transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Antagningskriterier

RIKTLINJER FÖR ATT ERHÅLLA MEDLEMSKAPfastställda av styrelsen 2006-03-23 (senast reviderade 2011-04-08)


Grundkrav
Som medlem kan antagas företag som yrkesmässigt bedriver resebyrå- och/eller researrangörsverksamhet, eller grupp av sådana företag.

Gruppmedlemskap
För grupp av företag enligt föregående stycke ska följande gälla. Grupptillhörigheten ska framgå av marknadsföringsmaterial och i övrigt kunna dokumenteras på annat sätt, t.ex. genom avtal, såsom franchiseavtal.

Gruppmedlemskap förutsätter att samtliga i gruppen ingående företag är medlemmar i SRF, förutsatt att inte styrelsen med stöd av stadgarna beslutat att ett företag inte ska vara medlem.

En grupp har en röst. Till årsmöte äger gruppen rätt att utse ett ombud.

Reseföretag som ingår i koncern och i vilka ett gemensamt moderbolag innehar mer än 50 % av rösterna, betraktas däremot sammantagna som enskild medlem.

Krav för antagning
Verksamheten ska ha pågått i minst ett år.

Sökanden ska kunna påvisa sunda och goda ekonomiska förhållanden/resurser och ha ställt lagstadgade och övriga för branschen erforderliga garantier.

Sökandens personal ska ha erforderlig erfarenhet och utbildning med hänsyn till den verksamhet som bedrivs.

Provmedlemskap
En resebyrå som inte uppfyller kraven på aktivt medlemskap kan efter prövning av styrelsen beviljas provmedlemskap.

Som provmedlem får resebyrån lösenord till hemsidan, tillgång till SRF:s medlemsförmåner, samt möjlighet att få råd i frågor som rör verksamheten.

Provmedlem ska på samma sätt som fullvärdig medlem följa SRF:s stadgar och de övriga regler som föreningen uppställer.

Provmedlem får inte använda sig av SRF:s logo eller på annat sätt uppge eller ge sken av att företaget är SRF-medlem. Provmedlem äger inte rösträtt.

Om provmedlem inte följer stadgarna eller andra regler, äger SRF rätt att med omedelbar verkan avbryta det provmedlemskapet.

Provmedlem betalar avgifter till SRF enligt samma regler som aktiva medlemmar. Provmedlem blir fullvärdig medlem när man kan visa att antagningskriterierna är uppfyllda.

Ansökan
Ansökan ska ske på särskild blankett som erhålles av SRF.
Till ansökan ska i förekommande fall följande handlingar bifogas.
 1.  Registreringsbevis
 2.  Senast reviderade årsredovisning. Om den senast reviderade årsredovisningen är äldre än sex månader ska även balans- och resultatrapport för perioden därefter bifogas.
 3.  Budget för året efter det år då ansökan inkommer till föreningen.
 4. Intyg från Kammarkollegiet eller motsvarande bevis om ställd garanti.

Sökanden kan, om så önskas, personligen föredra sitt ärende inför styrelsen som komplement till den skriftliga ansökan.

Handlingar som ej är kompletta enligt ovanstående punkter kan ej behandlas. Ofullständiga handlingar returneras för komplettering.UTDRAG UR SRF:S STADGAR§ 3. MEDLEMSKAP
Som medlem kan antas företag som yrkesmässigt bedriver resebyrå- och/eller researrangörsverksamhet eller grupp av sådana företag.

Med grupp av företag avses företag som har ett mycket nära samarbete antingen genom franchiseavtal eller med gemensamt inköpsbolag (paraplybolag), namn och logo. Reseföretag som ingår i koncern och i vilka ett gemensamt moderbolag innehar mer än 50 % av rösterna, betraktas däremot sammantagna som enskild medlem.

Medlem ska ha personal med för yrket nödvändig erfarenhet och allsidiga kunskaper.

Medlem ska kunna påvisa tillfredsställande ekonomiska resurser för verksamheten samt ha ställt lagstadgade garantier.

Gruppmedlemskap innebär att varje enskilt i gruppen ingående företag är medlem i SRF utan egen rösträtt. Styrelsen kan dock, om särskilda skäl föreligger, meddela undantag från kravet på att ett i en grupp ingående företag ska vara medlem i föreningen.

Företag som ingår i en grupp kan även vara individuell medlem i SRF på sedvanliga villkor och har då egen rösträtt.

Om en medlem övergår från att vara enskild medlem till att vara gruppmedlem, ska det
enskilda medlemskapet sägas upp av medlemmen med iakttagande av
uppsägningsreglerna i § 11.

Ansökan om medlemskap ska ske på av föreningen fastställt formulär. Till ansökan ska fogas senast reviderat årsbokslut, registreringsbevis och andra handlingar, vilka kan tänkas vara av betydelse vid ansökans behandling.

Ansökan behandlas av föreningens styrelse.

Provmedlemskap
Ett företag som inte uppfyller kraven på medlemskap, kan efter prövning av styrelsen beviljas provmedlemskap.

Som provmedlem får företaget lösenord till hemsidan, tillgång till SRF:s medlemsförmåner samt möjlighet att få råd i frågor som rör verksamheten.

Provmedlem ska följa SRF:s stadgar och de övriga regler som föreningen uppställer.

Provmedlem får inte använda sig av SRF:s logo eller på annat sätt uppge eller ge sken av att företaget är SRF-medlem.

Om provmedlem inte följer stadgarna eller andra regler, äger SRF rätt att med omedelbar verkan avbryta provmedlemskapet.

Provmedlem betalar medlems- och serviceavgift enligt samma regler som ordinarie medlemmar.

Provmedlem blir automatiskt aktiv medlem, när antagningskriterierna är uppfyllda.§4. MEDLEMS SKYLDIGHETER
Medlem är skyldig,
 • att följa föreningens stadgar
 • att följa av föreningen utfärdade riktlinjer,
 • att anmäla väsentliga förändringar i verksamheten till föreningen, såsom ändrade
  ägarförhållanden, ändring av firmanamn och/eller ändring av annat namn under vilket
  verksamheten bedrivs samt adressändring,
 • att hålla ansvarig personal underrättad om innehållet i dessa stadgar,
 • att erlägga av föreningsstämma fastställda avgifter,
 • att på sina egna hemsidor informera om medlemskapet i föreningen samt ha SRF:s logo och en länk
  till föreningens hemsida,
 • att om utrymme medger använda SRF:s logo vid marknadsföring.
 • att senast sju (7) månader efter utgången av ett räkenskapsår till föreningen inge kopia
  av reviderat årsbokslut avseende detta räkenskapsår,
 • att lämna korrekta uppgifter som ligger till grund för lagstadgade garantier,
 • att följa aktuella lagar och förordningar och
 • att följa rekommendationer och beslut av offentliga organ, såsom Allmänna Reklamationsnämnden, och i tveksamma fall agera endast i samråd med föreningen.

Om medlems eget kapital understiger det registrerade aktiekapitalet, äger styrelsen rätt att med omgående verkan besluta att medlem-men ska bli passiv medlem. Medlem ska om-gående informeras om styrelsens beslut. Passiv medlem äger inte rätt att använda sig av SRF:s logo eller på annat sätt ange att företaget är medlem i föreningen. Passiv medlem äger inte heller rösträtt. Om passiv medlem inte inom skälig tid vidtar åtgärder för återställande av det egna kapitalet äger styrelsen rätt att besluta om uteslutning av medlemmen.

Härutöver är grupp av företag skyldig,
 • att utse ett företag som gentemot föreningen är ansvarig för gruppen, och
 • att se till att samtliga i gruppen ingående företag iakttar de regler för medlemskapet, som följer av dessa stadgar.


Om särskilda skäl föreligger kan styrelsen besluta om undantag från i denna paragraf angivna skyldigheter.
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska Resebyråföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp