transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Redovisningsfrågor...

SRF:s RIKTLINJER FÖR REDOVISNING AV
NETTOOMSÄTTNING OCH FÖRSÄLJNING


Som nettoomsättning ska redovisas endast det som företaget tar emot för egen räkning. Belopp som företaget inkasserar för någon annans räkning, såsom t.ex. mervärdesskatt, utgör inte inkomst. Detsamma gäller belopp som t.ex. en resebyrå tar emot för någon annans räkning, t.ex. för ett flygbolag eller hotell etc. I sådana fall utgörs inkomsten bara av den mottagna serviceavgiften eller provisionen.

Detta innebär att som nettoomsättning ska en resebyrå som förmedlar andras tjänster endast redovisa sina egna intäkter såsom service- och bokningsavgifter och provisioner. Det har ingen betydelse att resebyrån i praktiken även fakturerar kunden för de förmedlade tjänsterna, dvs. de belopp som tillhör och som vidarebefordras till huvudmännen dvs. flygbolagen m.fl.

När resebyrån säljer i eget namn, vilket de flesta gör när de agerar som arrangör av paketresor och konferens- och evenemangsresor, ska dock hela det fakturerade beloppet redovisas som nettoomsättning.

De flesta resebyråer bedriver både försäljning i eget namn och förmedling av andras tjänster och gör detta i olika utsträckning, och därför blir det svårt att med utgångspunkt från nettoomsättningen jämföra företagens försäljning och verksamhet. Med andra ord kan man påstå att en resebyrås nettoomsättning innehåller ”äpplen och päron”. SRF:s medlemsföretag ska därför i flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen redovisa den totala försäljningen under beteckningen Försäljning samt hänvisa till en not, där begreppen närmare förklaras och beloppen specificeras. SRF ser naturligtvis gärna att även företag som inte är medlemmar i SRF följer dessa riktlinjer.

SRF:s riktlinjer för redovisning av nettoomsättning och försäljning ser i korthet ut som följer:

1 Fakturering i eget namn som arrangör xxx
2 Fakturering i samband med förmedling för annans räkning xxx
3 Fakturering för övrig verksamhet (avser annat än resebyråverksamhet) xxx
Nettoomsättning xxx
4 Fakturering för annans räkning xxx
5 Fakturering direkt till kund från researrangör eller reseproducent xxx
Summa försäljning xxx


SRF:s riktlinjer finns i sin helhet under rubriken Riktlinjer för redovisning. Där finns också ett stycke om redovisning av pågående arbeten/arrangemang.


SRF 2005-02-25 (rev. 2014-08-11)
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp