transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Montrealkonventionen

Montrealkonventionen
Montrealkonventionen från 1999 innehåller grundläggande internationella bestämmelser om ansvarsfrågor vid skada på person, bagage eller gods vid flygtrafik. Samtliga EU-stater har antagit konventionen och omfattas därmed av dess regler. Montrealkonventionen har inkorporerats genom EU förordning 2027/97 samt i svensk rätt genom luftfartslagen.

Vilka flygningar omfattas?
Konventionen gäller för flygningar till samtliga EU-medlemsstater samt vid flygningar till andra stater som ratificerat/tillträtt konventionen, t.ex. USA och Japan. Konventionen ska även tillämpas vid flygningar till stater som inte tillträtt konventionen om flygningen utförs av ett EU-flygbolag.

ICAO:s hemsida kan du se vilka stater som ratificerat Montrealkonventionen. Gå till "Montreal Convention (1999). Rules for International carriage by air 4/11/03", som återfinns långt ned i listan (f.n. sjunde nedifrån) och välj det språk du önskar läsa listan i.

Resenären kan välja att vända sig mot antingen den avtalsslutande eller den faktiska transportören.

Resenärers rättigheter
Konventionen innehåller tvingande regler för flygbolagets ansvar vid dödsfall samt vid skada och försening på passagerare och bagage vid flygtrafik.

Dödsfall och personskada
Flygbolaget ansvarar för dödsfall och eventuell personskada som passagerare drabbas av ombord eller vid av- eller påstigning av flygplan. Det finns ingen ekonomisk gräns vid dessa typer av skada. För den del av skada som överstiger 100.000 SDR ansvarar flygbolaget inte om det kan visa att skada inte orsakats av flygbolagets vårdslöshet.

Vid dödsfall eller personskada ska flygbolaget betala förskott till ersättningsberättigade för att täcka deras omedelbara behov.

Förstört, skadat eller förlorat bagage
Flygbolaget ansvarar för skada som uppkommer på incheckat bagage under den tid som bagaget är i flygbolagets vård. Flygbolaget ansvarar inte om skadan beror på bagagets egenskaper eller inneboende defekt eller svaghet. Flygbolaget ansvarar för handbagage endast om skada beror på fel eller försummelse av flygbolaget.

Om flygbolaget erkänner att bagage är förlorat eller om bagaget inte kommit till rätta inom 21 dagar från det att det skulle ha anlänt har resenären rätt till ersättning. Ersättning för bagage är begränsat till 1.131 SDR.

Försening
Flygbolaget ansvarar för skador till följd av försening av passagerare och bagage. Flygbolaget kan dock undgå ansvar om det kan visa att det och dess anställda vidtagit alla de åtgärder som rimligen kan begäras för att undvika skadorna.

Flygbolagets skadeståndsansvar vid försening är begränsat begränsat till 4.694 SDR per person och för bagage 1.131 SDR per person.

Reklamation
Reklamation ska vara skriftlig och ha inkommit till flygbolaget senast inom 7 dagar efter mottagande vid skada eller förstört bagage och 21 dagar vid försening. Om reklamation inte sker inom rätt tid får talan föras mot flygbolaget endast om detta har förfarit svikligt.

Jämkning
Om flygbolaget kan visa att skada helt eller delvis orsakats av den som söker ersättning kan skadeståndet jämkas.

Särskilda dragningsrätter – SDR
I Montrealkonventionen anges tak för ersättning i SDR (särskilda dragningsrätter). SDR är inte en egen valuta, utan är enkelt uttryckt en ”korg” av större valutor som används vid internationell handel. För närvarande (februari 2015) används valutorna Euro, Pund Sterling, Amerikansk dollar och Yen.

Växelkursen bestäms dagligen. Här kan du hitta dagsaktuell kurs. Den 18 februari 2015 motsvarade 1 SDR 11,7985 kronor.

Riksbankens hemsida kan du hitta den dagsaktuella kursen.

SRF 2011-11-25 (rev. 2015-02-19)
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp