transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Faktureringsregler

FAKTURERINGSREGLER FÖR MOMSFaktureringsregler
I mervärdesskattelagens (ML) 11 kapitel regleras när en faktura ska ställas ut och vad den ska innehålla.

För resebyråer som ska lämna upplysning om såväl ”egen” som ”förmedlad” moms, är det särskilt viktigt att noga följa reglerna för vad som ska framgå av fakturorna. Med ”egen” moms menas i detta sammanhang den mervärdesskatt, som resebyrån ska redovisa till Skatteverket, och med ”förmedlad” moms den skatt, för vilken leverantörerna (exempelvis flygbolag, hotell etc.) är redovisningsskyldiga och som "förmedlas" av resebyrån. (se vidare under Resebyråers skattskyldighet till moms).

Lathund
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen har sammanställt en lathund som tar upp de vanligast förekommande rese- och resebyråtjänsterna och som ger vägledning om vilken bestämmelse som ska anges på fakturan enligt § 8 punkt 12 nedan, när ingen moms debiteras.

Fakturaexempel
Här lämnas också exempel på hur en resebyrås fakturor kan se ut.

Exempel på fakturor för förmedlade tjänster och resebyråns egna avgifter

Exempel på fakturor för paketarrangemang

Vad ska en faktura innehålla?
Av ML 11 kap. 8§ framgår att en faktura ska innehålla följande uppgifter:
 1. Datum för utfärdandet


 2. Ett unikt löpnummer för varje faktura baserat på en eller flera serier


 3. Säljarens registreringsnummer till moms


 4. Kundens registreringsnummer till moms, vilket dock endast behöver anges när kunden är skattskyldig för förvärvet (omvänd skattskyldighet) eller om en köpare i ett annat land inom EU:s momsområde åberopat sitt VAT-nummer för att få leveransen utan moms. Från denna regel kan en svensk resebyrå alltså i allmänhet bortse, om också kunden är ett svenskt företag.


 5. Säljarens och köparens namn och adress. Tänk på att köparens namn är korrekt vilket är viktigt för kundens avdragsrätt.


 6. Varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art.


 7. Datum då omsättningen av varorna eller tjänsterna utförts eller slutförts. För en transport torde avresedatum och för en hotellvistelse ankomstdatum vara tillräckliga uppgifter.


 8. Vid à conto-betalning anges datum för betalning, om det kan fastställas och om det avviker från fakturadatum.


 9. Beskattningsunderlaget för varje momssats eller undantag, enhetspriset exklusive moms, samt eventuell prisnedsättning eller rabatt som inte ingår i enhetspriset


 10. Tillämpad momsskattesats


 11. Den moms som ska betalas. (Vid vinstmarginalbeskattning behöver dock inte momsbeloppet anges)


 12. Vid befrielse från skatt eller vid s.k. omvänd skattskyldighet ska hänvisning göras till
  - den relevanta bestämmelsen i ML,
  - den relevanta bestämmelsen i momsdirektivet eller
  - en annan uppgift om att omsättningen är skattebefriad eller att köparen är skyldig att betala moms
  - om köparen är skyldig att betala mervärdesskatten ska uppgiften "omvänd betalningsskyldighet" anges


 13. När köparen ställer ut fakturan för säljarens räkning ska uppgiften "självfakturering" anges. En provisionsfaktura som ställs ut av exempelvis ett hotell för resebyråns förmedlingstjänster är att betrakta som självfakturering.


 14. Vid tillämpning av vinstmarginalbeskattningsreglerna ska detta anges med texten "Vinstmarginalbeskattning för resebyråer"

Denna sista punkten är tillämplig endast vid fakturering till juridiska personer och när resebyrån/arrangören valt att tillämpa vinstmarginalsystemet. Vid debitering till konsumenter behöver ingen uppgift lämnas om att vinstmarginalsystemet tillämpas.

Länk till Fakturering på Skatteverkets hemsida.

SRF 2005-08-12 (rev 2018-07-22)
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp