transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Sjöpassagerare

Sjöpassagerares rättigheterDen 18 december 2012 trädde en EU-förordning, 1117/2010, om sjöpassagerares rättigheter i kraft. Förordningen kan hämtas upp här.

Förordningen ger passagerare, framför allt personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet, som färdas till sjöss och på inre vattenvägar i EU, samma rättigheter som de som gör en flyg- eller tågresa. Rättigheterna är bland andra följande:

 • Adekvat och åtkomlig information för samtliga passagerare före och under resan, samt allmän information om deras rättigheter i terminaler och ombord på fartyg.
 • Lämpliga åtgärder (snacks, måltider, förfriskningar och vid behov inkvartering upp till tre nätter med ersättning på högst 80 euro per natt) om resan ställs in eller avgången försenas med mer än 90 minuter.
 • Garanterat val mellan återbetalning eller omlagd resväg om resan ställs in eller vid försenad avgång på mer än 90 minuter.
 • Ersättning med mellan 25 och 50 % av biljettpriset vid förseningar till slutmålet.
 • Icke-diskriminerande behandling och kostnadsfri assistans till personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet både i hamnterminaler och ombord på fartyg, samt ekonomisk ersättning vid förlust av eller skada på rörlighetshjälpmedel.
 • Förbud mot diskriminering på grund av resenärens nationalitet eller biljettutställarens etableringsort
Med inre vattenvägar avses naturliga eller konstgjorda vattenvägar som används för transport, t.ex. sjöar, floder och kanaler.

Reglerna omfattar:
 • Alla passagerartransporter där ombordstigningshamnen är belägen inom EU.
 • Passagerartransporter där ombordstigningshamnen är belägen utanför EU, om landstigningshamnen är belägen inom EU och transporten utförs av en EU-transportör.
 • Kryssningar om ombordstigningshamnen är belägen inom EU. Kryssningar är dock undantagna från vissa bestämmelser.
EU-kommissionen har publicerat ett sammandrag av en sjöpassagerares rättigheter som kan plockas upp här.

Transportörers och resbyråers ansvar
Framförallt är det transportörer som åläggs skyldigheter, men även resebyråer och researrangörer har genom förordningen vissa skyldigheter, särskilt vad gäller information till resenärer och kravet på att vidareförmedla information om behov av assistans för personer med funktionshinder och nedsatt rörlighet.

SRF:s medlemmar kan hämta en lathund här, som visar resebyråns och researrangörens skyldigheter enligt förordningen.
Transportörerers skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjössFörordningen 392/2009 ger passagerare som färdas till sjöss och som är inblandade i en olycka följande rättigheter:

 • Ekonomisk ersättning vid dödsfall, personskada och vid förlust av eller skada på resgods, fordon, rörelsehjälpmedel eller annan specialutrustning
 • Förskottsutbetalning (inom femton dagar) som ska täcka omedelbara ekonomiska behov vid dödsfall eller personskada
 • Direkt rättslig prövning gentemot transportörens försäkringsbolag vid dödsfall eller personskada
 • Rätt att få lämplig och begriplig information om ovanstående rättigheter före, eller senast vid, avgång.
Det bör noteras att enligt förordningen kan en researrangör under vissa omständigheter anses vara ansvarig transportör och därmed skyldig att teckna och inneha en ansvarsförsäkring.

Här kan förordningen hämtas upp.

EU-kommissionens sammandrag av de rättigheter som en sjöpassagerare har i händelse av en olycka kan plockas upp här.

SRF 2011-05-13 (rev 2014-02-07)
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp