transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Travelife

Hållbarhetsprogram för researrangörer och resebyråer
Kundernas krav på miljövänligt resande ökar ständigt. Allt oftare vill de veta på vilket sätt ditt företag tar socialt och kulturellt ansvar och bedriver affärer på ett hållbart och miljövänlig sätt. Travelife har tagit fram en metod för resebyråer och researrangörer som hjälper dig att integrera hållbarhet i det dagliga arbetet inom ett antal olika områden.
 • Produktutveckling - planering och val av tjänster och varor som minimerar påverkan på miljö, kultur och sociala förhållanden.

 • Avtal med leverantörer – val och kontraktering av leverantörer som accepterar sunda hållbarhetsprinciper.

 • Destinationer - stöd till destinationer i deras hållbarhetsarbete och med finansiellt bidrag till utveckling och bevarande av kultur och miljö.

 • Kundrelationer – information till resenärerna om tjänster och produkter med fokus på hållbarhet, ur ett miljömässigt och socialt perspektiv.

 • Verksamheten på kontoret – dvs. personal, kontorsmateriel och socialt ansvar

Bedriv verksamheten på ett ansvarsfullt och miljövänligt sätt och du bör få ett bra resultat!

Travelife erbjuder en metod med färdiga verktyg som på ett handfast och praktiskt sätt hjälper dig att integrera ett hållbart tänkande i den dagliga verksamheten.
 • Ett webbaserat utbildningspaket med utbildningsmoduler inklusive examinering. Var och en som genomgår utbildningen blir certifierad.

 • En handlingsplan i sex delar som inkluderar: åtaganden, bedömningskriterier, programförklaring, aktivitets- & implementeringsplan, rapportering och kommunikation.

 • Ett webbaserat verktyg som hjälper företaget att ta steget från ”åtagande till handling”.

 • Ett webbaserat verktyg för rapportering av företagets framsteg och resultat.

 • En företagscertifiering baserad på internationella hållbarhetsstandarder.Deltagande

Travelife certifiering följer ett program i tre steg, av vilka minst steg 1 och 2 bör klaras av:

Steg 1: Travelife Engaged
Steg 2: Travelife Partner
Steg 3: Travelife Certified


Efter registrering går man in på steg 1. Nästa steg uppnås efter att man fullföljt åtagandena i det föregående steget.

Registrering

Länk till registrering och ansökan om lösenord hittar du HÄR.

Kostnad

Kostnad för de olika stegen hittar du HÄR

Steg 1: Travelife Engaged
I steg 1 lär man sig hur turismen påverkar miljö och kultur och vilken roll och betydelse ditt företag kan ha för att bidra till ett positivt hållbarhetstänkande. Man går igenom exempel på vad andra företag gjort och vilka konkreta steg ditt företag kan ta. Du får också möjlighet att träffa företag som redan är Travelife partners eller Travelife Certified, vilket i sin tur kan öppna nya affärsmöjligheter.

Fördelar:
 • Tillgång till Travelife Training och examinering för företagets hållbarhetskoordinator

 • Tillgång till Travelifes verktyg och best practice

 • Handledning i hur företaget kan förbättra sitt hållbarhetsarbete

 • Travelifes utvärderingsverktyg

 • Travelifes mall för aktivitetsplan och rapportering

 • Tillgång till Travelifes partner och certifierade företag

 • Första steget startar med en genomgång av utbildningsmaterialet och avslutas med en examen. Genomförd examen resulterar i ett personligt certifikat. Det finns inget krav att man måste genomgå examen. Endast den som ska vara ansvarig för Travelife, s.k. Travelife koordinator, måste avlägga examen.

  1. Utse en Travelife koordinator i företaget.
  2. Gå igenom utbildningsmaterialet som kan hämtas upp här: http://www.travelife.info/index.php?menu=training&lang=se
  3. Testa dina kunskaper genom att göra en "informal exam". Den består av 11 frågor som ska besvaras på 11 minuter. Du kan göra testexamen obegränsat antal gånger:
   www.travelife.info/index.php?act=myexam&lang=se
  4. Fortsätt med "formal exam". Den består av 34 frågor som ska besvaras på 90 minuter. Minst 70 % av svaren måste vara korrekta: www.travelife.info/index.php?act=myexam&exam=77&lang=se
  5. När du klarat av ‘formal exam’ blir du godkänd av Travelife och har därmed nått
   Level 1 – Travelife Engaged. Grattis!


  Steg 2: Travelife Partner
  Under steg 2 bestämmer företaget självt sina mål (minimikrav), policy, handlingsplan samt best practice. När dessa har fastställts och rapporterats till Travelife gör Travelife en skrivbordsrevision. Därefter erhåller företaget Travelife Partnerstatus dvs. uppfyller ”Partner standard”-nivån som fastställts av Travelife.

  Fördelar, samtliga som ingår i Steg 1 plus:
  • Tillgång till Travelife Training och examinering av 10 anställda inom företaget

  • Tillgång till ”Partner Standard” som innebär att företaget revideras online

  • Rätt att använda ”Travelife Partner” logotype

  • Tillgång till Travelife ISO 14001, EMAS III och ISO 26000 kompatibla management system

  • Tillgång till Travelifes certifieringssystem, som visar hur man jobbar steg för steg för att uppnå den nivå som företaget bestämt sig för.

  • Presentation av ditt företag och dess tjänster för alla Travelife Engaged, Partner och Certified företag


  I andra steget är det företaget som ska genomgå en certifieringsprocess genom att besvara frågorna under "Reporting tool". Vissa svar kräver att företaget gör en aktivitetsplan. Den kan man skapa själv eller använda sig av den online-mall som Travelife har tagit fram. Travelife-koordinatorn är ansvarig för genomförandet.
  1. Planning and Reporting tools kan hämtas upp här: www.travelife.info/planning_reporting.php?lang=en
  2. Börja med ”Reporting” och gå igenom frågorna, avsnitt för avsnitt. När du klickar på kapitlen och deras underrubriker, kommer frågorna fram och många ska besvaras med ja eller nej och vissa är frivilliga. Ibland krävs förklaringar eller åtgärder som specificeras i aktivitetsplanen. Kapitel 1-3 har flest obligatoriska frågor, medan de efterföljande kapitlen har många frivilliga frågor: www.travelife.info/reporting.php?act=reports&version=78&lang=se
  3. En aktivitetsplan är nödvändig för att tydliggöra vilka åtgärder som ska vidtas. Skapa din egen eller använd den mall som Travelife tagit fram: www.travelife.info/planning.php?act=reports&version=78&company=42199&lang=se
  4. När alla frågor är besvarade och aktivitetsplanen uppdaterad, klicka på ’submit’. SRF and Travelife går igenom rapporten och om allt ser korrekt ut, har företaget uppnått
   Level 2 – Travelife Partner. Grattis! Om något är oklart eller saknas kommer du att bli kontaktad.

  Steg 3: Travelife Certified
  Travelife Certified är den mest avancerade nivån och ger ett internationellt erkännande av företagets hållbarhetsarbete. Företaget revideras av en utomstående part och får därefter certifieringen Travelife Certified.

  För mer detaljerad information, se vidare www.travelife.info eller kontakta Travelife: info@travelife.info  Kontaktperson
  Naut Kusters
  Tel: +31 64 880 5475
  E-post: info@travelife.info

  Du är naturligtvis också välkommen att kontakta oss på SRF:s kansli och då i första hand Lilian Brunell, telefon 08-762 68 63, eller via e-post: info@srf-org.se

  SRF 2013-06-17 (rev. 2017-11-07)
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp