transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Riktlinjer för redovisning

SVENSKA RESEBYRÅ- OCH ARRANGÖRSFÖRENINGENS RIKTLINJER BETRÄFFANDE ÅRSREDOVISNINGARFÖRSÄLJNING – NETTOOMSÄTTNING
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens medlemmar ska vid upprättandet av sina årsredovisningar tillämpa följande principer beträffande redovisningen av nettoomsättning och intäkter. Närmare instruktioner och förklaringar finns i anslutning till den text nedan, som medlemmarna rekommenderas ta in i årsredovisningen.1. FLERÅRSÖVERSIKT I FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN

FLERÅRSÖVERSIKT (tkr)ÅR 2ÅR 1ÅR 0ÅR -1ÅR -2
Försäljning (Not 1)XXXXXXXXXXXXXXX
NettoomsättningXXXXXXXXXXXXXXX
Resultat efter finansiella posterXXXXXXXXXX
BalansomslutningXXXXXXXXXXXXXXX
Soliditet (%)XXXXXXXXXX
..................

Uppgiften "Försäljning" lämnas av resebyråer som förmedlar andras tjänster med närmare förklaring i not. Kopplingen eller "bryggan" mellan Försäljning och Nettoomsättning förklaras i noten. Hänvisning till noten ska även anges vid Nettoomsättningen i resultaträkningen (se nedan under 2 Redovisning i resultaträkningen).

Den researrangör som endast säljer arrangemang i eget namn och som inte förmedlar andras tjänster, ska inte visa raden Försäljning i flerårsöversikten. Däremot måste alla resebyråer och researrangörer redogöra för när omsättningen intäktsförs under 3. Redovisningsprinciper.2. REDOVISNING I RESULTATRÄKNINGEN

RESULTATRÄKNING NOT ÅR2 ÅR1
Nettoomsättning 1 xxx xxx
Biljett- och arrangemangskostnader - xxx - xxx
Bruttoresultat xxx xxx3. REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR2008:1 (K2) alternativt BFNAR 2012:1 (K3) samt beträffande försäljningen och intäktsredovisningen i enlighet med riktlinjer utgivna av Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen. Om inte annat framgår, är principerna oförändrade jämfört med föregående år.


PRINCIPER FÖR INTÄKTSREDOVISNINGEN

Försäljning som agent
Som agent för researrangörer och andra reseföretag förmedlar bolaget resetjänster såsom persontransporter, logi, hyrbilar, paketresor m.m. De intäkter i form av boknings- och serviceavgifter och provisioner m.m. som resebyrån erhåller för sina förmedlingstjänster, intäktsförs samtidigt som färdhandlingar och liknande dokument överlämnas till kunden.

Försäljning i eget namn som arrangör
Som arrangörer av grupprese- och konferenspaket uppträder bolaget i eget namn. Arrangemangen resultatförs när arbetet fullgjorts, vilket normalt sker vid den tidpunkt då resan påbörjats. (Se vidare nedan under PÅGÅENDE RESEARRANGEMANG)4. REDOVISNING I NOT

NOT 1.

FÖRSÄLJNING – NETTOOMSÄTTNING
En resebyrå uppträder vanligtvis som agent/förmedlare av resetjänster för såväl reseproducenter och researrangörer som kunder/resenärer men ofta också i eget namn som arrangör. För att underlätta jämförelser med andra företag inom resebranschen och för att kunna bedöma verksamheten är information om den försäljning som genereras i bolaget väsentlig. Med försäljning avses försäljning till kund, dvs. det kunden betalar för resan. Försäljning till kund är även grunden vid mätning och bedömning av marknadsandelar. Även relationen mellan bruttoresultatet och försäljningen är betydelsefull vid jämförelser med andra företag. Den nettoomsättning som redovisas i resultaträkningen ingår som en del av bolagets totala försäljning. Bolagets försäljning kan således delas in i följande komponenter:

Försäljning som agent
Resebyrån uppträder som agent för reseproducenten och researrangören, när den ställer ut och förmedlar biljetter avseende flyg-, tåg- och båttransporter och paketresor samt voucher och liknande bevis för andra reserelaterade tjänster såsom logi, hyrbilar, reseförsäkringar etc.

Fakturering för annans räkning
Som agent fakturerar resebyrån kunden för den förmedlade resetjänsten och uppbär betalningen. Resebyrån betalar sedan i sin tur researrangören beloppet efter avdrag för eventuellt avtalad provision. Denna del av försäljningen redovisas som Fakturering för annans räkning under punkt 4. Den ingår inte i nettoomsättningen utan bokförs via balansräkningen.

Fakturering i samband med förmedling för annans räkning
De avgifter som resebyrån tar ut av kunden för själva bokningstjänsten och de eventuella provisioner som resebyrån erhåller från reseproducenterna, redovisas som Fakturering i samband med förmedling för annans räkning under punkt 2 nedan.

I båda dessa fall står resebyrån den fulla kreditrisken för de fakturerade beloppen, även om transportören och/eller producenten är fullt ansvarig gentemot resenären för själva transporten respektive resetjänsten.

Fakturering direkt till kund från researrangör eller reseproducent
I många fall utför resebyrån endast en boknings- och reservationstjänst för kundens räkning. Detta är särskilt vanligt vid bokning av charterresor men även hotellrum och hyrbilar. I dessa fall betalar kunden priset för resetjänsten direkt till charterarrangören, hotellet eller biluthyrningsföretaget. Resebyrån erhåller avtalad ersättning från arrangören eller producenten, efter det att tjänsten utförts. Denna del av försäljningen redovisas som Fakturering direkt till kund från researrangör eller reseproducent nedan under punkt 5.

Försäljning i eget namn som arrangör
En resebyrå agerar ibland i eget namn som arrangör av resor. Detta är särskilt vanligt när resebyrån arrangerar gruppresor eller s.k. paketresor. En sådan paketresa är sammansatt av flera olika resetjänster såsom transport-, logi-, restaurang-, färdledartjänster m.fl. tjänster. Som researrangör står resebyrån i enlighet med lagen om paketresor som ansvarig gentemot resenären. Detta slags försäljning redovisas under punkt 1 och ingår i nettoomsättningen.

ÅR2 ÅR1
1 Fakturering i eget namn som arrangör xxx xxx
2 Fakturering i samband med förmedling för annans räkning xxx xxx
3 Fakturering för övrig verksamhet xxx xxx
Nettoomsättning xxx xxx
4 Fakturering för annans räkning xxx xxx
5 Fakturering direkt till kund från researrangör eller reseproducent xxx xxx
Summa försäljning xxx xxx


Försäljningens fördelning på olika geografiska områden har under året varit följande:

ÅR2 ÅR1
Sverige x x
Danmark x x
Norge x x
X-land x x
Försäljning x xPÅGÅENDE RESEARRANGEMANG
Resebyråer och researrangörer som säljer grupp- och konferensarrangemang i eget namn tar vanligtvis betalt i förskott av sina kunder och betalar ofta leverantörerna av de i arrangemangen ingående resetjänsterna i förväg. Dessa poster, eller nettot av dem, redovisas på balanskonton fram till dess arrangemangen resultatförs. Förskotten kan redovisas antingen brutto i balansräkningen som Förskott till leverantörer (debet) respektive Förskott från kunder (kredit) eller netto under något av benämningarna Pågående arbeten/projekt/arrangemang/researrangemang.


SRF 2005-02-20 (rev. 2015-03-30)

Här kan en utskriftsvänlig version av ovanstående riktlinjer hämtas upp.
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp