transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Flygbolagskonkurser

Vad händer om flygbolaget går i konkurs?

Vilket ansvar har resebyrån?

En resebyrå är som huvudregel endast förmedlare och är därmed inte part i avtalet med resenären. Resebyrån förmedlar flygbiljetten och avtalet ingås mellan resenären och flygbolaget.

Om flygbiljetten kombineras med andra tjänster och säljs för ett gemensamt pris kan arrangemanget utgöra en paketresa. I sådana fall säljer resebyrån paketet i eget namn och är också den som resenären ingår avtal med. Resebyrån kallas i dessa fall för researrangör.

Eftersom en resebyrå och en researrangör har olika ansvar, är det viktigt att först avgöra vilken typ av resa som köpts.


Köp av endast flygbiljett (s.k. Seat-only)
Om resebyrån endast har förmedlat en flygbiljett med ett flygbolag som går i konkurs, har resebyrån inte något ansvar. Det är i stället flygbolaget som bär hela ansvaret i förhållande till kunden. Köp av enbart flygbiljetter omfattas inte av vare sig paketreselagen eller resegarantilagen och kunden får därmed själv bära hela förlusten. Här kan du läsa mer om paketliknande resor
En flygbiljett kan ingå som ett led i en längre resa som omfattar flera flygbiljetter, många gånger med olika flygbolag som ska utföra de olika sträckorna. Den aktuella biljetten med det i konkurs försatta flygbolaget kan därför t.ex. vara utställd av ett annat flygbolag eller så kan det ingå flygbiljetter med andra bolag i en biljett utställd av konkursbolaget. Många gånger medför konkursen i sådana fall stora problem, eftersom vissa flygningar genomförs och andra inte. Resenärerna bör i dessa fall vända sig till den resebyrå som ställt ut biljetterna eller till det eller de flygbolag som inte försatts i konkurs för besked om vad som gäller.


Flygbiljett ingående i paketresa
Om en flygbiljett sålts tillsammans med andra tjänster för ett gemensamt pris, kan arrangemanget utgöra en paketresa. Här kan du läsa mer om paketresor. Om en flygbiljett ingår i en paketresa, ansvarar arrangören av paketresan för avtalets fullgörande. Arrangören är då skyldig att, om det är möjligt, ordna en ersättningsresa med annat flygbolag. Kan inte ersättningresa ordnas, har kunden rätt till återbetalning av hela biljettpriset. Eftersom den inställda flygningen beror på omständigheter utanför resebyråns kontroll, har dock inte resenärerna rätt till någon ytterligare ersättning.

Enligt resegarantilagen kan en resenär, vars resa blir inställd eller avbruten, ha rätt till ersättning ur den resegaranti som en arrangör har ställt hos Kammarkollegiet. Ersättning ur resegarantin förutsätter inte att arrangören har försatts i konkurs, utan gäller oavsett anledningen till den inställda resan. Ansökningar om ersättning ur resegaranti prövas av resegarantinämnden. Ansökan måste lämnas till nämnden inom tre månader.


Kan man avboka en paketresa om flygbolaget går i konkurs?
En resenär har rätt att få det han/hon har betalat för, dvs. det som framgår av avtalet. Om ett fel är väsentligt, har resenären rätt att avboka resan och få full återbetalning. Att en flygning utförs av ett annat flygbolag än det avtalade, utgör inte i sig ett väsentligt fel. Ersättningsflygningen utförs dock sannolikt inte på samma tider som den flygning som ställts in. Om resenären går miste om en eller flera dagar på resmålet, kan resenären ha rätt att avboka eller få prisavdrag (se nedan). Dessa fall avgörs bl.a. med hänsyn till resans längd.


Kan resenären kräva ersättning, även om resebyrån ordnat med ersättningsflyg?
Även om kunden inte har rätt att avboka resan på grund av ändrade flygtider, kan han/hon ha rätt till prisavdrag enligt paketreselagen. Om resan blir kortare än avtalat, beräknas prisavdraget normalt sett till så många dagsandelar som kunden går miste om på resmålet.

Om en hemresa ändras så att resenären kommer hem senare än avtalat, kan han/hon ha rätt till ersättning för kostnader som han/hon drabbas av, t.ex. förlorad arbetsinkomst. Om felet beror på en händelse utanför arrangörens kontroll, har denne dock ingen skyldighet att ersätta resenären för skador som den senare drabbas av. Enligt SRF:s mening utgör flygbolagets konkurs en sådan omständighet och arrangören bör alltså inte ha någon skyldighet att stå för eventuella merkostnader i dessa fall.


Paketliknande resa
Om en förmedlad flygbiljett sålts tillsammans med hotellinkvartering kan kombinationen, även om den inte uppfyller kraven för att vara en paketresa, utgöra en s.k. paketliknande resa enligt resegarantilagen. Genomförs inte resan på grund av flygbolagets konkurs, kan resenären, om denne är konsument, ha rätt till återbetalning ur den av resebyrån ställda resegarantin. Det är viktigt att notera att en paketliknande resa inte omfattas av bestämmelserna i paketreselagen. Skyddet för paketliknande resor gäller dessutom enbart för konsumenter, dvs. affärsresenärer omfattas inte.

SRF 2012-11-23
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp