transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Reservationssystem

Allmänt om reservationssystemen och GDS-företagenReservationssystem är datoriserade bokningssystem som möjliggör direktkommunikation mellan å ena sidan producenter av reserelaterade tjänster och å andra sidan bl.a. resebyråer. Reservationssystemen brukar ofta kallas Global Distribution Systems (GDS) eller Computer Reservation Systems (CRS). De innehåller information om bland annat flygbolagens tidtabeller, platstillgång, biljettpriser, tjänster i samband med flygbefordran, med eller utan möjligheter att reservera platser eller att ställa ut biljetter. Enkelt uttryckt ger alltså reservationssystemen en ansluten resebyrå tillgång till anslutna flygbolags ”lager” av t.ex. flygstolar och resebyrån kan därmed gå rakt in i ”lagret” och sälja en flygstol till en kund för flygbolagets räkning.

Reservationssystemen byggdes ursprungligen upp och ägdes av flygbolagen själva. På grund av ändrade regler är det numer inte lika fördelaktigt för flygbolagen att själva äga systemen och flera flygbolag har därför helt eller delvis sålt sina ägarandelar.

Det finns i dagsläget fyra dominerande reservationssystem; Amadeus, WorldSpan, Galileo och Sabre.

På den skandinaviska marknaden är Amadeus det dominerande reservationssystemet, med en totaltäckning på cirka 80 procent av denna marknad. Amadeus ägs av bl a Lufthansa, Iberia och Air France. Tidigare ägde även SAS aktier i Amadeus, men för några år sedan sålde SAS dessa aktier. Amadeus äger on-lineresebyrån Travellink.

Sedan hösten 2006 ägs Worldspan och Galileo av samma ägare, Travelport Inc. Travelport är även ägare till internetresebyrån ebookers/Mr Jet.

Sabre ägs av Sabre Holdings som också äger internetresebyrån Travelocity/Resfeber.

Reservationssystemen finansierar sina verksamheter dels med licensavgifter från resebyråer och flygbolag, dels genom försäljning av administrativa tjänster.
Uppförandekod för reservationssystemenRedan 1989 antogs genom en EG-förordning en uppförandekod för reservationssystem. Uppförandekoden tillkom ursprungligen på grund av att de allmänna konkurrensrättsliga reglerna inte bedömdes vara tillräckliga för att förhindra att flygbolagen skaffade sig konkurrensfördelar genom att använda sig av reservationssystemen. Eftersom dessa, med undantag för Amadeus, inte längre ägs av flygbolagen och då dessa globala reservationssystem inte längre utgör den enda distributionskanalen, har krav framförts från flyg- och GDS-bolag att uppförandekoden skulle avskaffas. Kommissionen föreslog därför under 2005 att så skulle ske. Efter massiv kritik från bl a europeiska resebyrå- och konsumentföreningar beslöt man att göra en översyn av reglerna, som avslutades under 2008 genom antagandet av förordningen EG 80/2009 om en uppförandekod för datoriserade bokningssystem, vilken kan hämtas här. Syftet med den nya koden sägs vara att öka flyg- och GDS-bolagens möjligheter att förhandla om avgifter och innehåll.

De viktigaste punkterna i den nya uppförandekoden är följande:

1. Moderföretag, vilket definieras som ”ett lufttrafikföretag eller järnvägstransportföretag som direkt eller indirekt, ensamt eller tillsammans med andra kontrollerar eller deltar i kapitalet med rättigheter eller representation i styrelsen, den övervakande styrelsen eller andra ledningsorgan för en systemleverantör, liksom varje lufttrafikföretag eller järnvägstransportföretag som det kontrollerar”, får inte diskriminera andra bokningssystem i fråga om utbud eller avgifter. Ett moderföretag får inte heller gynna sitt eget bokningssystem genom att koppla provisioner eller liknande till användandet av ett visst bokningssystem eller kräva att ett visst bokningssystem används, vid försäljning av företagets transporttjänster. Inte heller får bokningssystem diskriminera moderföretag i ett annat bokningssystem. EU-kommissionen kommer att närmare förklara hur lagtexten ska tolkas och om Air France, Iberia och Lufthansa kan betecknas som moderföretag.

2. Förbud mot identifiering av resebyråer (kallas abonnenter i förordningen) i databand med saluföringsinformation (MIDT). Endast om överenskommelse träffats mellan GDS-företaget och resebyrån får sådan information lämnas ut. Detta är den punkt som SRF och ECTAA arbetat mest för att få införd i förordningen. Enligt EU-kommissionen ska denna regel även kunna användas för att förhindra en identifiering av en resebyrå i IATA:s statistiksystem PaxIS. ECTAA och SRF hade helst sett att det inte ens skulle gå att träffa en överenskommelse om lämna att sådan information, eftersom den lydelsen lätt kan missbrukas i förhandlingar mellan GDS-företagen och mindre agenter.

3. Ett strikt förbud att identifiera kunder i MIDT

4. Bestämmelser om behandling av personuppgifter. På begäran ska abonnenten informera konsumenten om systemleverantörens namn och adress, syftet med databehandlingen, hur länge personuppgifterna ska ligga kvar och hur den som är föremål för uppgifterna kan få tillgång till dessa.

5. Svartlistade flygbolag ska klart och tydligt markeras på textbilden i reservationssystemen, vilket inte varit fallet tidigare.

6. Flygbolagens uppgifter ska visas på ett neutralt och uttömmande sätt på reservationssystemens textbilder och får inte vara diskriminerande eller partiska.

7. Flygbolagen är inte skyldiga att visa hela sitt biljettutbud i reservationssystemen utan kan fritt använda alternativa system för distribution av sina biljetter.

SRF 2009-03-06

transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp