transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Statistik 2016

TERTIAL 2Under årets andra tertial (maj-augusti) minskade försäljningen via de svenska resebyråerna med så mycket som 9 %. Affärsresebyråerna står för hela den nedgången, medan privatresebyråerna inkl. online-byråerna ökade med några procentenheter. Affärsresebyråernas nedgång kan helt hänföras till försäljningen av flygbiljetter, som möjligen kan bero på en kombination av lägre priser och tapp av mindre kunder som gått över till att boka hos online-byråerna.

Den markanta nedgången för affärsresebyråerna under andra tertialet vägs delvis upp av försäljningen under årets första fyra månader, då minskningen var betydligt lägre och då försäljningen totalt är högre. Privat- och online-resebyråerna har hittills under året gått upp med cirka 3 %. Affärsresebyråförsäljningen har minskat med cirka 2 %.

Underlaget för försäljningsstatistiken hämtas in från ett antal medlemsföretag, vilkas sammanlagda omsättning uppgår till cirka 70 % av den totala omsättningen hos landets alla resebyråer. De inrapporterade siffrorna räknas upp med en schablon för att de redovisade siffrorna ska visa den totala resebyråförsäljningen. Schablonen uppdateras en gång om året baserad på samtliga resebyråers omsättning, vilken uppgift hämtas ur årsredovisningarna för det föregående räkenskapsåret. Detta är också orsaken till att siffrorna mellan åren inte helt stämmer överens.


SRF 2016-09-29

TERTIAL 1Försäljningen av resetjänster via de svenska resebyråerna (inkl. online-resebyråer men inte researrangörer) steg under årets första fyra månader med 2 % jämfört med motsvarande period föregående år. Privat- och online-resebyråerna ökade med 7 %, medan affärsresebyråerna tappade 2 %.

Att försäljningen av inrikes flygbiljetter ökat med 5 % kan till viss del förklaras med att tågförsäljningen minskat men torde även bero på viss justering av de till SRF inrapporterade siffrorna i förhållande till föregående år.

Försäljningen av hotellrum har ökat med 9 %, vilket till största delen kan hänföras till affärsresebyråerna.

SRF 2016-05-31transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska Resebyråföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp