuella länderna och i de valutor som gäller i dessa länder. IATA kräver dock att dessa resebyråer ställer finansiella säkerheter, trots att resebyråerna uppfyller de lokala finansiella kriterierna i de berörda länderna. IATA menar att det inte går att kreditvärdera den verksamhet/försäljning som sker i det aktuella landet, medan SRF hävdar att själva kreditvärderingen endast kan och ska göras av företaget i sin helhet i det land där det är fysiskt etablerat. IATA har gått med på att behandla Skandinavien som en marknad och kräver därför inte längre säkerheter, om resebyrån uppfyller de finansiella kriterierna. Problemet kvarstår dock när exempelvis svenska online-resebyråer säljer biljetter i andra länder än Danmark och Norge. SRF har tagit upp frågan med EU:s konkurrensavdelning, eftersom IATA:s krav enligt SRF strider mot EU:s regler om fri rörlighet för tjänster inom unionen.

IATA och flygbolagen har under året framfört krav på att betalningsvillkoren i BSP Skandinavien stramas åt, på så sätt att resebyråerna ska betala fem dagar efter varje redovisningsvecka i stället för som för närvarande femton dagar. SRF och dess kollegor i Danmark och Norge har med kraft motsatt sig detta krav och pekat på att det inte finns någon anledning till att de skandinaviska resebyråerna ges sämre betalningsvillkor än vad som gäller någon annanstans i Europa, i synnerhet som kreditförlusterna historiskt sett har varit lägre än i övriga europeiska länder. Diskussionerna om detta har fortsatt under inledningen av 2016.

3.4 Skandinavisk och nordisk samverkan
SRF stod 2015 som värd för det årligen återkommande mötet med de nordiska och baltiska systerföreningarna. Mötet hölls i Visby i augusti.

Härutöver har de danska, finländska, norska och Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens generalsekreterare under året haft löpande överläggningar i frågor av gemensamt intresse främst rörande leverantörsavtal, flygbolagsfrågor och IATA/BSP.


4. SAMVERKAN MED ANDRA BRANSCHORGANISATIONER
Under året har SRF löpande kontakt med andra branschorganisationer, såsom RiS, SBTA och Sveriges Bussföretag i olika frågor.


5. LAG- OCH SKATTEFRÅGOR M.M.
5.1 Resegarantier

Som redovisats i tidigare verksamhetsberättelser för SRF diskussioner med olika försäkringsbolag i syfte att kunna erbjuda medlemmarna en resegarantiförsäkring. Under året har SRF beslutat att bilda ett bolag, Vector SRF AB, som sedermera ska omvandlas till försäkringsbolag. För närvarande ägs bolaget av föreningen och två personer med anknytning till medlemsföretag. Ansökan om att få bedriva försäkringsverksamhet ingavs i december till Finansinspektionen. Ett konsultföretag har anlitats för att bistå bolaget med olika frågor om ansökan samt att ta fram erforderliga handlingar. Myndigheten har vid två tillfällen efter det att ansökan gavs in, återkommit med begäran om kompletterande handlingar. Finansinspektionens handläggningstid uppgår till cirka sex månader. För att få bedriva försäkringsverksamhet krävs ett omfattande kapital. Intresseförfrågningar har under januari och februari skickats till samtliga medlemmar i de svenska, danska, norska, finländska och estniska resebyråföreningarna.

5.2 Paketreselagen
Som framgår ovan antogs i slutet av 2015 ett nytt paketresedirektiv. Det nya direktivet syftar till att dels stärka konsumentskyddet inom EU, dels harmonisera reglerna inom EU. SRF har under senare år lagt ned ett omfattande arbete på att försöka påverka det ansvariga departementet och att så långt det är möjligt påverka ECTAA:s arbete. En av de för svenskt vidkommande frågorna har varit att det nya direktivet skulle vara fullt harmoniserat, dvs. samma regler ska gälla inom alla medlemsstater. Glädjande nog har SRF haft framgång i denna del, vilket kommer att medföra att den konkurrenssnedvridning som föreligger idag på grund av att Sverige har haft en strängare lagstiftning kommer att minska.

Regeringen har tillsatt en expertgrupp som ska utreda vilka ändringar som behöver göras i den svenska lagstiftningen för att uppfylla det nya direktivet. Utredningen ska vidare utreda det svenska resegarantisystemet och resultera i förslag till ny paketreselag och ny resegarantilag. I gruppen företräds SRF av Jonas Thyberg. Arbetsgruppen som tagit sig namnet Paketreseutredningen ska presentera sitt förslag i augusti 2016.

5.3 Moms
SRF deltar aktivt i ECTAA:s arbete i Fiscal Committee, där Tomas G Olsson är ledamot. Kommittén har inriktat sitt arbete på att utforma ett förslag till hur resetjänster bäst bör beskattas, som såväl resebyråerna som medlemsstaterna kan acceptera. Förslagets huvudinriktning är att vinstmarginalbeskattningen (VMB) endast ska tillämpas vid försäljning till icke näringsidkare och att när VMB tillämpas ska resebyråerna ha rätt att beräkna vinstmarginalen per period eller år och inte behöva beräkna den verkliga marginalen för varje enskild resa.

SRF har följt utvecklingen på Island, där nya regler införts vid årsskiftet 2015-2016, som innebär att utländska arrangörer, som köper in tjänster som konsumeras på Island, måste registrera sig för och betala isländsk moms på dessa tjänster. Trots flera kontakter med den isländska motsvarigheten till SRF och med isländska myndigheter, har ännu inga konkreta och detaljerade riktlinjer erhållits som talar om hur dessa regler ska tillämpas i praktiken.

SRF har även bistått medlemsföretag som fått förelägganden från den tyska skattemyndigheten i Hamburg att registrera sig för mervärdesskatt och avge deklarationer. Tyskland tillämpar omvänd skattskyldighet för bl.a. hotellövernattningstjänster i Tyskland som köpts in via s.k. bed banks, som inte är etablerade i Tyskland. En svensk resebyrå som bokar hotellrum i Tyskland via ett icke tyskt hotellförmedlingsföretag (bed bank), måste betala tysk förvärvsskatt.


6. MYNDIGHETER
6.1 Resegarantinämnden

Resegarantinämnden har till uppgift att pröva om säkerhet enligt resegarantilagen ska tas i anspråk. Resenär ska enligt lagen ansöka om ersättning ur ställda säkerheter inom tre månader efter det att en resa ställts in eller avbrutits.

Jonas Thyberg har av regeringen på SRF:s rekommendation utsetts att vara ledamot av nämnden. Andreas Körösi, tidigare Sabra Tours, har utsetts till suppleant.

6.2 Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
ARN prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Nämnden består av en ordförande och två representanter vardera från branschen och konsumentsidan.

SRF:s representanter i Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) har varit Charlotte Stuart, American Express/Försäkringsaktiebolaget Viator, Tomas G Olsson, SRF, Jonas Thyberg, Ahlford Advokatbyrå, Anders Johansson, Resia, Bertil Leek, Ticket Privatresor, Karin Uddfors, Nygren & Lind och Milla Limrell, Winberg Travel.

Inför den nya ledamotsperiod på fem år som inleddes 1 januari 2016 har SRF nominerat följande personer som ledamöter i ARN: Anna Lennhammer, SRF, Tomas G Olsson, SRF, Jonas Thyberg, Ahlford Advokatbyrå, Anders Johansson, Resia, Karin Uddfors, Nygren & Lind, Milla Limrell, Winberg Travel, och Annika Bohm Nygren, Ticket Privatresor.

6.3 Övriga myndigheter
För att uppnå ett förbättrat informationsutbyte och kunna påverka i frågor av branschintresse har möten under året ägt rum och diskussioner förts med bland annat företrädare för:

 Utrikesdepartementet
 Finansdepartementet
 Justitiedepartementet
 Konkurrensverket
 Konsumentverket
 Kammarkollegiet
 Allmänna Reklamationsnämnden
 Yrkeshögskolemyndigheten


7. UTBILDNINGSFRÅGOR
7.1 TRAC (Travel Academy)

Styrelseordförande i TRAC är Stephan Danielsson, American Express och VD Lilian Brunell, SRF. Styrelsens uppgift är att se till att utbildningens kvalitet upprätthålls och att marknads- och behovsanpassa utbildningens inriktning och omfattning. SRF är röstmässigt majoritetsägare i TRAC. Övriga ägare är Amadeus Scandinavia, GBT Sweden (f.d. American Express Business Travel), Avis Biluthyrning, ERV Försäkring, Fritidsresor, Passagerarrederiernas förening SAS, SJ, Stockholm Visitors Board, Sveriges Bussföretag, Swanson’s, Travel Card och Ving Sverige.

TRAC, Diplomerad Resekonsult är en 2-årig kvalificerad yrkeshögskoleutbildning som motsvarar 400 Yh-poäng. Från hösten 2015 har TRAC-utbildning bedrivits vid Frans Schartaus Handelsinstitut, Stockholm, YrkesAkademin Uppsala, Yrkeshögskolan Skellefteå, Vuxenutbildningen i Uddevalla och Travel Education Center AB i Norrtälje. Trots att SRF lagt ned mycket arbete på att övertyga Yrkeshögskolemyndigheten om behovet av att fortsätta dessa kvalificerade utbildningar, har dessvärre Göteborg inte fått anslag för den utbildning som skulle ha startat höstterminen 2015. Motiveringen var att man valt att satsa på andra yrkesutbildningar i den regionen.

7.2 Seminarier
Seminarier om resebyråns ansvar och om momsregler för resebranschen har hållits vid två respektive ett tillfälle under året. Under 2016 planeras liknande seminarier att hållas i Stockholm. Om det föreligger ett tillräckligt stort intresse kommer seminarier också kunna hållas i andra städer än Stockholm.


8. LEVERANTÖRER

Allmänt

Under året har flera juridiska utredningar och analyser gjorts om villkor, bestämmelser m.m. i olika leverantörsavtal för att tillvarata medlemmarnas möjligheter till goda affärsförhållanden.

8.1 Flygbolag
Diskussioner har under året förts med flera flygbolag, bl.a. om de, i många fall orimliga, villkor som flygbolag påtvingar resebyråer. SRF har kontaktat flera flygbolag under året, bl.a. Norwegian med anledning av att flygbolaget under året tog bort möjligheten för agenter att sälja via s.k. API-koppling. SRF har tillskrivit flygbolaget som sent omsider svarat att de inte kommer att ändra detta beslut. Kontakter har även förevarit med British Airways med anledning av att flygbolaget ensidigt införde nya strängare villkor för online-försäljning. Glädjande nog har flygbolaget varit lyhört för flertalet av SRF:s synpunkter och i viss mån reviderat villkoren. Kontakter har vidare tagits med Lufthansa på grund av detta flygbolags införande av en avgift om 16 EURO för försäljning via GDS:er. Flygbolaget har inte varit öppet för att diskutera denna fråga. Genom ECTAA har en anmälan gjorts till EU-kommissionen som för närvarande utreder frågan. SRF har under året varit i kontakt med såväl enskilda flygbolag som IATA. Möten har även hållits med IATA om vissa problem med flygbolag.

Sedan några år ställer IATA krav på att resebyråer som accepterar kortbetalningar ska vara PCI-certifierade eller använda en s.k. Payment Service Provider (PSP), en s.k. betalväxel. På grund av att det är en mycket dyr process att bli PCI-certifierad undersöker SRF möjligheterna att lösa detta problem för medlemmarna. Under året har möten hållits mellan SRF, banker, PSP-bolag och Amadeus. Någon lösning har ännu inte hittats men SRF avser att fortsätta detta arbete. Alternativet är att använda sig av betalväxel (PSP).

8.3 Försäkringar
Under året har SRF fortsatt att marknadsföra den utvidgade ansvarsförsäkring, som SRF förhandlat fram med ERV Europæiske Danmark. Skadeanmälningar under försäkringen avgörs av en skadenämnd bestående av företrädare för Europæiske Danmark, Factor (sedan hösten 2015 Söderberg & Partners) och SRF.

Den för SRF:s medlemmar skräddarsydda verksamhetsförsäkringen med ansvar för förmögenhetsskada enligt bland annat paketreselagen är placerad hos If. SRF:s försäkringsmäklare är Söderberg & Partners, efter att detta företag köpt upp den verksamhet som tidigare bedrevs av Factor Insurance Brokers.

Som nämnts ovan pågår för närvarande arbete med att försöka bilda ett eget försäkringsbolag som ska tillhandahålla resegarantiförsäkringar för SRF:s medlemmar.


9. ÖVRIGA AKTIVITETER
9.1 Statistik

Under året har liksom under tidigare år (alltsedan 1997) en produktgrupperad branschstatistik avseende de svenska resebyråernas försäljning i kronor samlats in månatligen och publicerats på hemsidan tertialvis.

SRF har vidare samlat in uppgifter ur reseföretagens årsredovisningar och sammanställt dessa uppgifter vilka redovisas på SRF:s hemsida. Bland annat har en uppskattning av den totala svenska marknaden för resebyråer och researrangörer gjorts. Det blir dock allt svårare att få fram heltäckande tillförlitliga siffror som följd av att alltfler tjänster säljs online av utländska leverantörer, vilkas omsättning i Sverige inte redovisas här.

De diskussioner som förts med ett externt företag om att hämta in bokningsstatistik elektroniskt direkt från medlemsföretagen, har dessvärre inte kunnat fortsätta då de berörda företagen inte haft tillräckliga resurser att genomföra projektet.

9.2 NEW HOPE - Resebranschens Barnfond och ECPAT
SRF har under året i olika sammanhang stöttat Resebranschens Barnfonds, New Hope, verksamhet liksom ECPAT:s verksamhet. ECPAT står för “End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking in Children for Sexual Purposes”.

9.3 Hållbarhet
Travelife är ett certifieringsprogram för hållbarhetsfrågor med inriktning på resebyråer och researrangörer. Programmet stöds av EU. Som första medlemsföretag har Företagsresor i Umeå blivit certifierat i början av 2016.

Hösten 2015 startade en kompetenshöjande utbildning i Hållbar turismutveckling. Utbildningsanordnare är Frans Schartaus Handelsinstitut i Stockholm och undervisningen bedrivs inom ramen för Yrkeshögskolan. Det är en distansutbildning på tre terminer och vänder sig till personer som redan arbetar med turism och resor. SRF medverkar aktivt och stöttar utbildningen och är även representerat i dess ledningsgrupp.


10. FÖRENINGS- OCH MEDLEMSFRÅGOR
Kansliet har under året löpande arbetat med att besvara frågor från enskilda medlemmar och bistått dem i olika hänseenden. Information rörande SRF:s verksamhet till massmedia, allmänhet och potentiella medlemsföretag är också en del av kansliets dagliga uppgifter.


11. EKONOMISKT RESULTAT 2015
Sammanfattning av årsredovisning med budget och utfall 2015 avseende SRF:s verksamhet redovisas i bilaga 1.


På styrelsens uppdrag
Anna Lennhammer och Tomas G Olsson
2016-04-01

En utskriftsvänlig version av verksamhetsberättelsen kan hämtas upp här.


transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp